AGN 1766 21 Juni Renskrift.

År 1766 d. 21 Junii sammanträdde undertecknad tillförordnad vice Härads Höfdinge jämte Nämdemännen

Jan Jonsson i Löfsiö och Jon Jonsson i Öster Alnäs Siälewad Sokn efter skedd kungörelse på Afwa Gästgivaregård i Nordmaling Sokn att förrätta behörig rörläggning omkring Södra Allmänningen därstädes, såsom ifrån angränsande hemmansskogar uti bemälte Sokn avvittrad likmätigt Syne Avvittrings Rättens utslag av d. 10 Septembris nästledit år.

Så inställte sig härvid Herr Avvittrings Lantmätaren Johan Törnsten, som med denne allmännings förrättande haft att syssla, ävensom Vice Landsfiscalen Välbetrodde Peter Norberg, vilken av Vällofl. Landshöfdingeämbetet blivit förordnad, att vid detta tillfälle Kronans Rätt bevaka och iakttaga, varande även tillstädes hemmansägarne ifrån Afwa, Aspeå, Brattsbacka och Nordsiö, som vid efterfrågan gåvo tillkänna, att Krono Länsmannen härstädes Välaktad Anders Nygren vore idag sysselsatt med någon Kronouppbörd, varpå Herr Lantmätaren Törnsten framlade den vid Skogsavvittringen uppviste och till underrättelse tagne Cartan med beskrivningen, och förbemälte utslag, som upplästes och varav befants, att ovannämde allmänning å västra sidan stöter emot rågången eller skillnaden emellan Grunsunda och Arnäs å ena, samt Nordmalings Sokn å andra sidan efter 1705 års Lantmätare Carta ifrån Pårsmyran till Tällwatnet, Abbortiernberget och Önskaklubben, samt att desse Socknars således varande råskillnad blivit efter fullmäktigernes yttrande ansedd för gällande och fastställd. Å de övrige sidor åter angränsar Gammal Norsiö, Brattsbacka, Orrböle, Sunnansiö, Klös, Toböle, Hyngelsböle, Lögdeå, Aspeå och Afwa hemmansskogar, samt Allmänningsskogen för Kronans enskilte ägendom förklarad vara med följande kännemärken , Norrtiernsberget, Dalkarlsberget, Abbortiernsberget, Tällwattnet till wästra ändan av Diupmyran 3300 alnar nedanför Tällwattnet, bäckmynnet av Jonsbäcken uti Aspeån rinnande, Pålen uppå Degeråsen, Witwattnet, Brandbärsswedians södra haga vid Stafsiön längst efter densamma och Hömyrbäckmyran, Miltallen på Halltiälsberget, Åsen eller Stocktierns---ln, korshuggne tallarne eller pålen på Stenbacken emellan Småtiernorne vid Winåsen och dädan till Norrtiernsberget. Vilken allmänningstract, därföre i följe av ???4 års Skogsordning med giltiga och fullkomliga rå och rör borde från byeskogarne avskiljas, men emedlertid ifrån all olaga åverkan fridlyst vara. Förmälande därjämte Herr Lantmätaren allmänningsskillnaden efter ovannämde kännemärken blivit uppgången, och vederbörande hemmansåboer förständigade, att å anviste ställen nödig sten till varje rör forderligast framskaffa. Det ock förbemälte byemän sade ännu ej vara efterkommit, varföre och som inga befullmäktigade ifrån Soknarne, och de övriga nämde byar vid efter frågan tillstädes kommit, ehuru tidig kungörelse till alla vederbörande om denna rörläggning skett, ty gjorde tillbörlig anstalt, att densamma utan hinder må börjas vid västra ändan av Diupmyran efter instundande söndag, och fortsättes i den ordning meranämde Avvittrings utslag såsom Lagakraftvunnit förmår inom Soknarne och för angränsande hemmans skogar.

