AGN 1723 22 februari
Afwa gästgivargård

§ 13
Olof Nilsson ifrån Skademark, som för 166 daler kmt köpt Herman Johanssons hemman i Öden bestående av 5 sel hus och jord, och tredje gången uppbjuda låtit de 4 december 1721, begärer nu fastebrev på bem:te hemman. Men emedan Olof Nilsson därtill obördig är , ty bör det Kongl Majst och Cronan hembjudas inan fasta beviljas kan. Varföre undersöktes om dess beskaffenhet och befanns, att det är i Grundsunda Socken beläget, och 3 sel därav indelt till Befallningsmannen Välbet:de Olof Westman, samt haver åker äng skog, mulbete och fiskevatten till nödtorften, vilket likmätigt Kongl Förordningen av de 2 Maj 1684 hos General Lieutenanten och Landshövdingen Högvälborne Baron Hr Magnus Palmqwist ödmjukeligen anmälas skall till framdeles befordran.

§ 20
Tionderäknarne Herman Erichsson ifrån Fillingen, Lars Olofsson ifrån Banafiäl, och Anders Pehrsson ifrån Ultrå avlade deras ämbets och trohetsed med hand å bok samt troligen förmantes att ställa sig eden till rättelse.

§ 24
Cronobåtsmannen Jonas Frisk fordrar av första rotan i Grundsunda Socken 4 daler kmt, som han den 22 april 1720 länt bem:te rotas sedermera framl. Båtsman Jöran Skalk, begärandes bliva förhulpen till betalning och expenser. Samtel. Rotelagarne svara att Jonas Frisk skall bliva betalt av Skalks hos dem innestående hemkall för 1720, vilket de dömes att nyttjas kunna och till honom bemälte 4 daler, samt 3 daler kmt i expenser utgöra. Sedan fordrade Cronobåtsmannan Pär Norman av berörde Rotebönder 10 daler för en Bulldans tröja och 4 daler 16 öre kmt för ett par skor, som Norman tillstår att hans rotebönder i 4.de Rotan och han ej kan bevisa sig förtjänt. Ty utställtes detta mål till dess sistmämnda Rotebönder inkallade och hörde blivit.

§ 27
(öde i Grundsunda)--------
Gommark eller Klyfsnääs kallat, 4 sel, så ,gammalt öde, att ingen minns när det är nyttjat, ligger för fäfot.