AGN 1764x
Skogsavvittring i Norra Ångermanland

Ödmjuk berättelse
Sedan avfattning sommaren 1760 föregått, så blev Laga avvittring för Biörnsiö by i Biörna samt Rössiö tillstötande Nybygges åboer Jannse (?) vidare rörläggning emellan Sörrwåge By och Faxnäsets Kronoskog i Siälewad Sokn - ytterligare prövning dessutan företagen över Mosiö Bys i Sidensiö Sokn skogs område emot allmänningen i anledning av Kongl. Majts Nådigste författning år 1756 av Vällofl. Lagmans Rättens utslag d. 3 December 1757
1762: Avvittrades Krono Hemman Marwiks grunden i Nätra Socken ifrån Sörbymännens på Ulfön tillstötande ägor.
D:o undersöktes om en av Höglands Byemän angiven Kronotract Gåsmyrlandet kallat, uti Arnäs Sokn, men funnits begripas under Farestads Byeskogs omräde efter däröver meddelt utslag
D:o Avvittring skedd för Hundsiö och Kroksiö emot Kronoallm. i Siälewad angränsande Nybyggen.
D:o rörlades skogen emot allmänningen för Gåtne By i Siälewad och Yttersel i Anundsiö.
D:o Avvittrades byeskogarne för Hemlinge Mowatns byar emot allm. i Siälewad
D:o Syn och avvittring över Lillåkersiö ägor och skog i Ullånger Sokn till skillnad från Saloms Bys område.
1763 Avvittring för Gideå och Mattarbodums skogar emot allm. i Siälewad
D:o Rörläggning emellan Sidensiö och Anundsiö sockneskogar efter förut fallit avvittrings Rättens utslag.
D:o Söralmsiö by i Ullånger avrösad ifrån angränsande Krono allmänning.

Transumt av min under d. 13 Martii 1763 hos Högvälborne Herr Landshöfdingen Örnsköld inlämnade allerödmjukaste Rapport angående Avvittringsverket här i Norra Ångermanland sedan år 1758.

Ehuru jag i förflutne åren eller ifrån den tiden jag erhållit Herr Öfwer Directeuren Faggots constitutorial till Extra ordinarie Lantmätare sysslan vid Skogs avvittringen här i Ångermanland, alltid månatligen inlämnat Sommartiderne hos Högvälborne Herr Baron General Lieutenanten och landshöfdingen Sparre mine aller ödmjukaste rapporter över samma göromåls beskaffenhet, vad som tid efter annan blivit av mig uträttat, så åligger mig nu i lka måtto, att i anledning av Eder Höga Nådes Högrättvisa Befallning under d. 18 i förflutne månad överlämna min allerödmjukaste berättelse om Skogsavvittringen här i Ångermanland som förnämligast över de göromål som blivit ställde under mitt avgörande, huru fort jag därmed hunnit, och vad ännu därav kan återstå, och det uti ett kort Summaris--- begrepp, det jag härmedelst har den dyra förmån att överlämna till Eder Höga Nådigste framsynta och -oma övervägande.
Har jag alltid begripit denna syssla äga den egenskapen att de skatteägor eller byeskogar som gränsa emot allmänningarne borde därifrån avvittras och utbrytas. Ty tog jag --- allraförst före år 1758 med en ordentelig avfattning över Biörnsiö byeskog i Siälewads fjället, dock sedan jag en tid förut uppgått en del av Soknesträckningen Arnäs och Siälewads Socknar emellan. Vilket arbete skulle då vara mig till nytta, när de därintill angränsnade byskogar borde revas och avmätas. Desse Biörnsiö ägor voro mer än vidsträckte efter deras innehavande ringa skattetal. Och som man funnit utav Kongl. Lantmäterie Contoirets Interimo Instruction av år 1757 d. 11 Maji, det fordrade ett dylikt arbete en synnerligen grannlagenhet, så brukade man ock därvid den stora försiktigheten, att sedan först rågångarne voro projectevis uppgångne, efter de skäl och Documenter som åboerne hade att uppvisa, som till större delen här i Fjällen bestodo i blotta härmelser, begyntes med mätningarne inom ägorne, då man å Chartan antecknade först alla hemägor, såsom åkrar , ängar och Myrslåtter, sedan alle sjöar, Berg , Moar och oduglige myror, vilket arbete fordrade någon tid innan desse vittbegrepne Byägor blivit rätteligen och noga avfattade och beskrevne. Dessutom anmärkte å Chartan Nybygget Mörtsjön in nätto 1/4 dels mil ifrån denne by beläget, därest 3.ne Rökar blivit planterade med Höga Befallnings havandens tillstånd, samt en Skogstract därtill fastdömd av vederbörande Domhavande i Länet, men ej så alldeles tillräckelig, att ej något mera eller tillräceligare Skogsrymd av nästa Byeskog kan därtill vid ett annat tillfälle anslås, efter samma Byeägor såsom Ledinge med Gryssiö och Wäster gunsjö Byeskogar därå ännu ej blivit revade, emedan andre avvittringsgöromål varit mig härutinnan hinderlige. År 1759 infant jag mig sedermera i Björna 1 mil längre till fjälls belägen, --- mindre vidsträckte ägor stöta med sin ena gavelsida emot allmänningen. Här företogs Mätningen på samma sätt som över Björksjö, och så mycket nogare, som just i skillnaden emellan desse Fjällskogar fanns Lägenhet vid den så kallade Ryssjön till ett Nybygge för 3.ne åboer, som erhållit tillstånd att å samma tract få upparbeta sig Hemman, vilket och blevo Skogsundersökningen 1761 därstädes indömde och skogstracter därtill av såväl Biörna som Biörnsiö skogar utbrutne, ehuru de förre vädjade till Vällofl. Ångermanlands Lagmans Ting, men Krono Ombudsmannen, vice Lands Fiscalen Petter Norberg såsom missnögd över Välbemälte Rätts utslag åter till Höglofl. Kongl. Hof Rätten, där slike angelägne göromål ligga under vidare avgörande.

