AGN 1749 13 juni

År 1749 d: 13 .de Junii hölts Husesyn över Grundsunda Prästebol i följe av Högvälborne Landshövdingens och Riddarens av Kongl Majts Svärdsorden därom gjorde påminnelse d. nästl. år emellan avl. Kyrkoherden Peter Sebrelii arvingar, som samma Prästebord bestående ---- med utjorden Kiönsa av 31 sädesland år 1733 tillträtt och även Kyrkoherden Jöns Granboms Sterbhus, som efter den förres dödel. avgång sedan d: 1 Maii 1747 Pastoratet innehaft, varvid voro närvarande å Kronones vägnar Kronobefallningsmannen Välbetrodde Hr Olof Westman, till Ven: Consistorii Rätts bevakande Kyrkoherden Välärevördige och Höglärde Mag: Hr Johan Unaeus, samt å avträdarnes och tillträdande Sterbhusets vägnar Sonen Mons:r Petrus Sebrelius och Lectoren vid Kongl. Gymnasium i Hernösand Välärevördige och Höglärde Mag:r Hr Nils Granbaum jämte Socknefullmäktigen Olof Christophersson i Gomersta och följande utsocknes Nämdemän :

Johan Johansson i Rafwesta, Eric Swensson i Neder Ön, Anders Andersson i Älfsöden, Pär Pärsson i Strande, Olof Isaksson i Moo, Johan Pålsson i Torrböle, Anders Mårtensson i Baggård.

År 1735 d: 31 Julii, då sista husesynen hölts, förmäles, att tillträdaren Kyrkoherden Sebrelius redan i tu års tid prästebordet innehaft efter avträdande Pastoren Magister Eric Diupedius Ström, och att vid samma tillfälle inga andra inventarii persedlar varit allenast 9 3/4 Tunna Korn, som även nu erkändes blivit levererade till avl. Kyrkoherden Granbom. Dessutan finnes såsom Inventarii handlingar:

1: 1699 års d: 23 augusti hållne Husesyn. .

2: 1699 d: 12 september i följe av framlidne General Majoren och Landshövdingen Högvälborne Hr Axel von Schars givne Commission gjorde förslag till en förening emellan Prästerskapet och deras åhörare i Ångermanl. vad Tionde de förra av de senare njuta borde.

3. 1729 års d: 31 Maii upprättade Husesyns Instrument över Grundsunda Prästebords tillstånd, och

4. 1735 års ovanförmälte husesyn.

5. En vidimerad avskrift av Archie Biskop JACOB dom emellan Nordmaling och Grundsunda församl. angående Byarne Afwa och Rönholm, som blivit skyldige förklarade att giva tionde till Prästen i Grundsunda daterat 1409, vilka handl. således till Änke Pastorskan Granbom inventerade blevo.

Häruppå företogs själva Synen varvid grund och anledning togs av 1735 års Huse Syne Instrument.

Socknens Huus i Mann och Ladugården.

1. o 2. I stället för den gl. Sätes Byggningen, varom i 1725 (1735?) års Huse Syn förmäles hava Socknemännen år 1738 uppsatt en ny byggning till största delen av Talltimmer 27 1/2 alnar lång inom Knutarne, 12 alnar bred, och 14 varv hög. Taket utantill av näver och Tallved med Bro och trenne trappsteg och bro av klåvar. Själva Byggningen indelt uti 2:ne Kamrar på ändan vardera 6 alnar bred och 7 alnar långa. Sätesstugu 12 alnar lång 8 alnar bred. Farstuvan utanför Sätesstuvan 12 alnar lång 3 alnar bred, och på den andra ändan Kiöket emot bäge kamrarne i storlek svarande. Till syllarne utantill befanns denna Byggning på västre och Norra sidan jämte stenmuren ned uti jorden sjunkne, varav någon röta begynt visa sig. Prövande Synemännen sådant kunna förekommas förmedelst jordens undanflyttning, eller ett brett dike. Tack skiederne syntes runt omkring på flere ställen börjat bliva bare och taga dropp, som allt Socknefullmäktigen Olof Christophersson godvilligt å Socknens vägnar utlät sig försvarligen vilja bota och uti stånd sätta, jämväl låta upptaga tvenne eller flere Trummor inåt gården, att vädret må kunna spola inunder Byggningen och därigenom förekommas den röta och svamp, som börjat visa sig, så omkring väggarne, som under golven.

På Byggningen 2.ne Skorstenar av tegel, brädslagne. Men den västra något skadad och bör till förekommande av eldsvåda vårdas och förbättras med en tegelkrans, vilken fanns nedfallen och prövades kosta i reparation - 24 öre

Innantill besiktigades först Kiöket, vartill den ena dörren utur farstuvan med gångjärn, lås och nyckel samt 2.ne handgrepar av järn och paneler försedd - Golvet av klåvar försvarligt. Undertaket av bräder. 3.ne fönsterlufter uti vardera 2.ne fönster, ett av 40 och de andra bägge av 48 rutor i vardera fönstergluggen sammanräknade, utan och innan panelade, men den ena fönsterluften igenbyggd av framl. Pastoren Sebrelius förmedelst en liten tillökningsbyggnad han med församlingens bifall låtit till sin bekvämlighet på ändan av köket anlägga, som ibland Prästens hus vidare kommer att antecknas. Uti anförde fönsterlufter funnos 6 rutor sönderslagne, som prövades vardera kosta 6 öre tillsammans 24 öre Uti Kiöket har Pastor Sebrelius jämväl låtit inrätta ett mjölk- eller Mat Contor av bräder, med hyllor utantill, dörr, gångjärn, lås och nyckel försett, samt litet fönster av 2 rutor, vilket värderades till -- 8 dal. Socknemännen hava uti Kiöket tillbyggt en så kallad Bur bestående av 2.ne sängar med Skottluckor före till Legofolkets behov, jämväl inrättat 2.ne Fat- eller Diskhyllor.

