Bilaga Litt. Aa

 

No 71E. D.

123

???????

 

Stämpel                    3:-

Kungörelseskostnad 3:-

Sua Sex kronor

 

Konungens Befallningshafvande I Westerbottens län resolation uppå särskild dels af Nils Adolf Wallander och dels af E. J. Strömmer, Erik Strömgren, Erik Olofsson, Erik Olof Nygren, E. G. Markström, J. A. Nordström, Erik Jonsson, J. B. Pettersson och E. J. Eriksson gjorda ansökningar om förordnande för Kommisionslandtmätaren W. Th. Stein att verkställa laga skifte å alla egorna till Jernäs by, Nordmalings socken, i anledning af hvilka ansökningar och efter att Landshöfdinge Embetet genom kungörelse, som blifvit behörigen offentliggjort, förelagt öfviga delegare, dem förrättningen angå kunde, att, vid äfventyr af talans förlust, inom viss, numera förfluten tid, hitinkomma med yttrande, hurivida de förenade sig med sökandens valet af förrättningsman, dels Joh. Johansson, Ol. Kasper, J. O. Göran, Erik Olof Svensson, A. O. Eriksson, A. Ågren och Johan Danielsson uti en inom föreskrifven tid hit inkommen skrift hemställer att Förste Landtmätare Hj. Norrman måtte förordnas att verkställa ifrågevarande förrättning dels ock Sökanderna uti afgifna påminnelse fullföljt ansökningen. Och har t. f. Förste Landtmätaren J. E. Linder med infordradt yttrande i ärendet inkommit: Gifven Umeå, i Landskansliet, den 21 Juni 1901.

 

Konungs Befallningshafvande, som det icke tillkommer att pröfva den yppande frågan om sökandenas rätt att erhålla ifrågavarande laga skifte, har öfvervägt hvad sålunda förekommit; och finner, med afseende å hvad t. f. Förste Landtmätaren i länet upplyst och hemställt, skärligt att, med stöd af 13 § i Kungl. Majts förnyade skiftesstadga den 9 November 1866, härigenom förordna Komissionslandtmätaren V. Th. Stein att ifrågakomna landtmäteriförrättning i laga ordning verkställa och fullborda: Och förbjudes delegarna i skifteslaget, vid påföljd, som lag stadgar för missbruk af rätt i samfäld skog och mark, dels att efter verkstäld gradering å de egor, som skola skiftas, flåhacka eller skumplöja och derefter bränna jorden eller bortföra matjord, dels ock att, derest skog eller torfmosse å egorna finnes, eller ersättning för ståndskog, plantering eller bränntorfmosse varder, jemlikt 101 § skiftesstadgan, genom förrättning efter skiftets afslutande bestämda, vid enahanda påföljd, skog till afsalu eller svedjande och torfmosse annorlunda, än till husbehof nyttja, innan ej mindre skiftet blifvit afslutadt och tillträde af lotterna skett, än äfven samma förrättning vunnit laga kraft, eller, i händelse af besvär, ersättningen blifvit genom laga kraft egande beslut faststäld; skolen de detta förbud på samma gång som kungörelsen om förrättningens påbörjande å predikstolen i kyrkan uti den socken, der skifteslager är beläget uppläsas.

 

Denna resution öfversändes till förrättningsmannen, som bör inom en månad härefter äfven emottagandet insänder bevis.

 

År och dag, som ofvan

  1. Ar???

 

A??? A???q???T