Bil. Litt O

 

 

                      Utlåtande

 

Då förättningsmännen anse, att stora olägenheter skulle beredas skifteslaget, om utflyttningsbidraget delvis skulle utgöras med dagsverken, så pröfva de skärligt, att detsamma bör sin helhet utgå i penningar, egande den som med detta utlåtande ej åtnöjes, att jemlikt 54 § kongl Skiftesstagan klagan däremot i sammanhang med besvär öfver skiftet föra.

 

Jernäs den 31 Mars 1904

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Jonas Jonsson                                          Johan Björklund

God man                                                   God man

 

Förestående utlåtande godkännes:

Albert Olofsson  An. Davidsson  C. G. Markström  A O Eriksson  J O Göransson  A. Ågren  J B Pettersson  Erik Jonsson  N. A. Wallander  Karl Wallander  C J Er????  E. A. Tjernström o Westman g J Holmström enl fullmakt  C. J. Strömmer  Erik Sahlen /bomärke?/  J. Pettersson

 

 

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av godemän

 

Jonas Jonsson                                                                Johan Björklund