Bilaga Litt G.

 

                                            Kungörelse

 

Med anledning af Konungens Befattningshafvandes förordnande för undertecknad att verkställa laga skifte å alla egorna till Jernäs by uti Nordmalings socken, varder härmed landtmäterisammanträde utsatt att hållas inom skifteslaget hos Nämndemannen N. A. Wallander Måndagen den 18 Maj 1903 med början kl 10 f. m., vid hvilket sammanträde till behandling förekommer: Justering af häfdeförteckning m. m., hvilket härmed kungöres till deras kännedom, som förrättning kan göra.

Nordmaling den 25 April 1903.

 

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare.

 

 

Att förestående kungörelse blifvit uppläst från predikstolen i Nordmalings sockens kyrka söndagen 3 maj 1903.

Betygar

N. Hamberg

v. p.