STENKLYFT 1646
Bönderna i Nordmaling hade under lång tid försökt få en skattelindring till stånd.
man började förbereda en jordrevning .
1646 fick lantmätaren Jacob Cristoffersson Stenklyft i uppdrag att geometriskt mäta- och rita av alla inägojordar i Arnäs,Grundsunda och Nordmaling. Större delen av Själevads socken ingick även, samt dessutom hela Härnön utanför Härnösand.
Kartorna blev upprättade i skala 1.3340.
Sammanlagt blev drygt 200 byar i Norra Ångermanland  kartlagda.
Det finns en del kännetecken på dessa kartor:
-åbyggnaderna har ritats som enkla hus med röda tak
-skogen är angett med utritade träs
-ödegårdar utmärks med en röd prick
-åkerand är tecknat med gula streck
-lägdorna är helt vita
-ängesland är ritat med gröna prickar
Åkerlinda betyder sannorlikt ängen inom det när hemskiftet eller åkerhagen.

Gillingen är ett mått på hömängden som jag tror motsvarar ett seland i direkt hömängd 20 kubikalnar eller vad en ko normalt äter under en vinter. Antalet gillingar bör däför ge en fingervisning om antalet boskap

Innan mätningarna började beskrev Stenklyft Nordmaling på följande sätt:
N o r d m a l i n g innehåller i sig 36 byar, av vilka en del äro närbelägna kyrkan och havet, som kallas ava-fjärden. De hra sin hantering och bärgning av strömming och åtskillig annan slags fisk. De i fjällen och skogsbygden bo och bygga, äro mäkta vacker på släta planer utmed älvar, sjöar och strömmar bebyggde och har tämligen gott svedjeland. Dock alldenstund denna socken är sidländigt belägen, så att många kärr och myrar sträcka sig utmed somliga byar, sker dem understundom skada av kölden och frost, som uppstiger av dess kärr och fördärvar deras årsväxt, besynnerligen i dessa fjällbyar, nämligen i Brattsbacka,  Sunnansjö , Orrböle, Gräsmyr , Nyåker och Hörnsjö, vilka likväl hava goda lägenheter med svedjefall, fiskevatten och mulbete samt ängar och lindor av ymnig gräsväxt, varmed de mäkta föda myckcn boskap. Dessutom hava de sin bärgning även genom tjärbrännande, därav de rundelig för sig kunna utgöra sin jordeskatt och kronans utlagor, där så vore, att de för rätt pris och värde sitt gods finge avyttra. Men eftersom bemälte byar äro vida belägne i fjället, långt ifrån städerna på pass 30 mil, nödgas de för ringa värde sitt gods hemma i socknen till borgarne som dit ankomma att försälja.

Stenklyfts rapport över byarna:

AGNÄS

Agnäset äro 2 gårdar. Lika rådande i åker och äng. Skattar båda tillhopa 1 mantal 8 säland (32 säland)
A. Utsäde till båda gårdarna i brukat åker  8 tunnor
B. Obrukad åker 1 tunna
Hårdvalls hö av lägdor och åker lindor.
Hö av åtskilliga skogsängar och myrar
Till denna by finns mulbete, timmerskog, svedjefall, ängsröjningar och goda fiskevatten. Uti denna by är gott åkerland vilket sällan någon skada tager av köld och frost.
Denna gård nr. 1 har i långa tider varit ödeskriven, ehuru väl han alltid och ifrån den tiden han ödeskrevs har varit hävdad och hållen vid rätt bruk.
Och är den samma gården uti ingen måtto mera varken till åker eller äng än såsom den andra gården nr.2, vilken årligen sina utskulder har utgjort.