Kiöks spisen av tegel 2.ne stolpar och Bolstänger av järn i försvarligt tillstånd. Spjället ävenså med järn formor färdigt. En dörr har framlidne Kyrkoherden Sebrelius låtit inhugga, som går ut till ovanförmälte tillöknings Byggning, och därunder kommer att begripas. Den tredje dörren går in till Sätes Stuvan med gångjärn, lås och nyckel, 2.ne järnhandtag, samt panelingen utan och innan i gott stånd.

Denne Sätes Stugu har 2 fenster lufter i vardera 40 rutor, 2.ne vindfönster med gångjärn och hakar - med fönsterposter och panelingar färdige. Dörren ut till förstuvan med gångjärn och kasthakar men intet lås försedd, som Socknemännen dock tillkommer anskaffa - värt -3 daler 16 öre

Den andra dörren åt Salskammaren med gångjärn, lås och nyckel färdig.

Samma Kammare har ävenså 2.ne fönsterlufter av lika storlek, jämte ett vindfönster med hake och gångjärn färdige, samt utan och innan panelade. Spjäll med järnformor i bägge förenämde rummen, men Sätes stugu Spjället fanns något frammantill förbränt, varande efter Socknefullmäktigens tillstående detsamma tagit ifrån gamla Byggningen och således bör av Socknemännen antingen försvarligen botas eller ett nytt i dess ställe anskaffas --------------------------------------------------------- ? öre

I förstuvan, vartill äro dubbla dörrar med gångjärn, tvenne järnhandtag och klika färdige. Därstädes har framledne Kyrkoherden Sebrelius låtit avbalka med bräder, samt med dörr och gångjärn försett, ett litet kläd Contor, som prövades värt --3 daler 16 öre

Dörren till farstuvans Kammare har gångjärn, lås och nyckel med 2.ne järnhandtag av lika storlek som de nästförmälte rummen, men 2.ne rutor söndrige botas med ---------------------------------------12 öre

Spisel spjäll och formor befunnos försvarlige. Hela denna Byggning har undertak av bräder på bjälkar lagt, och golv av klåfwar, som dock i synnerhet uti Sätesstuvan mycket blivit av svamp och röta medtagit, och dessutan syntes Byggningen till någon del skredit eller satt sig, så att både dörrar och panelingarne utur ordning kommit, det Socknefullmäktigen fant åligga Socknemännen att rätta och som jämväl prövades med et skyndesammaste böra verkställas till förekommande av vidare skada, så till Syllarne som Golven, vilka på anförde sätt ju längre destomera förfalla, så framt icke behörige vädertrummor varda upphuggne, och jorden till vädrets fria gång under Byggningen undangraven.

Härvid erinrades ävenväl, att fara vara skall, det väggen så intill Salen som Salskammaren lätteligen kan itändas förmedelst den oförsiktighet Socknemännen brukat, då spisarne insttes, att de icke undanhuggit samma vägg, som vid tillfälle när det eldas i fastugukammaren, skall giva mycken hetta och oftast rök ifrån sig, varföre Socknefullmäktigen jämväl fant det bör sådant med det skyndsammaste vaktas och förebyggas.

3. Brygghuset för 2 år sedan av Socknemännen uppsatt, 11 1/4 aln långt, 10 1/2 brett inom knutarne och 12 varv högt utantill. Taket av näver och takved samt väggarne färdige, jämväl en bro med två trappor och klåfwar, dörr av bräder panelad med gångjärn, allt färdigt, men järnskrållan ---- till och nyckelpipan utur låset borta bör anskaffas jämte ett panelbräde ovan dörren innantill, som prövades tillsammans kosta -------------------------------------------------------------------------------------- 16 öre

Har 3.ne fönsterlufter, vartill fönsterne försvarlige, utan och innan med paneling försedde. Bakugn och Kiöksspis med 2.ne spjäll, varav det ena något brutit, kan bättras med ------------------ 6 öre

2.ne järnstolpar och bolstång riktige. Undertaket av bräder på 2.ne sparrar anlagt.

Golvet av grantimmer i fullkoml. stånd jämte ett långbord, som Socknemännen anskaffat med dess skida oskatt.

4. En Bodbyggning, varigenom Portgång är, tillsammans 25 alnar lång, 10 3/4 aln bred, beskrives uti 1735 års Huse Syns Instrument, bestående av följande rum och utantill väggarna fanns goda med övertaket av näver och takved, förfallit. På Östre sidan en bod 7 1/4 aln lång, bredden 10 1/4 aln med Botten och loft över, golvet, ävensom bottnen av klåfwar. På wästra sidan en Bod av lika beskaffenhet, 10 3/4 aln i fyrkant, bägge med dörrar och gångjärn försedde, men de nu tillsatte låsen tillhöra Pastor Granboms Sterbhus varande,därföre att en nyckel gått till bägge låsen, ifråntagne och uti behåll, samt prövades kunna ändras med påkostnad -------------------------------------------------------12 öre

Av loftsbodarne befanns den ena dörren med gångjärn, hakar och stocklås samt nyckel ävensom vid 1735 års Husesyn färdig, men till den andra ej heller nu någon annan stängsel än ett lås nyligen av trä tillgjort.

