AGN1738,31/7:
År 1738 den 31 juli infant sig underskrevne w. Häradshövdinge och Cronobefallningsman uti Brösta Gästgivaregård och Arnäs Socken, att efter Högvälborne Hr Grevens Generalmajoren och Landshövdingens Höga remiss den 12 april detta år på Grundsunda och Nordmalings Socknars begäran så söka att jämka hållskjutsen till vart Gästgiveri vid stora landsvägen i detta fögderiet, att någon jämlikhet dem emellan bliva måtte. Närvarande efter tidig erhållen kunskap om terminen nedanskrivne Socknars med fullmakter försedde fullmäktige

Ifrån Nätra Socken , Länsman Mats Norberg och Olof Olofsson i Bjästad
Ifrån Sidensiö, Länsman Eschell Nässman och Olof Olofsson i Åhs
Ifrån Anundsiö, Länsman Dawid Hiellman
Ifrån Siähla, Compagnie Skrivaren Välbet:de Anders Bring och Hans Ersson i Över Hörnäs
Ifrån Arnäs, Johan Johansson ifrån Rafwestad
Ifrån Grundsunda inställte sig Jacob Johansson i Fanbyn, dock utan fullmakt, men
ifrån Nordmaling var ingen tillstädes.

Enligt den hållskjutsinrättning som Sal. Landshövdingen sedermera Präsidenten Högvälborne Baron Magnus Palmquist confirmerat uti Gideåbacken den 30 januari 1724, så äro uppsocknarne Anundsiö och Sidensiö Socknars som i skogsbygden uppom Nättra och Siäla Socknar belägne, äro förordnade att understödja hållskjutsen uti de yttersta eller norderste socknarne av fögderiet, såsom Nordmaling och Grundsunda efter de är de svagaste till röktalet förutom det deras skjutsning i sig själv vara mera besvärlig än annorstädes förmedelst de långa skiften som äro emellan Lefwar och Söhrmiöhle i Wästerbotten, samt Önska och Brösta i Arnäs, så hade även desse små socknar 3 gästgiverin att underhålla, 2.ne i Nordmaling och 1 uti Grundsunda. Men sedermera och sedan uppsocknarne i anseende till den svårighet de hade samma skjutsning att företräda i anseende till den långa vägen ifrån deras hemvister till gästgivargårdarne uti berörde socknar hållen över flere socknar sig sträcka månde, och den vedergällning de för skjutsningen därstädes av 7 marker kmt för var rök giva skulle. Sedermera upphörde ock förmedelst Resol. på deras enskilte besvär vid 1734 års Riksdag avskaffades. Så hava Grundsunda och Nordmlings socknar av dem ingen hjälp haft, varandes samma förlust av ovanberörde inrättningsinstrument att finna och avtaga.
Sedan ovanhögbemälte Hr Landshövdingens höga remiss uppläst var, överlades på vad sätt desse hållskjutslag bäst och bekvämligast inrättas kunna, varvid på ena sidan betraktades själva nödvändigheten som fordras att Grundsunda och Nordmaling 3.ne hållskjutslag böra njuta understöd och hjälp till undvikande, att de 3 eller 4 resor svårare än andra nästgränsande socknar betungas skulle, och på andra sidan förekom ej utan svårighet orten, varifrån samma understöd och hjälp tagas skulle. Ty vad Arnäs Socken, som nästgränsande är beröra månde, så skulle den ej förslå till alle Gästgivarehållens understöd, fastän den alldeles skulle ifrån dess eget gästgiveri utdelas, varandes de övrige och i synnerhet ----- socknar de än längre därifrån belägne och med dem nästan lika beskaffenhet, att omöjligen synes i synnerhet av uppsocknarna särskilt taga den åsundade hjälpen, efter de då till hållskjutsen 3 eller väl fyra socknar skulle komma att överfara, vilket alldeles obilligt synes. Änteligen gjorde de nedre socknarnes fullmäktige det påståendet, att det måtte förbliva vid den gamla inrättningen, protesterandes emot dess rubbning, varemot uppsocknarnes fullmäktige ville alldeles undandraga sig att ligga i håll här nedre vid landsvägen, viljandes de stödja denne sin mening med 4 § av Högvälborne Hr Grevens Gen.M. och Landshövdingens dem vid sista Lands Ting den 14 aug 1737 givne Resol., vilken inlämnades och upplästes, förmenandes sig ej på annat sätt vara skyldige att biträda och hjälpa nedre Gästgiverierne med någon skjuts än då extraordinäre tillfällen yppas, varom Högbem. Resol. omförmäla månde. Undandragandes sig även att utgiva de onrörde 7 marker av röken till Nordmalings och Grundsunda håll lag efter de vid förra Riksdagen därifrån skola blivit befriade.
Sedan fullmäktigerne tagit avträde funno de till detta ärendet förordnade nödigt följande project att uppsätta, företagandes röklängden av vilken befanns huruledes uti
Nätra äre 176 rökar
Sidensiö 132
Anundsiö 121
Siäla 276
Arnäs 203
Grundsunda 59
Nordmaling 134
Tillammans 1101 rökar
av vilka sedan alla Capellaners, nämndemäns, prästestommars och Cronobetjänters rökar efter vanligheten och förra Höga Hr Landshövdingens Kongl Resol. avdragne blivit 1025 rökar återstå som till vissa hållskjutslag inrättas böra, vilka således indeltes att
Levar Gästgiveri i Normaling undfår av
Arnäs 82 rökar
Nordmaling 68
Tillsammans 150

