Bil. Litt. I

 

Undertecknade delegare i Jernäs by hafva denna dag under pågående landtmäterisammanträde träffat följande

 

                                            Förening

1o ) För gemensamt behof afsättes af oskifto:

a)       alla för skiftet samfällda vägar, sjöar, hafsuddar, bäckar, och utom fastlandets

        liggande skär och holmar obs

b)     den förut samfälda, 23 meter breda, hafstranden från Öre rå till Krike hamn i och

        för upplagsplatser

c)     Upplagsplats vid Krike hamn och sundet med väg till sundet

d)     Sågplats vid t. k. Svanasundet

e)     Råhagafång till 15 meter bredd utefter rågångarna mot Öre och Bredviks byar

f)       Lertag i och utanför E. O. Nygrens Holmgärda

g)     Röttag i Storänget

h)     Plats för fiskelägen invid Klubbhamnen

i)       Laxskärsudden, upplagsplats

j)       Fårskäret med undantag af Edv. Markströms torp, plats för fiskelägen

k)     Röttag vester om Fredrik Markströms torp

l)       Grustag vid Klubbvägen af fig 2202, 2211, 2652, af 2653, af 2655, af 2656, af 2560,

       af 2261, af 2662, af 2663, af 2665, af 265a, af 2666, 2667, af 2668, af 2674

m) Sandtag vid Klubbvägen af fig 2696, af 2697, 2698, af 2699, af 2704 och af 2705

n)     Linsänkplats vid Fjenden

o)     Upplagsplats vid Tjäruskär

p)     Stickskärskatan upplagsplats

q)     Upplagspats vid Stickskärssundet

r)      Omläggning till 6 meters bredd af kyrkvägen genom s. k. vesteråkern

s)       Skolhustomten

t)        Plats för tegelslagning å s. k. Nyåkerdberget

u)      Fräkenplatser vid Kråksundet

v)      Plats för spånhyfvel och iskällare af fig 4949, af 4950, af 4951 samt

x)      S. K. Svinvallen med fätå

y)      Utgräfvningslägenhet i ???? , Bredänget m. m. för fång af röta och lera 

 

Allt på sätt skifteskartan närmare visar.

Åt förrättningsmannen öfverlämnas att utlägga nödiga vägar. Dessutom medgifves hvarje delegare rätt att vintertid fritt färdas annans skifte med villkor att skada å ståndskog och hägnader ej göras.

 

2o ) Skatten eller hemmanstalet skall utgöra måttstockar vid egors delning, så att egor tilldelas:

från    No 1     Karl Johan Eriksson                                   för                     23/24           seland

                      Erik Jonsson                                              ”                      23/24             ”

                      Gustaf Markström                                      ”                       23/24             ”

                      J. Adolf Nordström                                    ”                       2  7/8             ”

                      Albert Olofsson                                         ”                        2 ½                ”

                      Joh. Olof Johansson                                   ”                        2 ½               ”

från    No 2     Johan Kassberg                                         ”                            2                  ”

                      August Kassberg                                       ”                            2                  ”

från     No 3    Erik Strömgren                                           ”                         21/24              ”

                      Karl Strömmer                                           ”                         21/24              ”

                      Erik Salén                                                  ”                         21/24              ”

                      Erik Olof Nygren                                       ”                          2  5/8               ”

                      Axel Ågren                                                ”                          5  ¼                 ”

från    No 4     Gustaf Markström                                      ”                            3  ½                 ”

                      Anders Olof Eriksson                                 ”                           3  1/2                ”

från    No 5     N.  A. Wallander                                       ”                            4  7/8                ”

                      O. A. Nordin                                             ”                           2  7/16              ”

                      Jonas Öberg                                              ”                           2  7/16              ”

från    No 6     Johan Johansson                                        ”                            2 11/16              ”

                      Herrar Vestman och Tjernström                 ”                            2 11/16               ”

                      J. O. Göransson                                         ”                           2 11/16               ”

                      Erik Olof Svensson                                    ”                             1 153/320           ”

                      Erik Gustaf Öman                                      ”                              387/1280           ”

                      Hildur Katarina Eriksdotter                           ”                             387/1280           ”

                      Herrar Vestman och Tjernström                 ”                               387/1280           ”

                      Gerda Maria Eriksdotter                            ”                               37/1280            ”

från    No 7     Bernhard Pettersson                                   ”                                4  1/8              ”

                      Anders Davidsson                                      ”                                2  1/16             ”

                      Johan Davidsson                                        ”                                2  1/16             ”

 

 

3o )     Till grund för blifvande odlings- och häfveliqvid hafva vi beslutat:

att för ett ar åker, efter areal räknat, då densamma befinnes vara i full häfd och fullständigt bruten, betalas 6 kronor, däraf 3 kronor för brytningen och 3 kronor för häfden; för myrjord och därmed jämförlig mark sänkes brytningsersättningen till kr 2,50 för ar. Åt förrättningsmännen öfverlemnas att under blifvande besigtning och värdering å marken sänka dessa värden för sämre häfdad och ej fullständigt bruten åker.

 

I ofvanstående värden är äfven ersättning för minskad afkastning inbegripen.

att för ar äng, efter uppskattning räknat, erlägges 2 kronor, härifrån undantaga sjöfräkeslåtten i Långviken, för hvilken ersättning ej beräknas.

I detta värde för ängen inbegripen äfven af densamma minskad afkastning.

 

4o )     Tiden inom hvilken utgående liqvid skall vara gulden, bestämma vi till två år efter skiftets fastställelse, så att första tredjedelen erlägges ett år efter dagen för skiftets fastställelse, och andra tredjedelarna ett år derefter.

 

Jernäs den 22 Maj 1903.

???? Eriksson  Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson

 Albert Olofsson  Johan Kassberg  August Kassberg genom E. H. Kassberg  Erik Strömgren 

Erik Sahlen  E. O. Nygren  A. Ågren  A. O. Eriksson  N. A. Wallander  O. A. Nordin

Jonas Öberg  Joh. Johansson  J. Holmström E O Svensson  J O Göransson  J B Pettersson 

An. Davidsson  Johan Davidsson  C. E. Eriksson genom O. A. Nordin  J. E. Örgren  Jonas

Pettersson  Conr. Strömgren  J. O. Örgren  K. W Fälman /också Bomärke/  Erik Åström 

Isaik Molin  J Häggström  J. R. Holmberg  Adolf Markström  Erik Göransson  Fr. Markström

Anders Kassberg  Johan Eriksson Erik Strömmer  August Göransson

 

Delegarnas egenhändiga namnteckningar bevittnas af godemännen

 

Jonas Jonsson                                                                Johan Björklund