Bilaga Litt C

 

 

                                            Utlåtande

 

Som af företedd laga skifteskarta öfver Jernäs bys inrösningsjord af åren 1835 och 1836 framgår, att de flesta delegarna erhållit 6 till 8 skiften, hvilkas spridda lägen göra deras ändamålsenliga brukande synnerligen svårt, och då obekvämlighet för för delegarna nu råder derigenom att nästan allas åbyggnader äro hopträngda å en plats, men å andra ställen såväl uppodlad jord som goda odlingslägenheter finns, dit delegarna med stor fördel skulle kunna utflytta, och de derigenom komma att beredas formligare skiften och i öfvigt större bekvämlighet vid egornas brukning vinnas, anse förrättningsmännen i likhet med flertalet delegare, att jemväl inrösningsjorden bör i skiftet ingå, hvarför de pröfvar skärligt lemna det af Johan Johansson och Olof Kassberg framstälda yrkande utan vidare afseende;

kommande detta utlåtande, att derest ej samliga delegare dermed åtnöjas, jemlikt 54 § skiftesstadgan inom 14 dagar härefter till Ordföranden i Nordmalings och Bjurholms tingslag Egodelningsrätt insända.

 

Jernäs den 12 Augusti 1901

 

V. Th. Stein

Kommisionslandtmätare

 

Helmer Hörnström                                   Johan Björklund

Godman                                                    Godman

 

Ovanstående utlåtande godkännes:

Jernäs den 12 Augusti 1901.

 

C. J. Eriksson  Erik Jonsson  Gustaf Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson

Joh. Olof Johansson  E. Strömgren  Erik Sahlen  E O Nygren  Axel Ågren  Gustaf Markström 

A. O. Eriksson  /Bomärke/  N. A. Wallander  O. A. Nordin  Jonas Öberg  J. Holmström 

J O Göransson  E O Svensson  Bernhard Pettersson  An. Davidsson  Johan Davidsson  

Joh. Johansson  Olof Kassberg 

 

Egenhändiga underskrifterna bevittnas af underteknade gode män:

 

Helmer Hörnström                                   Johan Björklund