År 1760 företogs samma revning över Hemlunge ägorne 1 mil längre till fjälls ovan Biörna, som på samma sätt gränsa emot store Allmänningen, varöver en dylik noga Rev- och undersökning anställtes, --om det de samma befunnos äga större vidd, än den kunde svara emot deras skattetal gjordes av Mowattnboerne, som stöta emot med sitt skogsområde å norra sidan av Gideå älven en Pretention över samma märkvärdiga älv en uti de förras förmente tillhörande Skogs tract, i vilket avseende jag blev föranlåten, att förrän någon Skogs Avvittrings undersökning kunde företas över Hemlunge ägor först med revning avgöra Mowattns vidsträckte ägor, så att Skogsavvittrings Rättens Ledmöter skulle få tillfälle att sedermera sammanträda och avgöra deras tvistigheter, det ock skedde 1762, ehuru Mowattn Boerne vädjade till nästa Ångermanlands Lagmans ting, då de förmärkte, att 2.ne Nybyggen såsom Nyliden och Kjärsjön tillsamman 7 hushåll blivit reserverade i ty någon skogstract med slåttesmyror blivit därtill lagde. Även --- -- revades en allmänning Harbolandet kallad, beläget vid Mörtsjön eller mellan Björnsjö och Gottne Byeskogar. Denne nyttjas av Främre Happstad boerne till mulbete. Dessutom utbröts samma tid en skogstract till Hundsjö Nybygge beläget västrom ifrån Björnsjö By. Samma allmänning hava tillförne Öster och Väster Alnö byar i denna Socken brukat till mulbete.

1761 om hösten, eller efter bägningstiden togs före avfattningen över Mattarbodoms ägorne, som på lika sätt gränsa emot stora allmänningen. Denne Byeskog avmättes med lika uppmärksamhet efter gamla härmelser sig tillrått--- är även vidlyftig men ej så nyttig. Denne avfattning hant man ej förr fullborda än sommaren därpå 1762.
Samma år fortsatte man med revning över Hundsjö ägor i Arnäs fjället, som på samma sätt möter sockneallmänningen med sin ena gavel sida, och det förnämligast för ett Nybygge Kroksjön kallat, som borde ifrån samma Byeskog med sine utägor skiljas och utbrytas, det ock skedde. Samma tid, då Skogs Avvittrings Rättens Ledamöter trädde tillsammans i Hundsjö By, och avgjorde deras tvistigheter.
Även sommaren 1763 revades Gideå Bye skog i Själewad Fjället, som ock efter uppgivne gamla och mindre laggilde härmelser å Chartan uppmärktes, vilken även befanns vidlyftig men ej så nyttig efter store delen bestod mest av berg-, myr och mossländigt land, denne möter å ena sidan Arnäs sockne Rå och å den andra stora Krono allmänningen. När såväl denne som Mattarbodoms Byeskogar voro på sätt som ovan anfört är revade och alla därå förekommande omständigheter i det nogast iakttagne. Trädde straxt därpå Skogs Avvittrings Rättens Ledamöter tillsammans och tilldömde desse byar sine särskilte Skogsrymder, som i det närmaste emot deras innhavande skattetal svara kunde.
Förleden höst 1763 gjordes till allerödmjukaste följe av Högvälborne Herr Landshöfdingens förordnande en början med en dylik ägo avfattning över Flärcke Bys Skog och Utmark här i Arnäs Fjället, som på lika sätt möter Grunsunda och Nordmalings som Arnäs Krono Allmänningar, men å ena sidan gränsar emot Hundsjö Byeskog, vilken Råsträckning fastdömdes år 1762 av vederbörande Domhavande i Länet. Omkrin desse vidsträckte och vidlyftige Bye ägor finnes 4 stycken Nybyggen anlagde, såsom Bywiken, Hattsjön, Kroksjön och Jacobs skatan, de där böra ifrån meranämde skatteskog utbrytas. Denne vittbegrepne skogstract är nu nyligen revad enligt 1646 års Lantmätare Charta, och å samma Charta arbete utmärkte till sin godhet så mycket möjligt är, men befinnes vara ganska onyttig med många oduglige Myror, Berg, och Moar besvärad. Återstår således, att Skogs Avvittrings Rättens Ledamöter träda tillsammans och avhjälpa desse stridigheter.
Till allraödmjukaste efterlevnad av Baronen General Lieutenantens och Landshöfdingen Sparres Remiss under d. 27 oct. 1761 är jag ny sinnad att genast förfoga mig till Nordmaling och göra en början med avvittringarne därstädes, förnä,ligast över de byeskogar, som gränsar intill Öre Älfwen, vilka alla gränsar emot Allmänningarne. Detta hade, långt för detta bort ske, men vidlyftigheten på de anförde skogstracter hava varit mig härutinnan allt för hinderlig.
Eljest äro åtskillige Byar i Fjällen som äro ännu orevade och böra nödvändigt avvittras, efter de ligga för öppne allmänningar.

Således har jag i största ödmjukhet hos Eder Höga Nåde vid handen givit, vad som rört mine avvittrings göromål här i Norra Ångermanland, vilket allt jag Recommenderar uti Eder Höga Nådes ömma vård och betänkande.

Framhärdar med djupaste vördnad
Eder Höga Nådes
Allerödmjukaste Tjenare
Olof Haq: Sundbom