Afwa av
Nordmaling 57 rökar
Grundsunda 10
Arnäs 83
Tillsammans 150

Önska i Grundsunda av
Grundsunda 34 rökar
Siäla 130
Tillsammans 164
Brösta uti Arnäs undfår resten av
Arnäs socken 30 rökar
Siäla 64
Nätra 70
Tilsammans 164

Hörnäs i Siäla undfår av
Siäla 59 rökar
Anundsiö 83
Nätra 22
Tillsammans 164

Bjästad i Nätra undfår av
Nätra 69 rökar
Sidensiö 95
Tillsammans 164

Dessutom prövades nödigt att föreslå 7 de närmaste rökarne af Grundsunda Socken till Cronobetjänternes betjäning som där i Socknen boende äro till deras ämbetes resor efter de ifrån Gästgivaregården avlägsne äro, och således ej utan hinder så ofta som vederbör gästgivarn skjuts ej påkalla kunna, varmed fullmäktigerne vad detta beträffar åt --förklarade sig nögde och blevo således ovananförde rökar 963 till antalet. Resten som är 60 rökar torde behövas till skjutsens uppehållande på gästgivargårdarne uti Sidensiö och Anundsiö, samt att vid stora landsvägen efterkomma deras skyldighet enär extraordinäre tillfällen sig yppa, och det således omtränger skulle på samma sätt som Lands Tings Resol.s ovananförde 4 § omröra månde.
Härvid är vidare att märka
1:mo Att Lefwar och Afwa Gästgiverier minsta röktalen tilldelte äro förnämligast i anseende därtill att samtliga socknemännerna av berörde socken hava härvid den förmån att vid deras gästgiverien inom socknen nästan i lika delar tilldelte vara och således undslippa att ligga i hållskjuts i något främmande gästgiveri uton socknen.
2:o Är största delen av Grundsunda socken tilldelt gästgiveriet inom socknen på det Siäla boerne, som till skjutslagets completerande anslagne blivit måge hava frihet där de sådant åstunda kunde med dem om skjutsningen efter överenskommande att förenas.

Sedan samtlige fullmäktigarna härvid hörde blivit och en stund haft detta project till communication, berättade de huruledes dem svårt falla vill härutinnan något visst yttrande att avgiva eftersom deras hemmavarande socknemän ej andra fullmakter skola meddelt, än att de vid detta tillfället endast skulle å--å att undslippa någon ny inräkning, samt att allt skulle förbliva vid det som tillförne varit haver. Anhålla allt därföre om uppskov till deras förklarings avlämnande till dess de med berörde sina socknemän härom låta conferera.
Dem föreställtes huru svårt det vara kunde låta detta ärendet än vidare på tiden ankomma,varigenom vederbörande, som därmed hava att syssla bringas till nytt besvär med resor och andra omkostningar så väl som tidspillan, varemot de så god tid hafr Communication av terminen att därom detta ärendet med deras socknemän haft rådrum nog att conferera och överlägga därest de sådant sig angeläget vara låtit. Icke dess mindre, och på det de i detta målet måge finna sig klagelösa, så lämnas dem frihet att inom nästkommande måndag, som är den 7 augusti, med deras socknemän härom att överlägga, börandes då till slutligt yttrande sig här i Brösta utan vidare kungörelses avvaktande samma fullmäktige, som nu tillstädes varit sig enhälligt infinna.