Trapporne till desse loftsbodar befunnos efter deras beskaffenhet av bräder i försvarligt stånd vid makt hållne.

Portgången 6 alnar bred, golvet av timmer svarsgott, men Porten även nu som år 1735 års Husesyn bofällig, därtill dock gångjärn och hakar brukelige.

Bron utanföre anförde byggning tillika med Golven innantill och utantaket, såsom till största delen av ålder ruttnat och förfallit. Kunde Socknefullmäktigen Olof Christophersson icke undgå böra utav Socknemännen iståndsättas och förbättra med det görligaste som ske kan.

5. Kornladan med 2.ne golv och loge, 16 alnar lång och 13 alnar bred, 18 varv hög, som uti 1735 års Huse Syns Instrument beskrives, till tak och väggar mycket bofällig, hava Socknemännen för 3 år sedan täckt ånyo med näver och takved, så att taket är uti fullkomligt stånd, men väggarn och knutar förruttnade. Kunnande Socknefullmäktigen finna nödvändigheten utav en ny Ladubyggnings uppsättande i denna gamla ladans ställe, allenast Prästebords innehavaren i medlertid ville låta sig nöja så länge utantaket äger bestånd, eller finge något mera ---tal. Dörren till samma lada var ävenså av ålder bofällig, men stocklåset och gångjärnen med dess tillbehör färdige. Logen av klåfwar och golven av kåfenwärke svarsgoda.

6. Fähuset är av Socknemännen för tu år sedan ånyo uppbyggt, i längden 13 1/4 och i bredden 9 3/4 aln , 13 varv högt, större delen av Talltimmer, utantill väggar och tak av trä, näver och takved, allt nytt och färdigt, jämväl Bro av timmer utanföre, dörren likaså av bräder, riktig. Innantill fördelt uti 9 båsar på vardera sidan om dören tillika med golv och pallar av timmer i fullkoml. stånd, även med skulle ovanpå försedd.

7. Stallet är efter 1735 Husesyns innehåll uppbyggt år 1731, långt 9 alnar och 9 1/2 dito brett, 13 varv högt, utantaket av näver och takved behållit, dörr med gångjärn, lås och nyckel, svarsgott, men innantill golvet och spiltorne 5 till antalet förfallit och till större delen utnött, har eljest ovan uppå foderrum eller en skulle och häck för hästarne inrättad. Detta golv fann Sockenfullmäktigen vara Socknemännens skyldighet att bota och åter i stånd sätta.

Uti förenämde laga hus hava å Socknemännens vägnar Afwa och Rönholms byemän år 1731 uppsatt en drängstuva 9 1/2 aln lång 8 1/4 aln bred, 10 varv hög. Utantaket av näver och takved behållit. Förstuvans dörr med gångjärn och trälås försedd. Förstuvan med stallväggen sammanbyggd, dess golv av klåfwar försvarl.t. Dörren till själva stugan har gångjärn, golvet innantill av klåfwar, mycket nött och fördärvat. Spis med järnbolstång och och trästolpe. Därhos spjäll gammalt. 2.ne fönstergluggar av 18 små rutor i vardera, undertaket består av gl: bräder på sparrar lagt. Förklarande sig Socknemännen igenom deras fullmäktige, att de numera skänkt denna stugu till änkepastorskans Sebrelii nödiga utrymme och tjänst uti hennes livstid tillika med

En gammal kornlada 11 1/2 alnar i fyrkant och 13 varv hög, bestående av en loge och golv, utantill taket av näver och takved, brukeligt. Har dörr med gångjärn och innantill logen av klåfwar och golvet av kafuelwärke. Vilka hus värderades

Drängstuvan för - 30 daler

och ben.de Kornlada till - 10 daler

Prästens hus i Man- och Ladugården

Källaren murad av gråsten och välvd av tegel, lång 13 alnar, bred 5 1/4 aln, har ock uti 1735 års Husesyns Instrument för Socknens hus blivit antecknad, men hädanefter förklarade Socknefullmäktigen Olof Kristophersson, att Socknemännen samma källares hållande sig alldeles undandraga. Varande efter besiktning i gott och försvarligt stånd, allenast muren inåt källarinfarten något satt sig eller skridit, som likväl icke syntes av särdeles påföljd enär stenarne endast varda jämkade och med något kalk och ler emellan fyllde, vartill synemännen prövade tarvas. Ett hål på källaregolvet, som av avl. Pastoren Sebrelius inlagt, botas med. Taket över källaresvalan tillika med källare överbyggningen, som på Past. Sebrelii tid ---- till källaren---- befanns nu nästan alldeles förruttnad och irreparabelt såväl till själva väggarne, som takveden. I dörren till källarsvalan, som är försvarl. och med gångjärn försedd, har framl. Pastor Sebrelius insatt ett Stocklås, vartill även nyckelen färdig. Anförde Källarebod och byggning värderades för wedbrand till - 6 daler

Men taknävret, som ansågs för halvnött till - (ej ifyllt)

