Bil. litt H.

 

Kongl. Maj:ts Befattningshafvande

i

Vesterbottens län

 

Landskansliet N:o 1149

 

 

Till Kommissionslandtmätaren V. T. Stein

Till Eder kännedom meddelas, att Landshöfdinge-Ämbetet med anledning af Eder skrifvelse den 25 i denna månad förordnat Kronolänsmannen i Nordmalings distrikt att i egenskap af Kronoombud bevaka Kongl. Majts och Kronans rätt och bästa vid laga skiftet i Jernäs by Nordmalings socken vid de tillfällen, då hans närvaro af Eder påkallas.

Umeå, i Landskansliet, den 27 April 1903.

 

På Landshöfdinge-Ämbetes vägnar

 

Oläslig namnteckning                                                    Oläslig namnteckning