Den 7. augusti
Efter tillsäjelse den 31 nästförvekne månad infunno sig här uti Brösta Gästgivaregård de i böjan av detta protokoll antecknade fullmäktige av detta fögderiet, varvid Jacob Johansson i Fanbyn inlämnade Grundsunda sockens med sigill betecknade fulmakt. Likaledes infunno sig Jon Larsson i Gräsmyra och Olof Olofsson i Brattfors försedde med Nordmalings sockens fullmakt att vid detta tillfället bemälte sockens fördel iakttaga.
Samtlige fullmäktige sade sig i gåt uti Sockenstugorna hava föreställt allmogen var i sin socken vad som förledne måndag förehades, görandes nu v ar för sig i följe därav desse påäminnelser.
1.o Nätra fullmäktige, att som efter berörde project 22 rökar av Nätra komma att ligga uti Hörnäs Gäästgiveri i Siäla Socken och 70 uti Brösta och Arnäs Socken, så åstunda de, att allesamans som komma att gå utom socknen anordnas till Brösta, och i det stället 22 rökar av Siäla blir hemma mera än projectet innehåller, varmed som hela fullmäktige förklarade sig nögde, så kommer av Nätra att läggas till Brösta 92 och av Siäla allenast 42 som med de 30 av Arnäs gör 164 rökar. Likaledes förbliver Hörnäs av Siäla 81 och Anundsjö 83, tillsammans 164.
2.o Pär Pärsson befullmäktigad av Gothne By och Siäla Socken påminte att som bem.te by, som består av 10 grannar är belägen nästan mitt emellan Gästgivargårdarne i Siäla och Anundsiö, emellan vilka 3 mil äre, att således det mestedels händer att de resande i bem.te by taga ombyte, så åstundar han att med dess grannar undslippa att bliva någon gästgivargård till hållskjutsning tilldelt. Obligerandes sig däremot att sto--- hjälpa de resande med ombyte så väl när de resa uppföre till Anundsiö som nedföre till Siäla. Efter något tvistande emellan Anundsiö och Siäla fullmäktige, kommo de omsider på det sättet härom överens att Gothne by slutes utur hållskjutslaget till någon annan gästgivargård mot att de resande därstädes få på sätt som anfört är ombyte, och i det stället tages 7 hästar ännu eller 90 hästar ifrån Anundsjö till Själa. Resten som är 24 rökar bliver inom socknen.
3.o Nordmalings fullmäktige sade sig åstunda flere hästar än efter projectet dem tillslagne blivit, eftersom emellan Lefwar och Sörmiöhle i Westerbotten ganska långt skifte av 3 1/3 mil vara månde. Men sedan dem föreställtes 1 § av anmärkningrne vid det som sist härom förordes, så blev härom ej vidare talat.
4.o Anundsiö och Sidensiö fullmäktige påstodo ytterligare i anledning av 1727 års Resol. på allmogens allmänna besvär § 47 att ifrån denne hållskjuts inrättningen alldeles befriade varda, varemot dem föreställtes innehållet av 12 § uti 1734 års Gästg. ordn.
5.o Påminte Arnäs Sockens fullmäktige, att de 10 hästar som ifrån Grundsunda komma att complettera hållet uti Nordmaling måtte läggas till Lefwar och ej till Afwa. Men Grundsunda fullmäktige protesterade däremot, eftersom de som äro långt bort boende i Grundsunda hava mycket längre väg till Lefwar än Arnäsboerne. Icke destomindre och i anseende till den företagne ordningen, varefter den ena socknen så mycket som möjligt är går går undan den andra, tycktes vara billigt den förras påstående att bifalla. Mera var härvid ej att påminna, och bliver föregånde protocoll hållskjutsen på efterföljande rökar

Nordmaling Socken.
Lefwar Gästgiveri
Grundsunda 10 rökar
Arnäs Socken 72
Nordmalings Socken 68
Tillsammans 150