ASPEÅ

Aspeå äro 6 gårdar skattar all tillhopa 2 mantal (48 seland)
A.Utsäde i åkergärdet  8 7/8 tunnor
B.Utsäde i vretarna   1½ tunna
C,Obrukad åker alles  6 1/8 tunna
D.Hö och Lägdor och lindor    15 gill

Denna by har köpt ifrån Lögdeå 1/7 uti deras ängar. Däför de skattar av benämnte  Lögdeås byskatt 9 seland
Bekommer hö till
Till denna by är ingen äng eller ängsröjningar, strömmingsfiske är här tämligen gott men inte synnerlikt fjällfisk. Mulbete och torrvedsskog finns till nödtorften.
Några starrmyrar är belägna på denna bys utmark vilka sällan kan slås eller bärgas.
Bekommer hö stundom till 5 gill.

Nr. 1 skatta 2 seland
Utsäde i brukad och obrukad åker
Bekommer hö alles till
En ängslott till denna gården i Rönnholm skattas ½ seland
Bekommer hö

Nr.2. har i byamål 8½ seland
Utsäde i brukad och obrukad åker
Bekommer hö till

Nr.3 har i byamål 7 seland
Utsäde,alttsammans obrukad åker
Utsäde å nyupptagen åker
Bekommer hö av benämnte som obrukat eller lägdor    8 gill.
Hö av åkerlindor

Nr.4 har i byamål 5 seland
Utsäde i brukad eller obrukad åker
Bekommer hö alles till

Nr.5 har i byamål 8 seland
Utsäde i brukad eller obrukad åker
Bekommer hö alles till

Nr 6 har i byamål 12 seland
Utsäde i brukad och obrukad åker
Bekommer hö alles till
Denna gård har ängslott i Rönnholm skattar ½ seland
Bekommer hö
Nr 3 i Ava brukar denna wreten med litt E noterad för vilken skatta 2 ½ seland.
Detta med F noterat lyder till nr.1 i Lögdeå därföre skatta
Utsäde obrukad åker 2 ¾ tunnor

BAGGÅRD

  1. Baggård är 2 besuttna gårdar och en ödeskriven, benände ödeskrivna gård har tillförne med de andra gårdarna legat i skifte teg om teg, Men för någon tid sedan då det ödeskrevs blev det från de andra gårdarna avsöndrat och lagt uti ett särskilt stycke för sig själv, där frosten som oftas brukar göra skada på säden. Och brukar ovan benämde gårdar det samma hemman sig till höslåtter, av samma hemman brukar nr.1 3½ seland och bekommer hö av lägdorna och ängarna därstädes.Nr 2 brukar 3 seland: bekommer hö 2 gill,

B C. Utsäde till de besuttna gårdarna de har lika lott i åker och äng,
         Brukat och obrukat åker  8 1/16 tunnorHö till dess 2 gårdar av lägdor           och hemängar  12 gil.
Till denna By Baggård är nödtorftigt mulbete, skog och svedjefall, samt också något fiskevatten, dock lider denna by under tiden stor skada av frosten medan säden står i växten.

  Specialis Explicatio

Nr. 1 har I bynål 12 seland
Utsäde i brukad åker    3 17/32 tunnor
Obrukad åker och legdor ½ tunna
Hö av samma lägda tillhopa med ängen 6 gil,
En slottssvedja till denna gård benänte Blåmyran,  Hö 2 gil.

Nr 2 har i byamål 8 seland och har dock likväl så stor lott både i åker och äng som Nr.1

Nr. 3 är för någon tid sedan blivit öde och dess ägor brukas av ovanbenämde gårdar Nr.1 och 2 till höslåtter, Denna gård har i byamål  6½ seland
Obrukad åker
Hö och lägdor 2 gil.
Smått starrhö av ängar  2½ gil.

BERGSJÖN

Bergsjön är ett litet torp eller nybygge uppbrukat av Brattsbackas bys ågor och utnark, samma torp kan lätteligen uppgöras till ett gott hemman, alldenstunds här finns god åker mark till 10 eller flera tunnor. Och är detta torp så med vatten omkring flutete att man näpperligen tror att någon skada kan ske av köld eller frost.

Till detta torp finns nödtorftigt fiskevatten, skog och mulbete samt svedjefall och ängsröjningar och vad mera därtill behövs kan med timmer näver skog och kvarnställe.