Den 22 Junii var Söndag

Den 23 Junii

S:D: Efter Bruks Inspectorens Herr Georg Lejons vid Olofsfors Bruk och Grunsunda Soknefullmäktige Erik Olssons i Skadumark samt hans grannars och de härstädes närmast varande hemmansåboernes ankomst till västra änden av Diupmyran nedlades 3300 alnar sunnanför Tällwattnet fullkomligt Rå med 2 1/2 aln hög hjärtesten på en stadig hälla och fyra smärre sidostenar, alla med sten under och kringskolade kol under hällan, uti fem qwarters hör ringmur av tjänlig sten och 4 1/2 alns Diameter. Varande uti hällan huggne väderstreck som med hjärtesten vid Norra sidosten visar rågången N:N:W: till Tällwatnet. Andra sidosten leder rågången S:S:O: till Pårsmyrrå, och den å östra sidan O: till N: åt Bäkmynnet av Jonsbäcken uti Aspån rinnande. Ävenledes trenne utliggare nedsatte femton alnar ifrån hjärtesten för markens läge, och visande vardera rågång sin till den således å anförde ställen emellan byeskogarne och allmänningen går. Vidare rörläggning kunde för instundande Helgedag ej företagas.

Den 24 Junii var midsommarsdagen

Den 25 Junii

S:D: Då förrättningsmännen skulle idag avresa ifrån Hyngelsböle väster på allmänningen till Tällwattnet hade byemännen därstädes nödiga hästar icke till hands, ehuru de aftonen förut därom tillsagde blivit, såvida flere dagar förtäring med andre oumbärlige saker borde framskaffas, och måste därföre Krono Länsman Nygren, såsom nu närvarande, ifrån närmsta by, hästar inskaffa, vilka dock först mot aftonen ankommit, och blev således denne dag ingen rörläggning företagen.

Den 26 Junii

S:D: Vid framkomsten till Tällwattnet, infunno sig Arnäs Soknfullmäktige Erik Nilsson i Flärke jämte hans grannar, samt Lemesiö och Bywikens åboerne i Arnäs Sokn, såväl som angränsande byemän härstädes. Och nedsattes ifrån Femstena rå vid Diupmyran 1775 alnar, en visare även på Berghögden 175 alnar ifrån södra sidan av Tällwattnet, en visare med inhuggit väderstreck berget N:N:W: ledande rågången till medlet av denne sjö emot västra landet. Varande bemälte visare tre alnar hög med sten kringskolader uti fem qwarters hög ringmur. Vid pass 62 alnar ifråm vattub---et Nordanför Tällwattnet höggs i östra kanten av en berghälla väderstreck N: till W: och nedsttes därå 9 qwarters hög visare uti en stadig ringmur, ledande därefter rågången åt Abbortiernberget, samt längre fram även en visare vid bergfoten sunnanföre Abbortiern, och dädan 1475 alnar likasom en visare vid Bergfoten neder denne sjö uti samma väderstreck. Dädan på Abbortiernberget lades ett fullkomligt rå, med Nie qwarters hög hjärtesten och fyra smärre sidostenar med sten under och kring skolader, uti fem qwarters hög ringmur av 4 1/2 alns Diameter. Varande uti berget hugget jämte årtalet 1766 väderstreck, som med hjärtesten och norra sidosten visar rågångens ledande N:N:W: litet västlgare åt Dalkarsberget, men med --der sidosten tillbaka S: till O: åt Tällwattnet. Ävenledes å denne ---10 alnar ifrån Hjärtesten en utliggare i samma kosa och på Norra sidan åter till 15 alnar en utliggare i rågången åt Dalkarsberget, lika-- 1984 alnar längre fram en visare, och sedan 1016 alnar en visare.

Den 27 Junii

S:D: Nedsattes en visare uti sistnämde rågång 2485 alnar längre fram västan Sundmyran, 4595 alnar dädan en visare, 1000 alnar därifrån en visare, 2515 alnar längre bort nordan Norrtiernsmyran en visare och --- alnar dädan en visare sunnanför Dalkarsberget.