Afwa d:o
Nordmaling 57
Arnäs 93
Tillsammans 150

Grundsunda Socken
Önska do
Grundsunda 34
Siäla 130
Tillsammans 164

Arnäs Socken
Brösta d:o
Arnäs 30
Nätra 92
Siäla 42
Tillsammans 164

Siäla Socken
Hörnäs d:a
Siäla 74
Anundsiö 90
Tillsammans 164

Nätra Socken
Bjästad d:o
Nätra 69
Sidensiö 95
Tillsammans 164

Sidensiö
Hämbra d:o
Sidensiö 30

Anundsiö Socken
Bredbyn d:o
Anundsiö 54
totalt 1010 rökar

AGN1750,28/11,§35:
S:D: Sedan Höglofl. Kongl. Cammar Collegium igenom Höggunstig skrivelse d. 14 november 1749 och Landshövdinge ämbetet i Gefle d. 22 jan: nästförvekne behagat förordna, att Nordmalings Socknemän såsom vid den av Siälewad Tingsrätt d. 11 Martii 1747 föreslagne hållskjutsfördelningen eller jämkningen ohörde, skulle genom deras fullmäktige vid Tinget äga tillfälle att sig däröver utlåta. Så inställde sig nu ej allenast Olof Olsson i Brattfors fullmäktig för Nordmalings Socken, utan jämväl Erik Andersson i Biälssa, Hans Hansson i Swedie och Pähr Sundström ifrån Nätra, Olof Olofsson i Gene ifrån Siälewad, Olof Olofsson i Ås ifrå Sidensiö, Olof Halfwarsson i Kubbe ifrån Anundsiö, Jon Olofsson i Norrälgsiö ifrån Arnäs och Olof Kristophersson i Godmark ifrån Grundsunda Socken, alla med sina behöriga fullmakter försedde. Och då å Nordmalings samt Grundsunda Socknemäns vägnar, fullmäktigarne, under Rådmannens Välb.de Zacharias Renhorns biträde, androgo hurusåsom de förnummit, att 1747 års i detta fögderi av Tings Rätten föreslagne jämkning uti Hållskjutsens underhållande, skall alldeles vara stridande emot Högvälborne Hr Landshövdingens i orten år 1746 i detta mål givne utslag, och i följe därav Nordmalings och Grundsunda Socknemän betagne det understöd, som de övrige Socknarne funnits rätteligen ålagt till de förras någorlunda lindring uti deras dryga besvär med hållskjutsens bevakande allena, vilket skall emot Lag och billighet vara intenderat, där de likväl alla såsom Kongl. Majt.s och Cronans undersåtare uti en slik tunga lika delaktige skola böra anses , och därföre Sidensiö och Anundsiö Socknemän ej heller med fog därifrån undantagne. Skolande ej heller, som 1747 års PROJECT även försport innehålla Engersiö Gästgiverie kunna upphävas, i anseende till allt för långt vägskjuts ombyte emellan Lefwar och Långed med mera, varför emot ovannämde 1747 års PROJECT högeligen å Nordmalings och Grundsunda Socknemäns vägnar PROTESTERAS:
Så inlämnade häremot Siälewad Socknefullmäktige sine påminnelser - innehållande
1. att ehuru denna Socken är störst till röktalet, skall hon dock var underkastad större onera än andra Socknar, i synnerhet under krigstider, så att när av Siälewad Socknemän en del hava 11 eller 12 mil till Durchtågskjutsens emottagande, Skola Nordmalingsboerne ständigt få skjutsa inom sin Socken, undvika jämväl hö och proviantens långväga forslande.
2. I fredstider hava Contraparterne allenast en väg att bestrida och sitta i änden av fögderiet, varest långt mindre antal resande framfara skola, än där neder i landet.
3. Ligger Siäla Socken brdvid stora Kongsvägen och de föranlåtne att skjutsa till Bröstad och Biästad. därjämte till Sidensiö 2 mil och till Anundsiö 3 1/2 mil på fyra särskilte vägar.
4. Under denna nästförflutne tiden, som om hållskjutsen tvistats, skola Gästgivarne, som tagit förbudne hållpenningar, och utan möda skjutsen företrädt, varföre de jämväl hädanefter som tillförne skola väl hinna bestrida hållskjutsen utan att besvära Siälewad Socknemän, för vilka visse tider om året själva omöjligheten skall ligga i vägen att framkomma med skjutshästar.
5. Skall Afwa Gästgiverie hava 1 1/2 mantals indelning, som förmenas sig däruppå grunda, att Gästgivaren med egne hästar borde skjutsen företräda.

