Litt. L

 

 

                                            Kungörelse

 

Med anledning af Konungens Befattningshafvandes förordande för undertecknad att verkställa laga skifte på alla egorna till Jernäs skifteslag uti Nordmalings socken, varder härmed landtmäterisammanträde utsatt att hållas inom nämnda skifteslag uti Skolhuset Onsdagen den 30 Mars 1904 med början kl. 10 f. m., hvilket sammanträde till behandling förekommer: De i Kongl. Skiftesstadgans 6 Kap. 53 § punkten 6 förekommande frågor m. m., hvilket härmed kungöres till kännedom, som förrättningen kan röra.

 

Nordmaling den 27 Februari 1904.

 

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare.

 

 

 

 

Att förestående kungörelse blifvit uppläst från predikstolen i Nordmalings sockens kyrka söndagen 28 Februari 1904 intygar:

Gustav Rob. Edström

P. l.