Till/ Herrar Westman och Tjernström Örnsköldsvik

 

 

 

 

För afslutande af laga skiftet i Jernäs by af Nordmalings socken kommer slutsammanträde att hållas inom nämnda by å vanliga ställe Fredagen den 10de instundande November klockan 10 f. m. till hvilket sammanträde I härmed kallas.

Detta kallelsebref försedd med bevis om delfåendet, torde till mig snarast återsändas.

 

Nordmaling den 28 Oktober 1905

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

 

 

Undertäknade har dato haft behörig del af omstående Kallelse

 

erkjennes Oktober den 31 1905

 

J Westman                                                Anna Tjernström

Hampnäs Själevad                                     Örnsköldsvik