BRATTSBACKA

Brattsbacka är ett hemman om 19 seland vilket blev anno 1633 ödeskrivet, dock alltid ifrån den tiden varit hållit vid det bruk som efterföljer

Har utsäde i brukad åker   1 5/8 tunnor

Obrukad åkereller lägdor  5 1/8 tunna

Hö av benämde lägdor 12 gil.

Hö av ängar och åkerlindor 6 gil.

Tilldetta hemman är gott mulbete, fiskevatten, svedjefall, ängsröjningar.

Dock alldenstund några kärr eller myrar är närbelägna intill denna by, därav understundom stor köld uppstiger och gör säden stor skada medan den står i växten,  har denna gårds åbo största delen av åkern igenlagt till lägdor och synnerligen för den orsak han å dem bekommer mycket hö och i dess ställe har uppbrukat ett litet torp i skogen benänmt Bärsjön (Bergsjön) som här har avritats.

BREDVIK

A.
Bredvik är 6 gårdar, skattar alla tillsammans  2 mantal 1 seland = 49 seland
B.
Utsäde allesammans överallt. Brukat åker 9 1/8 tunnor
C.
Obrukad åker eller lägdor   10 15/16 tunnor
Hö av samma lägdor 10 gil
D.
Hö av renor och åkerlindor 6 gil
E.
Smått starrhö storängen 12½ gil
F.
Starrhö från Dyränget ,vilket tillika med Storänget finns avritat på fol.0
Hö till   10 gil

En del av denna by tillsammans med näst förbenämnte ängen finns avritat näst följande folio

Till denna by är gott strömmingsfiske såsom och annat gott fiskevaten till åtskilliga slags fjällfisk, finnes och nödtorftig skog och mulbete samt andra nödvändiga lägenheter, med tjär torrved och några svedjor, men ingen änsröjning, kvarn eller kvarnställe

Nr.1 har i bymål 11 seland

Utsäde i brukad och obrukad åker –
Hö av ängar, lägdor och åkerlindor –
Av benämnde 11 seland denna grd har i byamål, skattar no 4 i Järnäs 3½ seland vilket under den gården i Järnäs brukas till höslåtter

Nr2 har i  byamål 8½ seland
Utsäde brukat och åker  -
Hö av ängar, lägdor och åkerlindor allt till –

Nr. 3 Har i byamål 8½ seland
Utsäde i brukat och obrukat åker –
Hö av ängar , lägdor och åkerlindor allt till –
Dessa gårdar eller nummer finns avritade och beskrivna foli nästföljande
Det denna by brukar uppta sker skada av köld och frost av den orsak mestadels att här är sijdländig vilket kölden snart kan fördärva.

Detta som här finnes avritat, är en del av Bredviks by, vilken med dess åker och 3 gårdar som är antecknade med nummer 1, 2 och 3 är avritade och beskrivna näst förre gångne folio.

Nr. 4 . I benämnte Bredvik har byamål 10 seland

Utsäde i brukad och obrukad åker 
Bekommer hö av dessa här avritade ängar tillika med lägdor och renor till –

Nr.5 har byamål 4 seland

Utsäde –
Bekommer hö allt till  -

Nr.6. Har i byamål  7 seland

Utsäde till brukad och obrukad åker   -
Hö av änagr, lägdor och renar   -                  

DJUPSJÖ

Djupsjö är 4 gårdar skattar 1 mantal 6 seland (30 seland)
Utsäde brukad åker 5½ tunnor
Obrukad åker och lägdor 7 tunnor
Hö av benämda lägdor 22 gil.
Hö av åkerlindor och renar 20 gil.
Hö av skogsängar och ängsmyrar 4 gil.
Finmyran 2 gil.
Eljest brukar denna by mycket svedjeland av vilket man årligen bekommer hö till 8 gil.
Och alldenstund denna by har gott läge till svedjefall och röjningsmark, är en stor del av åkern till lägdor och höslåtter igenlagt.
Andra nyttiga lägenheter finns till denna by med nödtorftigt fiskevatten, nödtorftigt fiskevatten, mulbete, timmerskog och ängsröjningar.
Uti denna by plägar aldrig någon frost göra skada utom när mycket våtår infaller plägar åker växt taga skada av roost eller rocka.

Nr.1 har i byamål 11 seland
Utsäde med brukad och obrukad åker
Hö av lägdor och åker lindor
Hö av skogsängar och slåttersvedjor

Nr.2 har i byamål 4½ seland
Hö av lägdor och åker lindor
Hö av skogsängar och slåttersvedjor

Nr.3 har i byamål 10 seland
Utsäde med brukad och obrukad åker
Hö av lägdor och åker lindor
Hö av skogsängar och slåttersvedjor

Nr.4 råder lika i åker och äng med nr.2

HÅKNÄS

Håknäs är 6 gårdar, skattar allihopa 1 mantal 15½ seland = 39½ seland

A. 
Utsäde allesammans överallt:
Brukad åker     15 ¾ tunnor
B.
Obrukad åker och lägdor 1 ½ tunna
Bekommet hö av lägdorna 2 ½ gil
C
Hö av hemägorna och åkerlindorna 13 gil
Bekommer starrhö från efterföljande skogsmyrar
Hö av Blåkärns myran   ½ gil
Laduänget                     ½ gil
Hö av Räffta                  ½ gil
Hammaeledänget           ¾ gil
Risänget                        5 gil
Hö av Dalen                  3 gil
Denna by har trång utmark och mulbete, tämligen gott strömmingsfiske, laxfiske och fjällfiske till nödtorften, finnes också torrved skog till störved och gärdsgård
Denna by brukar under tiden ta skada av kölden och frosten som uppstiger från närbelägna kärr och myrar.

No 1. Har i byamål   10 seland
Utsäde i brukad och obrukad åker
Bekommer hö av lägdorna, Hem ängen och Skogsängen till
Till denna gård är 2 seland jord i Sörbyn, vilket brukas till höslagning under denna benämte gård.

Nr. 2 .Har i bymål
Utsäde med brukat och obrukad åker
Hö från hemängarna och skogsänagrna till denna gården, skattar och 1 seland jord i Sörbyn vilket brukas till höslåtter under denna benämnte gård. Benämnte Sörbyn finns i fol:176

Nr 3.Har i bymål
Utsäde allt till denna gård.Brukad och obrukad åker
Hö av hem ängen, lägdorna och skogs ängarna

Nr.4. Har i bymål
Utsäde i brukad och obrukad åker
Bekommet hö totalt till
Denna gård skattar ¾ seland i merbenämnte Sörbyn och i Långed 2½ seland. Vilket brukar höra under gården till höslåtter.

Nr.5. Har i bymål
Utsäde brukat och obrukad åker
Bekommer hö totalt till
Denna gård skattar särskilt 4 seland i Långed och i Sörbyn 1 seland. Vilket brukas under detta hemma til höslåtter

Nr.6. Har i bymål
Utsäde i brukad och obrukad åker
Hö av lägdor, hem ängen och skogs ängarna

LÅNGED

Långed haver varit 5 gårdar och skattar till hopa
A.
Utsäde till hela byn i åker 8½ tunnor
B.
Obrukat åker 12 1/32 tunnor
Hö av benämnte obrukat åker eller lägda     16 gillingar
C.
Hö av ängen eller åkerlindorna

Till denna by är skarp och stenig utmark och mulbete, nödtorftigt fiskevatten finns med laxfiske, strömming och annan fjäll fisk. Ingen mera ängsmark finns till byn än som ovan förtecknad är, timmerskog , tjär torrved och annan torrvedsskog finns till nödtorften samt kvarnställe och humblegårdar.