Byggningen söder på gården, som vid 1735 års Husesyn i avräkning uppå de avträdande Kyrkoherdarnes bristfällige byggnader blivit avl. Kyrkoherden Sebrelius tillvärderad för 30 daler koppmt, innehåller 14 1/4 aln i längden , 10 3/4 aln i bredden, 13 varv hög, utantill väggarne behållen undantagande att de tu nedersta varven på östra, västra och norra sidan i jorden sjunkit och tagit någon röta, taket av rotenäver och takved har Kyrkoherden Sebrelius nytt anlagt i det förras ställe, som varit fördärvat. Byggningen indelt till en stugu, kammare och förstuva, vartill bron utanföre av trenne timrade trappor med pålagde bräder någorlunda försvarlig, allenast en av brostockarne rutten, kan repareras med Dörren till farstuvan med träklinka och kasthaka samt gångjärn, riktig. Tillika med golven i alla fören.de Stugurum, som framl. Kyrkoherden Sebrelius även omlagt och i de förruttnade tiljornas ställe nytt klåvvärke insatt jämte nya golvvåsar, vilka vid 1735 års Husesyn för fördärvade beskrevne finnas. Stugudörren med gångjärn, lås och nyckel försvarlig, och har själva stugan 3.ne fönstergluggar. Spisel med spjäll och forma samt bolstång i gott stånd. En väggfast säng, vilken i 1735 års Husesyn blivit Pro Inventario antecknad, sade nu Änke Pastorskan Sebrelia sig icke minnas varit till, dock lämnade i dess ställe en annan sparrlakans säng.

Kammaren 7 alnar Lång, 6 1/2 alnar bred, en försterluft, varuti en ruta sönder, jämväl 2.ne panelbräder och ett dito i Stugan borta.

Spis med järnstång försvarl. men utan spjäll. Dörren med gångjärn, lås och nyckel samt järnhandgrepar, försvarl.

I förstuvan har framl. Pastor Sebrelius låtit förmedelst avbalkning med gl: bräder inrätta ett Mjölk Contor, vartill dörr, gångjärn, lås och nyckel behållit, tillsammans värda ----------- 40 daler

Intill Socknens Mangårds Byggning är av framl. Kyrkoherden Sebrelius för 3 år sedan uppsatt en stuga med förstuga inbegrepen, 11 1/8 alnar lång, 12 alnar bred, 14 varv hög av gott Talltimmer med tak utav rotenäver och takved i fullkomligt stånd allt undantagande nävret av Prästebordet tillhörige skog, har bro utanföre med tre trappor timrad och täckt med klåfwar. Byggningen indelt uti farstuva, liten matkammare, som dock allenast består av 3 väggar, samt en stugu med spåntade bräder till en kammare avbalkad, innehållande de bägge rummen 7 1/2 alnar i längden vardera, den förra 6 3/4 och den senare 5 1/4 aln i bredden, 2.ne fönsterlufter i västra och en dito i östra kammaren, vardera med 2 fönster med 40 rutor i vardera fönsterluften, panelade utan och innan, 2.ne spisar av tegel med spjäll, formor och bolstänger av järn, golv av klåfwar, tak av bräder på bjälkar lagde, alltsammans nytt och i gott stånd, jämte dörrar , gångjärn och handgrepar av järn, men allenast lås för den inre kammaren med dess tillhörige nyckel.

Matkammaren är 5 alnar lång och 3 alnar bred med dörrlås, gångjärn och handgrepar på lika sätt försedd, samma slags golv och tak, som den övriga byggningen, utav vilken Änke Pastorskan sig nu till hemvist betjänar. En dörr med gångjärn går ock ifrån Kiöket i berörde farstuva, av framl. Kyrkoherden Sebrelius tillgjord. Alltsammans, timret såsom av Prästebordets skog hämtat värderades till --- (struket)

Ett Stolphärbärge med svala, som vid 1735 års Husesyn blivit Kyrkoherden Sebrelius tillinventerat för 20 daler koppmt är ännu brukeligt och utantill väggarne behållit, samt sedermera å nyo täckt med näver, dels ny, dels med den gamla sammanblandad och ny takved försett. Dock böra täckskedar till väggarnes

konservation anskaffas.

Samma härbärge består av 8 3/4 alnar i längden och 8 1/2 alnar i bredden, 17 varv högt, har dörr med gångjärn och stocklås, försvarlig. Innantill 2.ne bottnar av klåfwar, nedra rummet fördelt uti 8 och det övre 4 lårar av bräder, allt svarsgott. Värderades - 40 daler

Ett nytt härberge på stolpar byggt är för någre år sedan av framl. Pastoren Sebrelius, uppsatt öster om gården. Dess längd är 9 och bredden 8 3/4 alnar, 19 varv högt, utantill väggar och tak av rotnäver och takved, ävensom svalen, dörr, gångjärn, lås och nyckel, samt innantill 2.ne bottnar av klåvar, den undre indelt i 5 lårar, och den övre en lång sädeslår av smått timmer. Alltsammans i gott och fullkomligt stånd befunnit och nu nyttjas av Änke Pastorskan Sebrelia, som uti mannens livstid detta --- och uppförde nye gårdrum låtit till sitt hemvist uppsätta och dessutan nu ingen tillflykt äger, blev de dessmindre värderat till - 80 daler

förutan timret, som därtill blivit taget av Prästebordets skog, var stock med 6 öre. Likaså prövades ovanförmälte nye gårdsrum värt 150 daler.

