AGN 1722 26 februari
Ava gästgivargård

§ 4
Olof Olofsson ifrån Frösdahl lät tredje gången oppbjuda 6 sel hus och jord på Ällön, som Nils Olofsson därsammastädes för 220 daler kmt till honom sålt och uppplåtit den 17 oktober 1719-

§ 6
Länsmannen Johan Fellman angiver att pigan Brita Nilsdotter ifrån Skademark skall utsagt sig olovlig beblandelse haft med Ryttaren av Åbo läns Regemente och Ryttmästarens Hr Hidrich Pihlroths Compagnie, Hindrich Hållström, vilket Länsmannen under Tingsrättens rannsakning och dom lämnar. Brita Nilsdotter svarar, att hon nästledne år tjänte Per Nilsson i Flärke, där bemälte Ryttare i Mars månad var, och av henne fick 5 daler kmt på det han skulle med henne äktenskap bygga, det han sedan fri göra ville. Ty sade hon för Kyrkoherden Ärevördig Hr Nils Ursinius, att Ryttaren under äktenskaps lovan hävdat henne. Men som han ständigt nekade därtill, och hon icke kunde medelst denne sin ogrundade och osanna berättelse förmå honom att taga henne till hustru, så tillstod hon uti Ryttarens närvaro för kyrkoherden och flyktige Prästman Olof Dufwa, att han intet oärligt haft med henne att beställa, vilket allt Kyrkoherdens attest, den han meddelt henne den 25. av nu löpande månad tydligt utvisar. Hon beder fördenskull, att hennes bemälte fåkunninghet och oförstånd kunde henne förlåtit bliva, och hon således njuta sin oskyldighet tillgodo. Uppå tillfrågan om hon har husbondens Pehr Nilssons vittnesbörd om sitt förhållande hos honom? Svarade hon Nej. Ty finner Rätten nödigt att utställa denne sak till dess Pehr Nilsson med dess husfolk instämde och jämte Brita Nilsdotter hörde blivit.

§ 14
S:D: kom rör Rätten Jon Östensson ifrån Skiede och framlade ett köpebrev av honom samt Anders Jonsson därsammastädes, jämväl vittnen Anders Lundberg, Erich Andersson i Banafjäl och Mickel Jonsson i Bodom den 2 december 1719 underskriven, lydande att Anders Jonsson för 150 daler kmt och 1/2 Tunna Korn till Jon Östensson försålt och upplåtit hans faderfaders hemman 7 1/4 sel hus och jord oförmedlad skatt i Skiede, som Jon Östensson låtit uppbjuda på trenne Ting, Näml. d. 4 december 1719, d. 4 martii 1720 och den 1 december samma år, under vilka uppbud eller sedan intill denna dag intet klander anfört blivit. Fördenskulll anhåller nu Jon Östensson om dom och fastebrev. Så emedan föreskreven köp oppbudit och klanderlöst lagståndit är, ty dömes desse 7 1/4 sel hus och jord i Skiede ifrån Anders Jonsson , hans hustru barn och arvingar och till Jon Östensson, hans hustru barn och efterkommande, att med alla dess tilhörigheter i våto och torro, närby och fjärran, intet undantagandes av allt det som därunder nu lyder, eller framdeles tillvinnas kan, såsom deras väl och lagfångne egendom till evärderliga tider nyttja, bruka och behålla, likmätigt 1, 2 och 10 Cap: Jorda B: ll: