AGN 1766 4 juli

År 1766 den 4 Julii blev --- förrättad rörläggning omkring södra Allmänningen uti Nordmaling Sokn, av undertecknad tillförordnad Vice Härads Höfdinge jämte Nämdemännen Jan Jonsson i Löfsiö och Jon Jonsson i Wäster Alnäs Siälewad Sokn, syn och undersökning hållen uti Krono Länsman Välaktad anders Nygrens närvaro, efter nedanskrevne hemmansåboers begäran, över de Nywärken, som de var för sig utom gamla åkerhägnaden på byarnes utmark i senare tider upptagit och uppodlat. Vilka lägenheter såsom mestadels med grov skog beväxte och mosslupne, sidlänte och av svår jordmån betående uti ögnasikte togos och befunnos av följande beskaffenhet, Nämligen:

1. Uti Lefwar By

om 41 1/2 seland förmedlad skatt hava byemännen Gästgivaren Eric Öberg, Jacob Mikelsson, Erik Persson och Erik Jonsson sedan år 1750 västanför gamla åkern av utmarken nog skogväxt, sumpig och myrland inhägnat till denne åker en tract om 5 1/3 tunnland tillsamman, däromkring nödige diken upptagit, och efter varderas Jordetal redan det mesta därav till åker uppodlat, samt nu be--- men nyttja emellan skifter-- en del till slåtterland.

Väster sör ifrån byn hava de åter samfällt för try år sedan uppodlat en skogväxt tract, av lerig och sandblandad jordmån bestående till slåttesland, men f--des ringa höbörd, ärna densamma till åker över 2/3 dels tunnland uppköra och med nödige diken förse.

Uti Smedsgärdan nära Prästbordsägorne för några år härtillförne även samfällt utdikat en vattusandig och lerblandad tract, som varit med grov skog beväxt, därav till åker uppodlat 7/8 tunnland och nyttja inom samma stängsel en mindre tract till slåtterland av samma jordmån bestående. Men sunnaför inägohägnaden har gästgivaren Öberg särskilt av utmarken inhägnat och avrögt en skogväxt och sidlänt tract av grov sand bestående till hästhaga, dock därav i höstas uppkört och kringdikat ett stycke om 1/3 tunnland till åker, samt ärnar lika mycket ännu upplöja och i säde hava. Det övriga --- inom denne hägnad till slåttland nyttja. Likaledes har Erik Persson västanför byns samfällte nyverke om 2/3 tunnland, särskilt inhägnat av utmarken en skogväxt tract av va--sandige och lerblandad jordmån, samt därav till åker uppbrukat ett stycke om 1/4 tunnland, nu besått, ärnande lika mycket ännu vidare upparbeta, och med nödige diken över allt förse.

Bredevid å norra sidan har Jacob Mikelsson av lika beskaffad jordmån för någre år sedan inhägnat och uppodlat en tract om ett tunnland, samt å Norra sidan dike upptagit om 210 alnars längd, nyttjande nu av denne tract högst ? tunnland till utsäde, och det övriga till slåttland.

Nordan Landsvägen bortanföre av Erik Jonsson inhägnad lika stor tract av enahanda jord, men med de tvenne förra tracterne, men därav har han ännu ej hunnit något synnerligt upparbeta, det han dock med första ärnar efter handen till åker och slåtterland brukbart göra.

2. Uti Brewik

om 49 seland förmedlad skatt hava Byemännen Hans Jonsson, Lars Jansson, Olof Persson, Lars Matsson, Anders Jansson, Swen Johansson, Olof Nilsson och Olof Jonsson för 8 ā 9 år här tillförne samfällt inhägnat av utmarken vid södra sidan av inägorne en skogväxt tract, sidlänt och vattusandig, å norra och östra sidorne nödige diken upptagit, som till brukbart åkerland upplöjt ? Tunnland med någre slåttesskiften emellan. Varande det mesta därav nu i säde. Öster om Lars Janssons gård hava uti den så kallade Ol Lars gärdan på utmarken grannarne Lars och Swen Janssöner av sand och lerblandad jordmån uppodlat ett stycke till något mera än 1/8 dels tunnland, Swen Jansson och Lars Matsson tillhopa ett stycke om 1/4 tunnland, och Olof Persson särskilt ett stycke om 1/8 tunnland, även gjort nödige diken emellan och omkring varje stycke, ärnande de därföre sig uppodlingen av hela gärdan fullfölja, så vida de för dess svaga jordmån måst hava sine stycken det ena året i säde, och åter någre år i linda.

På lika sätt är Norrgiärdan av Lars Matsson och Swen Jansson uppodlad och nyttjad över ? tunnland. Ävenledes Blåsgärdan av Anders Jansson till 1/2 tunnland och Olof Nilsson över 1/4 tunnland uppodlad, fast jordmånen ej funnits av bättre beskaffenhet.

Uti Storgiärdan åter Lars Matsson och Swen Jansson tillhörig, hava de av lika beskaffad jordmån uppodlat över 1/4 tunnland. Uti hägnan Hans Jonsson tillhörande är av hans fader ej länge sedan upptagit till åker ett stycke något mindre än ett sjundedels tunnland, och det övrige nyttjad till slåttland. Ärnande med första uti västra delen av Ögälan på utmarken uppbruka ett stycke om 1/7 tunnland av större och smärre tallstubbar bestående. Varande annars förbemälte uppbruksgärdor av lika beskaffad jordmån som den så kallade Ol lars gärdan. Eljest hava Byemännen för par år sedan avrödjat en tract på bägge sidor om Stämbäcken av grov skogs och sandmjunad bottenlös Jord bestående om 2 2/3 tunnland, varav redan upplöjt 2.ne små stycken, och ärna efter handen det övrige upparbeta till brukbart åkerland, fast det skiftevis måste läggas uti linda för nyttan av stubbröte.

 

3. Uti Järnäs

av 40 seland oförmedlad skatt utom 21 seland sjöskatt, hava grannarne Per Ersson, Daniel Mårtensson, Per Andersson, Jacob Ersson, Olof Mårtensson, Olof Swens änka, och Dawid Swensson för 7 ā 8 år härtillförne börjat --- i gott stånd satt på utmarken av Moland med grov tall och granskog beväxt vid västsidan av gamla inägorne en tract om 2 1/2 tunnland till nyttig och nu besådd åker med nödige diken omkring. Ävenledes uppodlat dör sunnanföre lika beskaffad tract för par år längre tillförne om 1 1/2 tunnland till nu brukbar åker, fast de samma skiftevis för stubb--- till linda nyttjas.

Öster för byn emot sjön haver åter Per Andersson, Jacob Ersson och Olof Mårtensson för 12 år härtillförne av nog skogväxt myr- och mosslandigt land uppodlat åker till 2 1/2 tunnland, samt nödige diken därikring upptagit. Men Per Ersson -- år senare börjat på Kråkbärs skatan av moland och lika skogväxt upparbeta, och med nödigt dike försett med ett brukbart åkerstycke om -- tunnland. Ärnande det övrige av lika beskaffenhet om ett tunnland i åker och slåttesland efter handen uppbruka.

--ster sör från byn utom gamla inägorne hava grannarne ---arsgärdan samfällt uppbrukat av utmarken och lika beskaffad jormån om ett tunnland därstädes nödige diken upptagit, och nyttja mestadels hela gärdan nu i säde. I väster norr ifrån byn utmed sjön hana alla grannarne förutan Olof Mårtensson inhägnat av utmarken var sitt nyverke om ett Tunnland, dels av skogväxt mojord, dels ock sumpigt myrland för 5 ā 6 år härtillförne, men hittills ej hunnit till åker upparbeta över 1/4 tunnland mer och mindre vardera uti säde nu varande. Eljest använt nog kostnad på myrans utdikning, och ärna efter handen det övriga uti brukbart stånd sätta.

Den 5 Julii.

4. Uti Långeds by

av 50 1/2 sädesland skatt med 10 seland förmedling hava grannarne Erik Persson, Olof Persson yngre, Jon jacobsson och Jacob Jacobsson upparbetat Norr om gårdarne, av skogväxt moland -- åker desse senare åren Storgärdan om 3/8 tunnland, Lungärdan om -- tunnland, Gräslinggärdan 3/8 tl, -- gärdan 1/4 tl, Lassgärdan 1/8 tunnland, Erik Anders gärdan 1/4 tl, Nils Ers gärdan 1/4 tl, Jacob Jacobsgärdan 1/2 tunnland och Olsgiärdan 1/8 tunnland. Men för 7 år härtillförne av Stora Granliden vid gamla åkern inhägnat och till åker uppbrukat var sine l-- om 1 1/2 tunnland tillsamman. Åkermyran för 6 år sedan under vatten stående, hava de utdikat i det mesta, avhuggit skogen, och nu till åker om tu tunnland uppkört, ärnande de samma till ett tunnland ännu vidare utvidga.

Uti Åbrorödningen har Olof Persson äldre börjat grova skogen avhugga, nödige diken upptaga, och till försök uppkört om 1/4 tunnland, men ärnar det till ett tunnland utvidga. Varande landet annars av sandmjunad och bottenlös jordart.

Degermyran nordost ifrån byn hava byemännen börjat uppdika, och med tiden förväntar sig kunna till kornsäde nyttja om 4 tunnland. Varande för övrigt befunnit att av gamla och bästa åkern, är i forna tider förskutit av älvens framlopp över 80 alnars bredd och 200 alnars längd, samt av ängen till ungefär 500 alnars längd. Varföre ock byn omrörde förmedling synes ofelbart fordom hava högvederbörligen åtnjutit.

5. Uti Örsbäck

om 21 säland oförmedlad skatt äro följande uppodlingar sedan år 1761 skedde av Bye männen Jacob Jacobsson, Jacob Persson och Johan Johansson nordan från byn uti åkermyran av mossaland och tjocka rötter bestående, till 5 tunnland med 820 alnars avloppsdiken och 500 alnars tvärdiken för övra togfallet. Uti främre togfallet är jäs- eller skottlera, om ett tunnland försett med 540 alnars avloppsdiken utom flere tvärdiken till desamma emellan vardera skiften. Denne tract annars nog frostländ. Västanför Jacob Jacobssons nya gård hava grannarne sina skiften om ett tunnland vardera, av sandjord å övre, men myrland å nedre ändan, nog frost underkastad, och somlige år vid infallande hög vårflod nog skada lidande, annars med 150 alnars långt tvärdike försedde. Myrlandet på södra sidan om ån består av bottenlös sandmjuna, och är frostfritt, samt innehåller två tunnland, med grov skog fordom beväxt. Varande åboerne nödsakade, att understundom lägga sine tegar på anförde ställen uti linda för stubbröta skull, och har Jacob Persson av myrlandet bortom åkermyran norr om ån upparbetat ett stycke om 1/2 tunnland av bättre jordmån. Ärnande efter handen lika mycket ännu till åker upparbeta, och vilja Johan Johansson såväl som Jacob Jacobsson därstädes lika uppodling göra med flera nödige avloppsdiken, ehuru landet består av sumpigt fiäll och grov skog. Eljest har Jacob Jacobsson uti Qwarnfällan nordan inhägnat ett stycke om 24 kappland av lika beskaffad jordmån med 30 famnars nytt dike.

6. Uti Torböle

av 7 1/2 seland oförmedlad skatt, har Olof Jacobsson övrom gamla åkerhagan upparbetat till åker av sanmo trenne tegar uti Qwarnfällan om 1 Tunnlands vidd med 10 famnars --- över en oländig skogväxt myra öster om gården till 1 1/2 tunnland med 210 --- nödige diken av 3 alnars djuplek och --nerst på åkern av utmarken stenbunden och grovsandig om 1/2 tunnland.

Jacob Ersson åter uti Qwarnfällan öster om fähagan tvenne tegar om 3/4 tunnland uti skogväxte myran en tract om ett tunnland med 185 famnars diken av 3 alnars djuplek, samt av myran bredevid gården 1/2 tunnland med 100 famnars dike, och innerst i åkern en teg av stenig mark om 3/8 tunnland, Allt lika beskaffad jordmån med det förra.

Olof Jacobsson även i Qwarnfällan ett stycke om 3/8 tunnland, och av skogväxte myran en tract om ett tunnland, med nödige diken, merendels ännu obrukat, innerst för åkren ett stycke om 1/4 tunnland, och bredevid gården av sandig jordmån om 1 1/2 tunnland. Per andersson har ock i Qwarnfällan obrukad jord om 1 tunnland med 10 famnars dike, på Bosmyran norr om gården 3/4 tunnland med 120 famnars dike, och --melsmyran om 3/4 tunnland med 130 famnars dike. Vilka lägenheter äro lika beskaffade, som dem Olof Jacobsson till åker uppodlat.

7. Uti Håknäs by

av 39 1/2 selands skatt bestående haver Byemännen Erik ---ensson, Johan Östensson, Jon Ifwarsson, Fredrik Andersson, Per Persson, Mårten Jansson och Elias Persson upparbetat norrom byn uti Stor- och Lillfällan av finar och grövre sandjord tillsamman 2 3/8 tunnland till åker, ärnande sig där städes göra vidare uppodling till 2 tunnland av lika beskaffad jordmån, med grövre tall och granstubbar. Uti den så kallade Holmen är en gammal fälla öster om tjärnan upptagen till 1 5/8 tunnland och tillfälle om ett tunnlands utvidgande av stubbar och med skog bevuxen sandjord. Häggfällan söder om åkren och längre ned från gamla åkeran-- består av sandmjuna jord, med grov och tät skog, som byemännen avrögt och uppkört till 3 3/4 tunnland, ärnande detsamma till åkerland med utvidgande efter försök till åker av lika om ej större tunnlandstal. I gamla och nya rödningen, Hunneslandet kallat, även av sandjord äro uppkörde åkerstycken till ett halft tunnland, och uti Kringelmyrgärdan lika beskaffad åker till 1/8 tunnland, samt Gammelgårdsgärdorne om 7/8 tunnland av lika jordmån. Alltsamman på löten och utmarken utom inägohägnaden sedan 1750, inhägnat, och till åker uppodlat jämte någon slått å vardera stället.

Den 6. Julii var Söndag

Den 7 Julii

S:D: 8. Uti Öre By

av 36 1/2 seland oförmedlad skatt hava byemännen Thomas Jacobsson, Per Olsson, Erik Persson och Östen Ifwarsson efter älvens utskärning längre nedöver byn genom en lös mjälabacke nästan uti rätt linea från Håknäs över skogen upptagit forna älvs---nderne till nyåkrar för 8 ā 10 år härtillförne, jämte gamla åbotten till ristor och hölägdor, tillsamman om 12 tunnland utom 2.ne små åker --mpor i den så kallade Boo åkren. Svedjefällan och Granholmen vid --eån äro uthuggne, dikade och uppkörde, ävenså utom gamla åkren nedan Höngbäcken flere små stycken uti gälorne och hägnaderne, varande efter 1759 års lantmätareavfattning utom ---åkren avhuggen och med ristning påbörjade stycken om 2 10/32 tunnland. --lorne och hägnaderne utom Hängbäcken om 5 28/32 tunnland, men därav allenast uppkört 1 3/8 tunnland, och kan därstädes, sedan Östen Ifwarsson fått sin fyllnad av Hängfällan i Nywärcksräkningen, ännu --rikring uppgöres två Tunnland å ---. Jordmånen består av sandmo med små skog och tätt stående granstubbar, fast denna tract fordrar mycket arbete till åkers uppodling. Nya intagor ner vid ån innehålla med Thomas Jacobssons förskurne gärda, Erik Perssons Holmen och Östen Ifwarssons hägnad, Ilwattnet kallade, 13 tunnland, varav byemännen hava tillsamman inom var sine hägnader någre smärre nyverken om 2 1/2 tunnland, samt Per Olsson å Granholmen därnedanföre till 1 tunnland, bestående över allt av skiljaktig ---- finare och grövre sand och mj--. Eljest utviste byemännen där inom och på bemälte Holme gamlare och nyare svedjeland till Try tunnlands vidd, de efterhand tillärnade uppbruka. Uti Boåkern åter befants samma jordmån och lägenhet till nyåkrar, fast kostsam dikning därstädes erfordras, och syntes nyverket kunna bliva till 6 tunnland ungefär omkring dels västerut ovanför nyåkrarne, helst landmånen befants bördigare med mindre gran och tallskog, samt där och var tätare granlundar bevuxne, och jordmånen ännu mera stenbunden. Utanföre inhägnaderne är vid Kiörbäcken lägenhet till något upptagsland. Och befants för övrigt, vid gamla åkrens jämförande med omrörde Carta, att denne åker blivit med flere tunnlands utsäde utvidgad, tegarne och nyristorne på flera ställen av sten och mycken oländig mark upparbetad, samt någre stora avloppsdiken upptagne till vattnets avledande från de i åkren liggande w--myror, till undvikande av frost och köld.

9. Uti Lögdeå by

lät Bruks Inspectoren Herr Georg Lejon för skattehemmanet om 10 1/2 seland --- därstädes, som avskedade Länsman Hans Finberg tillförne ägt, men numera blivit inhandlat under Olofsfors Bruk utvisa den inhägnad, som han emellan grannarnes Nils Olssons och Per Hanssons upptagsland eller nyverke ett gott stycke utanför gamla åkerhägnaden sunnanför byn, på utmarken av fin vattusandig Jordmån med björnmossa och grov skog beväxt, för någre år härtillförne avröjt, och inhägnat till 1 1/8 tunnland efter mätning, samt därav redan uppbrukat till 3/8 tunnlands utsäde, med nödigt dike emot Per Hanssons nyverke, ärnande Bruks Inspectoren låta det övriga även till brukbar åker efter handen göra.

Efter således försiggången syn och besiktning över ovannämde uppodlingar och nyverken på desse byars utmark, anhöllo hemmansåboerne var för sig om säkert besked därå, på det de för sitt dryga arbete nu och framdeles, må för sig och efterkommande icke allenast vara säkre om roligt nyttjande av slika lägenheter under deras hemmans förmåner, utan ock tillgodo njuta Kongl. Förordningar om sådan ---dig mark innehålla och förmå ---vid som KronoLänsman Nygren under besiktningen och eljest ej --at påminna. Ty varder sådant Innehavarne av meranämde lägenheter till säkert och behörigt besked meddelt. I följe varav, och såvida alla föromrörde uppodlingar till åker och slåttesland befinnes utom gamla inägorne på byarnes utmarker vara i senare tider bearbetade av skog och onyttigt land, samt därigenom dess gamla åker och ängs tillbörliga skötsel icke funnits vara försummad, synes därföre ej heller kunna bestridas, att hemmansåboerne vid oqwalt nyttjande under deras hemman framdeles hava sig att trygga, och därvid åtnjuta de förmåner, som ock 1741 års Kongl. Förordning om Mossars och Kärrs samt annan oländig marks uppodlande vid handen giva. Åliggande dem dock, att Högvälborne Herr Landshöfdingen i Orten därom uti ödmjukhet sig anmäla. År och dagar som förr skrivit står.

På undersökningens vägnar

Nils M. Hamberg