På vilket Berg Västan av Högden sattes ett Femstenarå med inhuggne väderstreck i berget, och där ovanpå tre alnars hög hjärtesten och fyra smärre sidostenar uti 7 qwarters hög stenmyr av 4 1/2 (alns) Diameter, jämte 10 alnar ifrån hjärtesten utliggare å sydöstra och nordvästra sidorne, allesammans under och kringskolade. Ledande jämte Hjärtstenen stafleden -- litet Ostligare åt Abbortiernberget och N:W: till Norresttiernberget. Och lades ifrå detta rå 2494 alnar sunnan Namlösmyran en visare uti samma kosa, åt bemälte berg. Varest nedsattes ett Femstena rå, och höggs uti en stor flat sten väderstrecken med Tie qwarters hög Hjärtsten, och fyra smärre sidostenar, alla under och kringskolade, uti 5 ā 6 qwarters hög ringmur av sten och 4 1/2 alnas Diameter. Men 12 alnar ifrån Rå en utliggare å sydvästra, och en å Nordöstra sidan, visande jämte Hjärtesten och sidostenen å förra sidan stafleden S:O: åt Dalkarsbergrå, och åt senare sidan rågången N:O: till N: åt korshuggne tallarne eller Pålen på Stenbacken emellan Sundtiernorne vid Winåsen. Ifrån dette rå 1690 alnar lades en visare, och

Den 28 Junii

Efter Norrsiö, Brattsbacka och Orrböle byemäns ankomst 4910 alnar längre fram en visare på Qwarnstens berget, samt därifrån 3710 alnar envisare på Bergshögden sunnan södra Winåstiernan, -- vid norröstra ändan av densamma nedsattes ett femstenarå med inhuggne väderstreck och årtalet 1766, uti en stor flatsten, där ovanpå över Sju qwarters hög Hjärtsten, jämte fyra smärre sidostenar, alla under och kring skolade uti fem qwarters hög ringmur av sten och --- alns Diameter. Visande Hjärtesten vid sydvästra sidosten stafleden W: till S: åt rå på Norresttiernberget, och sydöstra sidosten S:O: litet ---ligare till Stocktiernspålen. För detta rörs nära läge vid sjöstranden kunde ingen utliggare sättas å sydvästra sidan, ej heller å sydvästra sidan förr än 62 alnar därifrån vid östra sidan av sjön. Men--dan 1650 alnar nedsattes en visare och 2315 alnar längre fram en visare, samt 2110 alnar därifrån en visare uti rågången åt sistnämde Påle, uti --yrstaden östa Ståcktiern. Varest för sanka myran gjordes en stadig trava av timmer, och nedlades en tjänlig hällsten med inhuggne väderstreck

ett femstenarå, vars Hjärtsten är över 2 alnar hög, och fyra sidostenar smärre, alla under och kring skolade med litet kål i grunden, samt uti ringmuren av stadig sten till fem qwarters högd och 4 1/2 alns Diameter, visande Hjärtesten med nordvästra sidosten stafleden tillbaka N:W: litet västligare åt rå vid Winkiärn och med den sydöstra stenen S:O: till O: Miltalln på Hålltiälsberget, men ingen utliggare kunde för sanka myran och felande sten läggas något nära detta rå, utan d--- 1680 alnar nedsattes en visare, och längre fram en visare, uti denne rågång.

Den 29 Junii var Söndag

Den 30 Junii

S:D: Vid Orrböle och Sunnansiö byemäns ankomst nedsattes ifrån sistnämde visare till 2130 alnar en visare nedan Giäddträsket, och 1280 alnar längre fram en visare, samt 2670 alnar nedan på Bergmyran en visare uti anförde rågång och lades vid Miltallen sunnan byvägen på Halltiernsberget.