Prästens hus i Ladugården

En Kornlada med loga och ett golv, lång 11 3/4 och bred 11 alnar samt 15 varv hög, som blivit värderat till framl. Kykoherden med 1735 års Husesyn för 14 daler koppmt, är sedermera för 4 eller 5 år tillbaka flyttad intill socknens lada och med nya underlags samt väggbandsstockar upptimrad, jämväl nytt tak av näver och takved därå anlagt, som syntes vara i gott stånd, så att denna lada ännu en god tid, om densamma vederbörl. vid makt hålles, kan bliva stående. Dock böra de 4 stockar å västra och en dito å östra sidan befunne rötaktige stockarna, till förekommande av vidare skada med brädslagning förses, som prövas kosta - 1 daler 16 öre

Dörren gammal men brukelig, vartill intet lås fanns, ej heller är sådant uti förra Husesynen omrört, i det tillstånd denna lada nu befinnes prövas hon värd - 18 daler

Logen av klåfwar och golvet av kavelvärke, försvarligt.

Ett dropp befanns straxt inom dörren, som kan botas med - 6 öre

I början av framl. Kyrkoherden Sebrelii tillträde har han låtit uppbygga en byggning 21 1/2 alnar lång, 7 3/4 alnar bred, 11 varv hög, bestående av 10 knutar utantill väggarne, samt taket av rot näver och takved, alldeles behållen med bro av smått timmer utanföre anlagde, indelt i ett fårhus, ett gethus och ett svinhus med golv och botten över av smått timmervärke försvarligt. På denna byggning 3.ne dörrar med gångjärn och kasthakar, allt uti gott stånd, prövades värd ------------60 daler

Ett foderlider bestående av tre väggar har framl. Kyrkoherden likaledes uppsätta låtit med Socknemännens fähus, 10 alnar långt, 5 1/4 alnar brett, 9 varv högt, är med tak av näver och takved jämte väggar nästan såsom alldeles nytt att anse, värt - 6 daler

Jämväl är år 1746 av framl. Kyrkoherden uppbyggd en ny badstuva eller kölna med svalan, 12 alnar lång, 10 1/2 alnar bred, 12 varv hög , utantill väggar och tak av ---torvmossa, näver och takved, bevarad, med åtagande, att på västra sidan någre näver avblåst i brist av takfästen, som anskaffas jämte arbetet med takets botande, tillsammans värt - 1 daler 16 öre

Två dörrar med gångjärn och den östre med lås försedd, den östre söndrig ugn av tegel betäckt med gråsten å lavar, vartill trappor och värke är tagit utav den gamle förfallne badstuvan, som efter 1735 års Husesyn blivit av Socknemännen hållen i stället för bryggstuvan , som ibland Prästens hus då för tiden finnes antecknad, med anmärkning, att Kyrkoherden Sebrelius påkostat dess reparation 18 daler.

Den söndriga äspan kan botas med - 8 öre

Denna badstuva prövades värd - 40 daler

Vedlidret , som vid 1735 års Husesyn blivit i värde för 6 daler kmt ansett och framl. Kyrkoherden Sebrelius påfört, är sedermera med nya underlag och väggbandstockar, samt nytt tak av näver och takved förset, alltsammans behållit, bestående av längd 12 alnar, bredd 11 3/4 alnar, 11 varv högt, försett med 2.ne dörrar, giltige, nu värderat till - 15 daler.

Ett redskapshus och halmlider sammanknytt, 13 alnar långt, 8 1/2 alnar brett, 11 varv högt, beskrives uti 1735 års Husesyn till taket utgammalt, och samma hus ej heller till något värde utsatt. Men sedermera äro desse hus rparerade, så att väggarna och taket av rotenäver och takved jämväl dörrarne, den ena med trälås, och den andra med ett stocklås försett, och allt i försvarligt stånd till sådant behov, som samma hus uppsatte blivit, väl vid makt hållen och alldeles brukeliga. Värderad tillsammans för -- 9 daler

Ett Hemligt hus, 4 alnar långt, 6 alnar brett, och 11 varv högt av trenne väggar bestående och vid 1735 års Husesyn framl. Kyrkoherden i räkning påfört för 15 daler kmt är till väggar och tak av rotnäver och takved, jämväl dörr med träklinkor, golv av kavelvärke, samt sätet alldeles i försvarligt stånd, varderas nu - 10 daler

Plank med 2 stockar undertimrade frammantill åt gården och en stock ovanföre, består av snickade spiltor, befanns 15 alnar långt och 18 alnar brett omkring en liten Kryddgård har framl. Pastor Sebrelius jämte 3.ne portar av samma slags snickarevärke med tillsammans tre par gångjärn, en ring och en klinka samt kasthaka försedde värderades tillhopa för - 10 daler

Ett Qwarnhus är av framlidne kyrkoherden å nyo uppsatt med dörr och lås till väggar och tak av rotnäver och takved så gott som nytt. Värderades till - 18 daler

Qwarnen med järnredskapen till - 12 daler

Hölador

1. En hölada på Wallbacken, som vid 1735 års husesyn blivit till framl. Kyrkoherden Sebrelius värderad för 10 daler koppmt , har sedermera blivit nedtagen med nytt röste och tak av rotnäver och takved försedd, jämte dörr, gångjärn, lås och nyckel väl förvarad och i gott stånd, prövas nu värd --- 18 daler

2. I svedjan en lada 3 1/2 aln i fyrkant, 12 varv hög, vid förra husesynen för någorlunda försvarl. till väggar och tak ansedd, men ovärderad, är sedermera nedtagen, underbyggd och nytt tak därå anlagt, reparation värd - 6 daler

