Innehafvaren eller den han för sig förordnar lämnar jag härmed uppdrag och fullmakt att å mina vägnar i Jernäs bys skifteslag, i alla afseende föra min talan, samt, ock, underskrifva mitt namn om så påfodrass, gällande detta innehafvaren som fullmakt in blanko. Försäkras, Jernäs i Nordmaling den 18 Maj 1903

 

 

Anders Kassberg

 

Wittnar

An. Davidsson

Aug Göransson