AGN 1723 2 december
Arnäs, Grundsunda och Nordmaling
Gästgivargården Brösta
Olof Westman, Herman Grundberg

§ 5
Hustru Karin Jonsdotter ifrån Sund begärer å sin mans Jon Abrahamssons vägnar att få kasta lott med hans syskonebarn Jacob Johansson om besittningsrätten på deras fädernes jord 10 seland i Fanbyn, vartill Jacob Johansson ej samtycka vill, oppvisandes Jon Abrahamssons köpskrift av den 17 juni 1723 lydande att Jacob Johansson till Jon Abrahamsson betalar 40 daler kmt för samma börds eller besittningsrätt. Men emedan hustru Karin Jonsdotter ej är försedd med sin mans Jon Abrahamssons fullmakt att söka i detta mål, ty kan Rätten sig nu däröver ej utlåta emot det 15 Cap: Jorda B: ll:

§ 6
Cronobåtsmannen Jonas Frisk klagar att interessenterne av 3:e rotan i Grundsunda Socken skola 1719 på ett obekvämt och avsides ställe utom rotan oppsatt hans stugu, som han begärer inom rotan flyttas må. Interessenterne Befallningmannen Välbet:de Olof Westman, Nils Nilsson ifrån Kasa, Erik Nilsson ifrån Dombäck och Häradsskrivaren Herman Grundberg av sin broder Olof Larsson i Husom såsom fullmäktig, svarar att de med Gästgivarens Olof Olofssons i Önska lov och samtycke låtit på hans intill bemälte Husom gränsande ägor oppbygga denna Båtsmans stugu, därhos förklara, sig nu vilja lotta om en annan stugutomt inom rotan, vilket skedde, då lotten träffade Husoms boerne, att av deras ägor lämna tomten till förmälte båtsmansstugu, det de också dömas att efterkomma

§ 25
Änkan Anna Nilsdotter ifrån Ultrå, som inför Tingsrätten den 4 december 1722 bekänt, att Ryttaren av Åbolänska Cavalleriet och Hr Ryttmäster Pilrotz Compagnie, Hans Berg, haver 1721 Pingestiden under äktenskapslöfte hävdat och rått henne med barn, vilket hon fött den 4 martii 1722, förklarar sig opåtalt lämna deras äktenskapshandel, och begörer sitt straff undergå. Så emedan igenom General Lieutenanten och Landshövdingen Högvälborne Baron Hr Magnus Palmquist ingen underrättelse kunnat erhållas var Hans Berg sedermera tagit vägen, och om han varit ogift, eller numera levande, och Anna Nilsdotter, vilken tillförne med lägersmål försett, ej kan bringas till annan bekännelse än anfört är, ty sakfälles hon till 40 marker Smt likmätigt Kongl förordningarne av d. 22 maj 1694 och 4 juli 1718, samt att stå 2 söndagar på pliktepallen och undergå uppenbar skrift, efter Kongl Förordningen av d. 8 febru: 1712

§ 26Qwinnan Brita Nilsdotter ifrån Skademark, som på Tinget den 27 februari 1722 föregivit sig av fåkunnighet och oförstånd sagt det Ryttaren av Åboläns Regemente och Ryttmästar Hindrik Pilrotz Compagnie, Hindrich Hållström, köttsligen beblandat sig med henne tillstår nu frivilligt att han 1721 i Marti månad hävdade henne, dock blev hon ej havande, samt begärer sitt straff undergå. Häradshövdingen har fuller den 17 mars 1722 skrivit till General Lieutenanten och Landshövdingen Högvälborne Baron Hr Magnus Palmquist, och ödmjukel. anhållit att han ville ifrån behörig ort skaffa besked om Hindrich Hållström varit ogift, eller numera levande, men ingen underrättelse erhålla kunnat. Fördenskull sakfälles Brita Nilsdotter för detta sitt första lägersmål till 20 marker Smt böter likmätigt Kongl Förordningarne av den 22 maj 1694 och 4 juli 1718, samt att stå en söndag på pliktepallen och undergå uppenbar skrift, efter 9 Cap: § 4 Kyrkolagen.