Bil. Litt. T

 

 

 

Till Lotsförmannen vid Järnäs lotsplats M. A. Tjernström

 

På framställning af Kungl. Lotsstyrelsen och med återkallande af det Lotslöjtnanten J. V. R. Liljeqvist den 24 September 1903 meddelande uppdrag, vill Konungens Befattningshafvande härigenom förordna Eder att vid det sammanträde, som blifvit utsatt att äga rum den 10 innevarande November klockan 10 före middagen för afslutande af sin pågående laga skifte med Järnäs skifteslag i Nordmalings socken, bevaka Kungl. Lotsverkets intressen vid utbyte af den åt Järnäs lotsar hittills upplåtna tomten Högsmalen. Umeå, i Landskansliet, den 4 November 1905.

 

                                            H Biörklund

 

 

 

 

                                                                                       Arv Almgr??

 

 

 

Not: Henning Theodor Biörklund var landshövding i Västerbotten 1904-1916  /Leif J.