AGN 1722 3 december
Brösta Gästgivargård

§ 9
Länsmannen Petter Lund föreställte qvinnspersonen Anna Nilsdotter ifrån Ultrå och Grundsunda Socken som uppå hans angivande tillstår sig fött barn d. 4 Martii nästl. och bekänner att Ryttaren av Åbolänska Cavalleriet och Hr Ryttmästar Pilrotz Compagnie, Hans Berg skall under äktenskapslöfte rått henne med samma barn när hon 1721 Pingestiden hade sitt kvarter i hennes gård, men intet har hon här för någon upptäckt sådant. Ty kan Rätten intet avhjälpa denna sak innan Hans Berg sig förklarat, om han under äktenskapsloven besovit Anna Nilsdotter och vill taga henne till äkta, så framt han berörde Pingestid varit och är ogift.

§ 10 (b)
Befallningsman Välbet:de Olof Westman anklagar Herman Johansson i Fanbyn och Olof Johansson i Utås för det de uppå undfången stämning intet kommo med sine hästar till Gideåbacken den 15 nästl. Novembris, att därifrån till Brösta Gästgivargård skjutsa Cronomedel, samt begärer på dem plikt. Herman Johansson förebär sig då varit sjuk och Olof Johansson vill ursäkta sig med sitt gästabuds tillredning. Men som Herman Johansson ej gitter bevisa det han var sjuk, och Olof Johanssons ursäkt kan intet anses för laglig, ty sakfälltes de till 3 marker Smt böter vardera efter det 33 Cap: Tingm: B:

§ 14
Kierstin Pehrsdotter ifrån Älön, som inför Tingsrätten d. 22 februari 1721 tillstått sig blivit belägrad av kasserade soldaten Anders Barkbohm, anhåller att Rätten ville till ändeligt slut företaga denna sak, och alldenstund Befallningmannen Välbet:de Olof Westman berättar sig låtit av Predikstolarne lysa samt eljest spana efter berörde gl. förlammade Soldat, som med tiggande sökt sin föda och ej kunnat ertappas utan förmenes ogift död blivit. Fördenskull sakfälles hon för detta sitt första lägersmål till 20 marker Smt böter efter Kongl Förordningen av d. 22 Maj 1694. Och skall dtå en Söndag på pliktepallen samt undergå uppenbar skrift likmätigt 9 Cap: § 4 Kyrkolagen.

§ 22
Christopher Erichsson ifrån Bergon och Nätra Socken klagar sig på Båtsmansmönstringen i Gideåbacken 1721 i Martii månad mist 2 par nya skor, och som han sedermera sett Olof Pehrsson i Kiern hava ett par av samma skor, så begärer Christopher Erichsson veta huru han dem fått. Olof Pehrsson svarar, att han vid mönstringen köpte dem av Båtsmannen ifrån Själa Socken Johan Wessling, som varken instämd eller tillstädes är. Ty utställes denna sak till dess han inkallad och hörd blivit.