Nr 4 och 5 uti Håknäs skattar i denna byn 6½ seland vilket de under sine gårdar brukar till höslåtter

Obrukad åker till bete 6½ seland

Bekommer hö av ängarna och lägdorna  tillsammans ---

Detta är av ödesskrivna gårdarna nr.1 och nummer 5

Nr. 1 .Har i byamål 10 seland

Blev öde skrivet år 1634. Och har sedan det ödesskrevs varit brukat av efterföljande bönde eller gårdar.
Först brukade bonden som det till dess åbott , i 8 år. Under denna tid har han har han hållit det i rätt bruk och hävd. Sedan är en del av detta hemman brukat till höslåtter under  flera gårdar här i byn, den andra delen eller det övriga brukar en bonde i Håknäs, benämnd Olof tomasson, den samme har brukat det till höslåtter under sin gård i benämnda Håknäs i 20 år.
Varigenom detta hemman är mycket avsigkommit.Obrukat åker eller lägdor till denna gård alles –
Hö av samma lägdor  -
Detta hemman blir nu till skatt upptaget igen

  Nr.2. Har i byamål 18 seland.
Därav är halparten 9 seland ödeskivna, Vilka benämte 9 seland brukas under denna gård eller den andra halvparten till höslåtter och blir nu åter till skatt upptagen.
Utsäde brukat åker –
Obrukad åker –
Bekommer hö alles –

Nr.3. Har i bymål 13 seland
Utsäde , obrukad åker –
Obrukad åker -
Bekommer hö alles –

  Nr.4. Har i byamål
Utsäde –
Obrukad åker eller lägdor –
Hö av ängar och lägdor –

  Nr. 5. Har i byamål    7½ seland
Vilken anno 1643 blev ödeskriven och ifrån denna tid varit brukad, en del till denna gård (nr.5) och något till höslåtter under Ivar Nilssons gård i Håknäs.
Utsäde till denna gården brukad och obrukad åker –
Bekommer hö allt tillsammans
Detta hemman blir nu till skatt upptaget.

NORRBYN

Norrbyn består av 2 gårdar och skattar båda tillsammans 1 mantal = 24 seland
C.
Utsäde i obrukad åker  3 15/32 tunnor
D.
Obrukad åker   1 11/16 tunnor
Hö av lägdorna  3½ gil
Små starr hö av åkermyran  12 gil

Bekommer hö av följande skogsmyrar
Paulmyran   3½ gil
Hö från Sälmyran  3½ gil
Fransmyran  2½ gil

Till denna by finns bra strömmingsfiske, utmarken är vrång och stenig, lite mulbete.
Ingen svedjeskog, kvarn eller kvarnställe.
Uti denna by finns sidländig åker med grov sand och mull blandad, som innebär att under stor torka under sommartid uppstår skada av solskenet eller solhettan. När öveflödig vatten nerfaller brukar detta nedrinnande vatten från de närliggande bergen förstöra mycket.
På denna bys åker brukar också säden fördärvas mycket av kölden och frosten.

  Nr.1. Har i byamål  13 seland
Utsäde,brukad åker –
Bekommer hö alles –

Nr.2. Har i byamål 11 seland
Därav 3 seland ödeskriven, vilket dock inte är öde utan efter landzens vanligen till lägdor igenlagda och brukat för höslåtter
Utsäde brukad åke –
Obrukad åker –
Bekommer hö av lägdor, äng och skogsmyrar tillsammans –

NYÅKER

Nyåker är ett hemman om 20 seland, vilket under en lång tid varit ödeskrivit dock alltid från den tid det ödeskrevs till år 1642 varit åbott och besuttit av en knekt änka. Vilken hemmanet efter sin förmåga har hävdat och brukat dock inte mycket uti öppen åker, eftersom den ofta brukar fördärvas av köld och frost. Utan mesta delen brukat till höslåtter varigenom hemmanet har blivit mycket fördärvat, så att lägdorna och ängen mestadels är övervuxna med lövskog. Ifrån anno 1642 är det av en annan åbo besuttit intill denna dag. Viken nästan har hållit samma bruk som ovannämte knekt änka.