3. I Sjölands ladans ställe, som förrige Husesynen finnes ovärderad, och till väggar och tak förfallen ansedd, har för någre år sedan en ny lada 10 alnar lång, 9 alnar bred, 12 varv hög, med gode tak av näver och takved blivit uppbyggd, värd - 24 daler

4. Nyåkersladan, vid förre Hysesynen värderad för 8 daler befanns nu bestående i längden 10 1/2 , i bredden 10 alnar, 11 varv hög, till dess reparerande behöves nya underlag 6 bräder, näver och 100 takvedsträd, som med arbetet kostar tillsammans - 18 :-

Nu allenast värd - 6 daler

5. En vid förre Husesyn värderad hölada Qwarnhusswedjan, som beskrives 7 1/2 alnar i fyrkant 9 varv hög med halvnött tak, försvarl. väggar, men utruttet golv, är sedermera nedtagen för 3 eller 4 år sedan, samt med 3 varv undertimrad nya rösten och tak av rotenäver och takved. Omkostnade värderad till - 8 daler

Har också täljt golv av kavelvärke.

6. Hölada i Kiönsa är 10 alnar lång, 8 3/4 alnar bred, tillväggarne någor rutten och förfallen, halv förnött, nävertak och droppaktig på åtskillige ställen. Behöves bliva med 3.ne varv undertimrad och nye stockar i de förruttnades ställe insättas, som tillsammans räknat kostar efter beprövande -- 12 daler

Nu värd - 12 daler

Åker , äng, diken, gärdes- och humlegårdar

Åkren, som i 1735 års Husesyne Instrument beskrives bliva besådd till 2/3 årligen och 1/3 i träde, och att densamma av Kyrkoherden Carling varit lagd i Vanbruk och Linda, men av Kyrkoherden Diupaedius Ström samt nu framlidne Kyrkoherden Sebrelius upparbetat förutan 2 lägdor, den ena 1/2 och den andra 1/4 Tunnland utförde vid Fanby grinden, till vilkas uppbrukande Pastor Sebrelius blivit tillslagen 18 daler kmt. Om samma åkers tillstånd har man i övrigt ingen efterrättelse, eller huru den med bemälte Pastoris tillträde varit beskaffad, emedan än Änke Pastorskan ville föra sig till minnes, att första årets utsäde varit 8 tunnor, men Kiönsa stomjord inräknad och ett skäl ärter, dock så at då intet blivit till träda övrigt, utan hela åkern besådd. Sedermera skall efterhanden och i de senaste åren utsädet blivit ökat till 9 och 10 tunnor korn förutan annat säde, ehuru en tredjedel av åkren legat i träde. Skolande i anseende till Prästebordets ringa ängesland ingen större åker kunna med nytta brukas. Förutan ett stycke åkerland som prövas nödigt att upptagas 13 famnar i längden och 8 famnar i bredden vid Storsandsåkern ännu ett stycke var av åkren vid kyrkan i linda lagt, 96 famnar qwadrat och 78 famnar dito, som vid åkerändarne och på sidorne blivit igenlagt tillsammans för 1/4 tunnland utsäde ----, som uppbrytas bör. Så befanns den övrige åkren försvarl. hävdad och brukad. Arbetet och kostnaden till anförde åkers uppbrytande och i stånd sättande prövas kunna betalas med - 9 daler.

Ängesland

Till ängeslandets avrödjande inom åkerhagan har vid 1735 års Husesyn Kyrkoherden Sebrelius blivit tillerkänd 117 daler. Men befanns nu till samma arbetes fullkomnande behövas 24 dagsverken -24 daler

I Qwarnhussvedjan rödjes det skogslupne Slåttslandet med lägdan, såsom av tuvlänt och oväxtlig jordmån bestående, äro väl blevne till gräsväxtens befordran upparbetade, sedermera till Slåttland åter igen lagde, i längden 111 famnar och i bredden 81 famnar.

I Kiönsa av 7 seland.

Därstädes befunnes 5 st tegar i linda liggande, varav 2.ne nyligen men de övriga gammalt igenlagde på östra och jämväl åtskilliga tegar på västra sidan tillsammans 2554 alnar i qwadrat. Sex tegar voro besådde med 3/4 Tunna Korn och 7 dito ligga uti träda. Den skogslupne ängen kan rensas med 17 dagsverken ā 1 daler - 17 daler

Gärdslegårdar

Bristfälligheterna på Gärdslegårdarne är vid förre Husesynen värderade till 48 daler 13 öre och finnes antalet på samma Gärdesgårdar vid Prästgården antecknat till 1273 famnar. Dessutan efter förra Husesynen då redan å nyo av varande Kyrkoherden 127 famnar ---- Gärdesgårdar.

Efter en föregången uppmätning befunnos helgilla i östra rödningen och åkern 632

Uti intagsrödningen Dito 52

Halvgott 546

Förfallne 95

1338:

Dessa halvgoda prövades kunna repareras med 1 1/2 öre och de förfallne med 3 öre famnen

Uti Kiönsa äro omkring de för någre år sedan uthuggne Svedjor väster om Sjön bestående av 12 tegar, varje teg 7 famnar, goda och försvarliga gärdesgårdar 24 famnar

Ännu en liten teg av 7 kannland utförde.

Diken

Efter förre Husesynen deras bristfälligheter räknade till 50 daler 29 öre, Kiönsa Stommejord inbegrepen, och famnantalet utsatt 1090

Nu befunnes försvarlige diken 423

Halvgoda 588

Förfallne, som ånyo böra upptagas 200

1211

I Kiönsa 22 famnar halvgoda och 29 dito förfallne

De halvgoda upprensas med 1 öre och de förfallne med 2 öre famnen

Gör tillsammans (ej infört)

Hummelgårdar

Tvenne stycken i den östra räknades 722 och i den västra 300 stänger, varande i förra Husesyn ingen humlegård antecknad.

