Bil. Litt  M

 

Kungl. Maj:ts Befattningshafvande

                      i                                                                 D. N.o 688

Västerbottens län                                                             Ink. till Sundsvalls

                                                                                       Lots kapts xpn  28/9 1903

Landskansliet N.o  2520                                                  Se afg: N:o 1141

 

 

Till Lotslöjtnanten J. R. V. Liljeqvist

 

På framställning af Kungl Lotsstyrelsen, hos hvilken Lotskapten i Sundsvall hemställt, att yrkande måtte göras att vid nu under ledning af Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein pågående laga skifte i Järnäs by den åt lotsarna upplåtna tomten Högsmaln, hvilkens läge vore för lotsarna otjänligt, måtte utbytas mot en tomt nere vid och intill Järnäs hamn, vill Konungens Befattningshafvande, med öfverlämnande af bestyrkt afskrift af Kungl. Kammarkollegei utslag den 14 Februari 1832 rörande lotsarne vid Jernäs lotsplats tillförsäkrade förmåner från Jernäs byamän, härigenom hafva förordnat Eder att vid berörda skrifte bevaka lotsverkets intressen.

Umeå, i Landskansliet, den 24 September 1903.

 

                      Jesper Crusebjörn

 

 

                                                                                       Arv ????qvist

 

 

 

Not; Jesper Ingevald Crusebjörn landshövding i Västerbottens län 1891 – 1904 /Leif J.