Bil. Litt. N.

 

                      Förening

 

Undertecknade, delegare i Järnäs skifteslag hafva vid skiftessammanträdet denna dag träffat följande öfverkommelser:

 

1o) Till grund för det bidrag, som skall utgå till den, som genom ålägges att utflytta,

bestämmas följande priser:

1 hästdagsverke till         till                40 öre per timme

1 muraredagsverke         ”                   50 öre per timme

1 mansdagsverke            ”                   25 öre per timme från Maj t.o.m. September

1 mansdagsverke            ”                   20 öre per timme under öfvriga månader

Bränt tegel                     ”                   Kr 5 per 100 st

Obränt do                      ”                   Kr 3 per 100 st

      Kalk                              ”                   Kr 0,90 per hektoliter

      Takspån                         ”                   Kr 1,25 per aln

      Spik                              ”                    gångbart pris 

2o) Flyttningen skall vara verkställd inom 4 år efter skiftets fastställelse, och skall

  utflyttningsbidraget utgå under dessa 4 år med en fjärdedel för varje år.

 

3o) Brunnsgräfning å de nya boningsplatserna skall vara verkstäld inom 1 år efter skiftets

  fastställelse, och skall densamma utföras af hela skifteslaget med dagsverken efter skattetal.

 

4o) Af de nya vägar, som vid skiftet utläggas, skola de, som från de nya tomtplatserna leda till

   närmaste utfartsväg, vara brutna inom ett år efter skiftes fastställelse, de öfviga

   inom 6 år efter samma tid.

       Vägbrytningsarbetet skall utgöras af hela skifteslaget med dagsverken efter skattetal.

 

5o)  Den eller de, som ålägges att utflytta till s. k. Kråken befrias från skyldigheten

   att deltaga i brytningen af nya vägarna mot villkor, att de själfva ensamt bryta sin

   utfartsväg till Öhre byaväg.

 

Jernäs den 31 Mars 1904.

 

C J ????   Erik Jonsson  E. G. Markström  J A Nordström  Joh Olof Johansson

Albert Olofsson  August Kassberg  J Kassberg  E. Strömgren  E. J. Strömmer  Erik Sahlen genom E. Nygren enl. fullmakt  E O Nygren  Axel Ågren  A O Eriksson  N. A. Wallander Karl Wallander  O. A. Nordin  Jonas Öberg  Joh. Johansson E. A. Tjernström o Westman g  J Holmström enl fullmakt J O Göransson  E G Öhman K Eriksson  Gerda Maria Eriksson genom E O Svensson enligt fullmakt  J. B. Pettersson An. Davidsson  Johan Davidsson  August Göransson  Erik Strömmer  J R Holmberg  C. Strömgren O. A. Åsberg  Fr. Markström  Adolf Markström  E Göransson Anders Kassberg  Johan Eriksson 

J. E. Ögren  J Pettersson

 

Närvarande delegares egenhändiga namnteckningar bevittnas af gode männen

 

Jonas Jonsson                                      Johan Björklund