Skog och mulbete.

Skogen till Timmergärdsle och vedbrand behövelig och nödtorftig, bestående av Tall och Gran, och sträcker sig i öster och väster emot Husoms ån. Ringa mulbete.

Fiskevatten.

2.ne små sjöar, varav fångas någon Mört, Abbor och Giäddor.

Föregående rannsakning och värdering blev för Parterne uppläst, och förklarade de sig däremot intet hava att erinra. Men i övrigt underställte Hr Lectoren Granbom huruvida Prästebordsinnehavaren må kunna förbindas att emottaga åtskillige gl. hus, som å Prästebordet nu befinnes och föregående syn omförmäler.

I övrigt befanns, att den vid 1735 års Husesyn upprättade Liqvidationen, att av Pastorerne Carling och Eric Diupedius Ström blivit debiterade för bristfälligheter i åker och ängs tillbörlige hävd samt oförsvarlige diken och gärdesgårdar till 274 daler 16 öre kmt, varemot i anseende till bemälte avträdandes oförmögenhet, synerätten tillslagit framl. Kyrkoherden Sebrelius uti avräkning de tillförne uti denna Husesyn i omförmälte byggning söder på gården - en Salsdörr, 3 stycken gl. fönster, ett heml.t hus, bryggstugun, kornladan, vedlidret, stolphärbärget, en ny hölada på Wallbacken och en lada i Nyåkren tillsammans värderat för 126 daler, men för återstoden 150 daler 31 öre har ingen ersättning kunnat erhållas, ehuru framlidne Kyrkoherden om Ven. Consistorii handräckning gjort ansökning. Icke destomindre gjorde å ämbetes vägnar Kronobefallningsman Hr Olof Westman påstående, att för anförde Kyrkoherden tillerkände medel redo och räkning visas måtte. Änke Pastorskan däremot förklarade sig på intet annat sätt kunna detsmma åstadkomma, än med förmodan att Husesynen nu lärer ådagalägga den flit, som hennes avl. Man till Prästbordets uppbruk och vidmakthållande nedlagt, sedan dess tillträde, då alltsammans skall varit så gott som alldeles öde liggande, i stället numera så vidlöftig åker i full hävd öppen hålles, som ängesbördan kan tåla, emedan ej heller flera än 20 nöt förutan 3.ne hästar och någon små boskap skall här i det högsta kunna födas.

Kiönsagrannarne Klockaren Erik Ersson och Pär Jacobsson, vilka efterskickades, intygade, att framl. Kyrkoherden Sebrelius sedan dess tillträde upparbetat till åker, som ännu öppen hålles 4 små tegar, varande av honom eller under hans besittningstid intet i linda lagt. Ävenså vore här tillstädes Jacob Johansson i Fanbyn och intygade, att under Pastoris Carlings tid större delen åkren vid Prästebordet blivit uti linda lagt, men sedermera av Kyrkoherden Diupedius Ström uppköt, undantagandes tvenne åkerstycken Storsand och Lillsand kallat, som Kyrkoherden Sebrelius ifrån lägde till linda upparbetat, havandes i anseende till styckets vanbruk blivit bem.te Pastoren Sebrelius tilldömt 18 daler kmt vid 1735 års Husesyn. Eljest har Jacob Johansson sig bekant, att Kyrkoherden Sebrelius jämväl upptagit tvenne lägdor in uti åkren, som ännu öppne hållas, innehållande anförde sandstycken 3/4 Tunnland, och desse sistnämde lägdor 1/2 Tunnlands utsäde. Hela åkern Kiönsa inberäknad blev efter änke Pastorskan Granboms vidgående förledit år av henne besådd med 10 Tunnor allt utsädet inbegripit. Innevarande år är utsått 9 1/2 Tunnor, varande 3 Tunnland förl. år uti träde liggandes. Så att årligen efter vanl. bruk 2 delarne besås och den tredje trädes. Berättade ock härhos anförde Byemän, att Kyrkoherden Ström väl låtit uppköra flera lägdor, men i mangel av gödsel ännu ligga uti linda. Skolande i anseende därtill mer än tillräcklig åker vara öppen. Synemännen hava dessutan väl kunnat finna, att här vid Prästebordet är ganska knappt om höland, så att intet kan upptagas med mindre mistning och brist bliver på nödigt mulbete.

Utslag.

Efter föregående Husesyn och Socknefullmäktigens Olof Kristopherssons eget gjorde begivande prövade Synerätten angeläget vara, att Socknemännen med det allra görligaste som ske kan bör åligga, att icke allenast vederbörligen förekomma den röta och svamp redan börjat angripa deras Prästegårds Byggning nedantill syllarne och golven, vilka även tillika med taket omkring täckskedarne böra i försvarligt stånd sättas, utan ock förnämligast vakta och förese den fara, som spörjes visa sig därav, att eldstäderna icke blivit så försiktigt som vederbör föreanade, med et mera Socknemännen tillkomma att bättra och anskaffa, vilket i själva Husesynen vidare antecknat finnes, dem till efterrättelse och fullbordan.