A
Utsäde till detta hemmans bruk,,åker    1½ tunna
B
Obrukat åker
Hö av benämnte obrukad åker eller lägda  4½ gil
C
Hö av åkerlindor   2 gil
Hö av åtskilliga slåtterhagar och myrar i skogen  4 gillingar

ORRBÖLE

Orrböle har varit 2 gårdar ,varav den östra gården är öde och dess jordågor brukas av den andra gården.
-Utsäde alles i brukad åker        4 5/8 tunnor
-Obrukad åker och lägdor  3½ tunna
-Hö av benämte lägdor  4 gillingar
-Hö av åkerlindor     5 gillingar
-Bekommer hö av åtskilliga myrar och skogsägor.
Denna by har mulbete,fiskevatten och svedjefal till nödtorften.
Denna by lider stort av köld och frost när några kalla nätter om sommmaren infalla.

Nr.1. Har i byamål        7 seland
Vilka för några år sedan har blivit öde skrivna. Dock alltid ifrån tiden de ödeskrevs varit brukad till höslåtter under den andra gården nr.2
-Utsäde till denna gården nr.1 .Obrukad åker eller lägdor  2 9/16 tunnor
-Hö av benämnte obrukad åker eller lägdor   -
-Hö av åkerlindor och skogsängar  -

  Nr.2. Har i byamål  15 seland
Varav 8 seland är ödeskrivna. Vilka dock är hävdade efter Lanzens vanliga bruk, en del till åkerland och en del till lägdor och höslåtter.
-Utsäde till samma gårdar brukad åker    4 5/8 tunnor
-Obrukad åker  7/8 tunnor
-Hö av åkerlindor,lägdor och skogsäng  -

SÖRBYN

Sörbyn är endast en gård och skattra allt tillhopa med Håknäs bönderna som som också har en lott uti detta hemman       17½ seland

Denna gårds åboende har i byamål  12 seland

Nr.4 Håknäs skattar i denna by ¾ seland, vilet han under sin gård i Håknäs brukar till höslåtter och bekommer hö både från lägdorna och ängarna.

Nr.5 i bemälte byn Håknäs skattar 1 seland.
Bekommer hö till.
Nummer 1 och nr. 2 samma benämnte by tar 3 seland tillhopa och bekommer hö allt till –

A. 
Utsäde till denna by brukad åker 1 5/8 tunnor
B.
Obrukad åker     3 27/32 tunnor
C
Hårdvalls hö till   9 gillingar
D.
Starrhö    till  9 gillingar
Denna gård åboende har 3 ½ seland jord uti Håknäs, det han håller vid rätta och öppet åkerbruk eftersom det något ymnigare sädesjord är än i denna by.
Till denna by är gott fiskevatten både med strömming och allehanda fjällfisk, nödtorftigt mulbete och allehanda torrvedsskog finns men ingen ängs röjning eller svedjeställe.

ÖRE

Öre är 4 gårdar, skattar alla tillhopa 1 mantal 12½ seland=36½ seland

F
Utsäde till hela byn i Brukad åker 14½ tunnor

C
Obrukad åker eller lägdor 1 1/16 tunnor
 Hö av samma lägdor 2 gil.
H. 
Hö av Hemengien eller åkerlindorna 11 gil
Bekommer hö av efterföljande skogsägor eller myrar
 -Gräningsmyran 6½ gil.
  -Hö från Notholmen 6½ gil.
  -Starrhö från Iore änget 2 gil
  -Hö från Clementmyran 1½ gil.
Några fler småstarr små myrar kan finnas på denna byaskog, från vilka man kan få hö till 3 eller 4 lass
Till byn har tidigare varit bra laxfiske uti närliggande Öre älv, men nu är samma älv så utgrundad att lite lax kan komma upp,
annat bra fiskevatten är till denna by är strömmings och fjärd fiske samt anda lägen med nödtorftigt mulbete och torrveds skog.

Denna by skadas sällan av köld eller frost

Hemman no.1 skattar för 10 seland
Utsäde i brukat och obrukad åker -
Får hö av lögdor, åkerlindor och skogsägor till -

Hemman no.2 skattar för 9½ seland
Utsäde i brukad och obrukad åker -
Får hö allt till -

Hemman no.3 skattar för 8½ seland
Utsäde i brukad och obrukad åker -
Hö av åkerlindor, lägdor och skogsängar

Hemman no.4. skattar för 8½ seland
Utsäde, brukad och obrukad åker -
Får hö, allt till -