Bil. Litt. K

 

 

                                            Utlåtande

 

Då förrättningsmännen i likhet med flertalet delegare anse, att ersättningen för mistad ståndskog ej utan stor olägenhet för de flesta delegare kan utgå i annat än skogsförnödenheter, så pröfvas de skärligt biträda dessas mening, att ersättningen skall utgå in natura; egande den som med detta utlåtande ej åtnöjes, att jemlikt 54 § Kongl. Skiftesstagan klander därmot i sammanhang med besvär öfver föra.

 

Jernäs den 22 Maj 1903.

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Jonas Jonsson                                                                Johan Björklund

god man                                                                          God man

 

 

Förestånde utlåtande godkännes.

 

Jernäs som ofvan

 

???? Eriksson  Erik Jonsson  E. G. Markström  A. O. Eriksson   J. A. Nordström 

Joh Olof Johansson  Albert Olofsson  Erik Strömgren  Erik Sahlen  Adolf Markström 

 E. O. Nygren  A. Ågren  E. G. Markström  O. A. Nordin  Jonas Öberg  An. Davidsson

 Johan Davidsson  Erik Åström  J Häggström 

 

 

 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af godemännen

 

Jonas Jonsson                                                                Johan Björklund