Vad Prästens hus så i Man- som Ladugården angår, så har Synerätten funnit, att desamma så många som varit vid 1735 års Husesyn att tillgång blivit för avträdarnes egne hus ansedde, och till då tillträdanden framlidne Prosten Sebrelius anslagne uti ersättning för de förras befunne vanhävd i åker och äng, samt andra Prästebordets bristfälligheter, men att desamma icke varit däremot svarande på 150 daler 31 öre koppmt när, som ej heller i anseende till avträdarnes fattigdom och oförmögenhet sedermera Prästebords innehavarne tillgodo kommit, vilket 1735 års åberopade Husesyn ytterligare vid handen giver, ävensom ock alla här framgivne förra Husesyns Instrumenten utmärka, att antecessorerne var efter annan inlöst för Prästens egne ansedde hus och byggen, samt således, att tillförne ingen årlig byggnad av Prästebords innehavaren blivit uti akt tagen eller efter honom fordrad. Icke destomindre emedan lagen uti 26 och --- Cap. B:B: en slik årlig skyldighets byggnad föreskriver, efter de ägor och lägenheter, som Prästegård tarvar att efterkommas och fullgöras, dock att hus för try års byggnad räknas stora å Prästebord för 5 års byggnad och de mindre därefter.

Alltså har synerätten i förmågo härav och efter uträkning ifrån den tid 1733 om våren, då framl. Hr Kyrkoherden Petrus Sebrelius Grundsunda Prästebord tillträtt och till samma tid 1748 vid änke Pastorskans avträde, prövat skäligt följande byggnader i årliga skyldigheten att beräkna:

1.o Får-, Get- och Svinhusen sammanbyggde med 10 knutar för byggnad 6 1/2

2.o Badstuvan av 6 knutar sedan densamma behörigen blivit reparerad för 2 1/2

3.o Qwarnhuset för 1 1/3

4.o (Sjöladan, struken)

5.o (Halmlidret, struket) Och till fyllnad varder Nya härbärget här upptaget 5:

Som Synerätten prövar göra fyllnad emot den årliga byggnad framlidne Kyrkoherden Sebrelius varit skyldig att fullborda under dess 15 åriga besittningstid Änke Pastorskans tjänste- och nådeår inbegrepne, botandes det bättre det som sämre är. I övrigt finner Syne Rätten skäligt, i anseende därtill, att Pastor Sebrelius vid dess tillträde större delen Prästens hus inlöst, det hans änka och Sterbhus fördenskull jämväl böra för de övrige på Prästegården befintelige husbyggnader efter därå satt värdering njuta betalning, som dock eftertädaren får räkna sig till godo uti årliga skyldighets byggnaden i proportion emot den tid Prästebordet innehaves. Blivande anförde hus uti själva liqwidationen vidare med deras värde upptagne, och ävenväl de bristfälligheter, för vilka Änke Pastorskan Sebrelia kommer att vara ansvarig och av tillträdanden skyldig att fullgöra eller och försvarl. bota och bättra. Den av framl. Pastoren Sebrelius använde omkostnad med största delen höladornes nedtagande och förbättring, varder för dess årliga skyldighets reparationer ansedd och Sterbhuset oberäknat. Och vidare erinras, att Änke Pastorskan Sebrelia bör betala 6 öre kmt stocken för det Timmer hon hämtat av Präsztebordets Skog, i den händelsen hon samma dess nya husbyggnad kommer att behålla, vilka Penningar Socknemännen äga att till Prästegårdsbyggnaden använda.

Vad ytterligare angår redogörelsen för de vid 1735 års Husesyn av Kyrkoherden Sebrelius uppburne 126 daler, därmed att bota och bättra de då å Prästebordet befintel. bristfälligheter till åker och äng, diken och gärdslegårdar. Så emedan Änkan berörande, densamma tid därvid finnes, som möjligheten föregives vara att väl göda och bruka. Den hävd som uti ängeslandet och dess avrödjande befunnits å sido satt, jämväl kommer Pastor Sebrelii Sterbhus till last att påföras med det mera, som uti åkerlandet brustit och bör i stånd hållas, likaså svarar Pastor Sebrelii Sterbhus för dikens och gärdslegårdars bristfälligheter, samt således måste fullgöra den vanhävd, som vid 1735 års Hysesyn är bleven iakttagen, och varemot ovanförmälte medel framl: Pastoren Sebrelius äro tillslagne. Alltså försvinner ock i följe härav allt påstående om vidare redogörelse för meranämde medel. Kunnandes ej heller Synerätten föra bem.te Sterbhus till last de återstående 150 daler 31 öre kmt, vilka redan vid 1735 års Husesyn blivit i anseende till avträdarnes oförmögenhet, för förlorade ansedde.

 

Liqwidation jäml: av föregående Utslag och Husesyn upprättat emellan Änke Pastorskorne Sebrelia och Granbom

Debet Kmt

Skorstenskransen 24 öre

6 st fönsterrutor i Kiöket 24 öre

2 dito i förstugan 12 öre

Bryggstugulåset 16 öre

Spjället i bryggstugan 6 öre

Källarmuren 1:16

Golvet dito 3

Takfästen på Badstuvan 1:16

Äspan på dito 8

Nyåkersladan 18: -

Kiönsaladan 12: -

Ängeslandets avrödjande 45: -

Gärdesgårdars botande 34:16

Diken dito 30:28

Igenlagde åkerstycken i sandåkern

och gärdesgårdar på stycket vid

östra sidan om Kyrkan 9: -

155: 9

Saldo Pastorskan Sebrelii fordran 229:29