Ett Femstensrå med 3 alnar hög Hjärtsten på en stadig hällsten, där väderstrecken äro inhuggne, och fyra sidostenar, alla under och skolade med kol i botten uti 7 qwarters hör ringmur av sten och 5 alnar Diameter, jämte 2.ne utliggare 10 alnar ifrån Hjärtesten, vilken lika med nordvästra sidosten utliggaren visar stafleden tillbaka S:W: till W: åt Staktiernsrå, samt vid sydvästra sidosten och utliggaren S:W: till S: åt Hömyrbäckmynnet, nordan Stafsiöholms Nybygge. Varande ifrån detta rå 1790 alnar en visare nedsatt, och 1490 alnar längre fram en visare på berget med däruti huggne lika väderstreck, ledande till sistnämde bäckmynne, varest för sanka myrans läge vid sjön ingen visare nedsattes. Gående dädan rågången längst efter sjön i medlet, och så vidare dädan till Brandbärsswedians södra haga västanför Nybygget. Varest efter middagen sig infunno åboen därstädes, och för Klöshemmanet --er Bruks Inspectoren Lejon, samt nedsattes därstädes ett Femstenarå på en stadig hälla med inhuggne väderstreck, och därovanpå över 2 alnar hög Hjärtsten jämte fyra sidostenar uti fem qwarters hög ringmur av sten och 3 1/2 alnars Diameter, samt 2.ne utliggare 10 alnar från muren. Visande Hjärtsten vid nordvästra sidosten och utliggaren rågången N:W: till W: upp till Witwattnet, samt med östra sidosten och utliggaren Stafleden öster till medlet av Stafsiön. Men vid östra sidan av Witwattnet sattes en visare, ledande till förbemälte rå, även vid västra ändan av denne sjö, d--- 500 alnar ifrån Vattubrynet, för sanka myran en stadig visare, som leder rågången W: till S: åt -- åsen.

Den 1 Julii

S:D: Infunno sig därjämte Toböle och Hyngelsböle hemmansåboer och lades då uti samma rågång en visare 30 alnar ifrån norra brädden av Lögdeån, samt nedsattes sunnan denne å på Fageråsen -- alt av sandmo bestående. Ett femstenarå med Hjärtesten var två alnar hög på en h--- stadig hälla, till 3/4 aln nedgravd uti sandmon jämte 4. tjänliga sidostenar och 2.ne utliggare 10 alnar ifrån Hjärtstenen varande uppå hällan väderstrecken inhuggne och alla stenarne endast med sand, för brist av annan tjänlig sten, omgärdade, och visar Hjärtsten med sydöstra sidosten och uthuggne stafleden S: till O: åt bäckmynnet av Jonsbäcken uti Aspeå rinnande, men med östnorra sidosten och utliggaren rågången O: till N: åt Witwattnet. Ifrån vilket rå å sydöstra sidan nedåt Jonsbäcken 1145 alnar sattes en visare, 2200 alnar längre fram en visare, dädan 4500 alnar ock en visare ledande till sistnämde änderå, Jonsbäcksmynne, uti Aspeån rinnande, varest östanföre till 25 alnar ifrån åbrädden, såsom utskärning nu uppkastad nedsttes en stadig visare, under och kringskolader, ledande rågången tillbaka N: till W: åt Fageråsen, samt på udden emellan Jonsbäcken och Aspeån en stadig visare, av lika beskaffenhet, ledande rågången W: till S: åt Femstenarå västan Diupmyran. Ifrån vilken udde uti denne stafled 2465 alnar sattes en visare, och 1965 alnar längre fram även en visare.

Den 2 Julii var Jungfru Mariæ besökelse dag.

Den 3 Julii.

S:D: Upplästes föregående rörläggnings Protocoll, som till alla delar vidkändes, och såvida rågatorne funnits under rörläggningen ej vara behörigen uthuggne, ty antyddes vederbörande hemmansåboer, att i denne sommar rågångarne omkring denne allmänning efter nu nedsatte rå och rör med deras visare, samt däremellan utstakade skillnader, till Sex alnars bredd upphugga och framgent öpne hålla, på det samma rågångar må till sine skillnads märken alltid riktige vara.

För övrigt hava efter ingivne ---ningar Herr Lantmätaren Törnsten äskat 36 daler Smt betalning för dess resekostnad och förplägning vid Soknerågångens rörläggning, ävenså Krono Fullmäktigen 17 daler 8 öre i samma mynt, och b--ger sig för Domhavanden och Nämdemännen den samme efter behörig uträkning till 97? daler 14 öre Silfmt, vilket desse soknar skäligen ej kunna undgå, således att gottgöra, till hälften av Nordmalings Sokn, men uti den andra hälften svarar Grunsunda Sokn till en tredjedel och Arnäs Sokn till två tredjedelar.

År och dagar som förr skrivne stå.

På rörläggningens vägnar

Nils M Hamberg