Å Sidensiö Socknemäns vägnar påmintes uti ingiven skrift, att Besittarne här vid Ting Rätten, vad Nämden angår, äre alla delaktige uti hållskjuts saken och således därutinnan inga habilis domare. Påståendes desse Socknemän veta orsaken, varföre icke Nordmaling även som de nedra Socknemännen i fögderiet, sig vid 1747 års jämkning uti hållskjutsen icke infunnit, såvida alla om samma ärende skola blivit förkundskapade. Vidare erinras:
1. att Sidensiö Socknemän tillförne igenom Höga Hr Landshövdingens år 1740 givne Resolution blivit pålagde, att de vardera borde ligga i håll vid sitt eget Gästgiverie 4 dygn förutan extra skjutsar om året. Skolandes samma Resolution taga sin grund uti 1734 års Gästgivareordning. Beropandes sig på de många vägar som gå ifrån Sidensiö, den ena in till Ås i Siälevad 2 mil, till Bredbyn i Anundsiö 1 3/4 mil, till Biästa i Nätra 1 1/2 mil. Vilken skjuts de, efter förra PROJECTET omöjligen med 30 hästar skola hinna bestrida, såvida dem i den händelsen vardera 24 hålldygn ålöpa skulle.
2. Förmodades ingen drygare påkänning nuförtiden med resandes forthjälpande vara att befara än år 1740, då ovannämde Resolution utföll.
3. Beklaga sig Anundsiö och Sidensiö Socknemän över deras besvärlige vägar, som i synnerhet vissa tider om året skola vara alldeles INPRACTIQUABLII, och dessutom 4, 5, 6, 7 och 8 milar till gästgiverien, avsides belägne, så att 4, 5 eller flere dagar måste användas, då hållet dem åligger och följaktligen var och en som är så avsides boende, föranlåten till 20 dygns tidsspillan uti hålliggande utom andra omkostningar om året.
4. Skola obesrivel. besvärligheter möta uppsocknarne då Durchmarsche skjutsar infalla, såvida de av dem 8, 9 eller 10 milar ifrån deras hemorter måste emottagas och bestridas, därest Socknarna neder i landet vid Stora Stråckvägen ligga nära till hands. Vidare fortfara bem.te Socknemän, så nu som nu för tiden ej mindre än tillförne de resande bliva på alla Gästgiverier med hästar föhulpne, och att det skall vara ovanl. emot forna tider belasta uppsocknarne med deltagande i de andra Socknars hållskjuts, föreställandes, huru intet klagomål i Södra fögderiet förelupit, ehuru de vid landsvägen liggande lika tunga som här norr under kastade vara skola, och ännu större fart av resande. Vidare påminnes att Grundsunda Socknefullmäktige blivit hörd över 1747 års hållinrättning och därvid intet haft att erinra. Påstående därföre ovann.de Sidensiö och Anundsiö Socknemän, att vid nästberörde inrättning såsom uti lag Kongl. förordningar och Resolutioner på allmogens allmänna besvär år 1727, samt Ångermanlands enskilte ansökning och besvär 1735 sig grundande, förbliva orubbade, som ock samtel. de övrige Sockenfullmäktige undantagande Grundsunda och Nordmalings Socknemän anhålla och påstå. Varemot ytterligare erinrades, att igenom Grundsunda och Nordmalings Socken, varest minsta antal bönder är, dock den längsta vägen och flere Gästgiverier beräknandes ifrån Miöle till Brösta 9 mil, och så framt hållskjutsen av bem.te Socknar allena skall besörjas, borde i den händelsen sådant ske ungefärligen med 180 hästar, där de andra, Arnäs, Siälewad och Nätra socknar skola allenast hava 6 5/8 mil ifrån Önska till Biästa, men utgöra 670 rökar eller hästar. Sidensiö och Anundsiö Socknemän beropade sig på deras avlägsenhet i följe varav flere dagar måste till och ifrån Gästgivargårdarne användas och således ävenså tid försummas, som Nordmalings och Grundsunda eller de fiärmare belägne med flera hålldygn förspilla, att förtiga den svårighet med vägarödning dem trycker i anseende till oländigheten, mera, än Nordmaling och Grundsunda Boerne, som hava sandhedar i stället de förra Skottlera och Stenbrott att till vägar upprödja och även flere vägar att underhålla. Skolandes således bem.te Anundsiö och Sidensiö Socknar bliva långt högre betungade än Nordmaling och Grundsunda, i händelse de förre skulle föranlåtas uppehålla skjutsen så avsides ifrån sine hemvister, då de senare få vara nära till hands när hållet dem träffar. Eljest föreställte Sidensiö Socknefullmäktige, att mycken olikhet även vore såframt hållskjutsen
ständigt förbliver efter 1747 års inrättning, i det visse bönder, som blivit till Gästgiveriet i socknen anslagne hava långt närmare och bekvämligare, än de av dem som nödgas underhålla skjutsen i Biästa, förmenandes få en annan tid göra ombyte, med mera som förbemälte Socknemän anfört, vilket upplästes, och påminte Siälewad Socknefullmäktige, att han sig ej undandrager de ifrån samma Socken till Brösta Gästgiverie anslagne 40 hästar bestå, som ock av gammalt skall skett, och Arnäs Socknemän däremot hålla lika många hästar Önska Gästgiverie i Grundsunda Socken till tjänst. I övrigt uppvistes nu av Sidensiö och Anundsiö Socknemän Höga Hr Landshövdingens dem givne Resolution den 19 januari 1940, varefter de i fredlig tid och så länge ingen starkare fart och rörelse är, synas blivit befriade i deltagande i hållskjutsen med de mindre Socknar. Mera var ej att påminna