Detta dokument finns också i pdf-format JarnasLaga SkifteProtokoll1

 

 

Protokoll hållit nedannämnda tider i och för laga skifte å alla egorna till Jernäs skifteslag i Nordmalings socken, Nordmalings och Bjurholms tingslag af Westerbottens län.

År 1901 den 12 augusti instälde sig undertecknad komissionslandtmätare i Jernäs by för att på grund af Konungens Befattningshafvandes härnedan intagne förordnande verkställa laga skifte å alla egorna till berörde by, och vid dagens sammanträde, hvarom kungörelse den 28 sistlidne juli blifvit uppläst i Nordmalings kyrka, instälde sig följande delegare och ombud nämligen:

Karl Johan Eriksson             egare af          23/24             seland            No 1

Erik Jonsson                        d                    23/24             d                    d

Gustaf Markström                d                    23/24             d                    d

J. A. Nordström                   d                    2 7/8              d                    d

Albert Olofsson                    d                    2 ½                d                    d

Joh. Olof Johansson             d                    2 ½                d                    d

Olof Kassberg                      d                    4                    d                    No 2

Erik Strömgren                     d                    21/24             d                    No 3

Erik Sallén                           d                    21/24             d                    d

Erik Olof Nygren                  d                    2 5/8              d                    d

Axel Ågren                           d                    5 ¼                d                    d

Gustaf Markström                 d                    3 ½                d                    No 4

Anders Olof Eriksson             d                    3 ½                d                    d

N. A. Wallander                  d                    4 7/8              d                    No 5

O. A. Nordin                       d                    2 7/16            d                    d

Jonas Öberg                        d                    2 7/16            d                    d

Johan Johansson                  d                    2 11/16          d                    No 6

Herrar Tjernström och Westman genom inspektor J. Holmström

enl. Bil A \Bil A Fullmakt    egare af          2 11/16          seland            d

J. O. Göransson                   d                    2 11/16          d                    d

Erik Olof Svensson              d                    2 11/16          d                    d

Bernhard Pettersson             d                    4 1/8              d                    No 7

Anders Davidsson                d                    2 1/16            d                    No 7

Johan Davidsson                  d                    2 1/16            d                    d

hvarjemte Lotsen Karl Strömmer som ej

iakttagit inställelse vore         egare af          21/24             seland            No 3

                                                             Summa 61 Seland

 

hvilken summa öfverensstämde med 1901 års jordeboks utdrag för ofvannämnde by. Dessutom anmäldes följande afsöndringsinnehafvare nämligen från No 1 Karl Strömmer, August Göransson, Adolf Häggström, Per Efraim Persson, Jonas Johansson, Erik Sahlin, Erik Strömmer, Magnus Löfgren, Georg Öberg, Per Persson, Joh. Lydig, August Strömmer och Johan Daniel Wallin, från No 2 Johan Kassberg, från No 3 Johan Häggström, Per Anton Åsberg, Gustaf Eriksson, Johan Robert Holmberg, Konrad Strömgren, Olof Kassberg, Skolhustomten, Adolf Åsberg, Albert Holmberg, Erik Åström, Per Lydig och Jonas Öberg, från No 4 Fredrik Markström, Adolf Markström, Erik Göransson, Edvard Markström, Johan Davidsson, Anders Kassberg och Johan Eriksson, från No 5 Isak Molin, Johan Olof Ögren, Karl Vilhelm Fällman, S. A. Häggström och Isak August Berglund, från No 6 Adolf Brännlund, August Johansson och Karl Joh. Strömmer, från No 7 Evald Davidsson Sterbhusdelegare samt från hela skifteslaget Jonas Edvard Örgren, Jonas Pettersson och Fyrplatsen Krike udde. Att vid förrättningen biträda hade på särskild kallelser instält sig godemännen vid skiftesverket Helmer Hörnström från Lefvar och Johan Björklund från Bredvik, hvilka derom åtsporda hade föreskrifven godemansed aflagt.

                                           

§ 1

Ofvan åberopade Konungens Befattningshafvandes förordnande samt kungörelse om förrättningens företagande upplästes så lydande Bil. litt. Aa o. B Bil Aa Förordande   Bil B Kungörelse

 

                                            § 2

På tillfrågan var intet jäf att anmäla emot förrättningsmannen och de biträdande godemännen, hvilka ej heller visste sig stå i jäfsförhållande till någon af delegarne.

 

                                            § 3

På framstäld fråga förklarade sig delegarne ej hafva något att anmärka varesig emot förrättningens kungörande eller företagande, hvadan densamma förklarades påbörjad.

 

                                            § 4

Att tjena till ledning vid förrättningen företeddes dels karta öfver Jernäs bys skog uti Vesternorrlands höfdingsdöme Norra Ångermanland och Nordmalings socken, upprättad vid storskifte år 1803 och vid Nordmaling laga hösteting faststäld den 26 november år 1804, dels ock karta öfver inrösningsjorden under Jernäs by uti Nordmalings socken och Vesterbottens läns södra härad, upprättad för laga skifte åren 1835 och 1836 och af Nordmalings tingslag Egodelnings Rätt faststäld den 4 oktober 1838. Af nämnda kartor med tillhörande handlingar inhemtades, att Jernäs by hade alla sina egor i ett skifte, begränsadt af räta linier och Bottniska viken.

 

                                            § 5

Vid bestämmande af skifteslagets omfång, gjorde sig olika åsigter gällande, dervid Johan Olof  Johansson och Olof Kassberg yrkade, att inrösningsjorden skulle från skifte uteslutas, hvaremot samtliga öfriga delegare yrkade att all skifteslaget tillhörande mark såväl inrösnings- som afrösningsjord skulle i skiftet ingå, enär enda sättet för formliga och beqväma skiftens erhållande derigenom stode att vinna. Som delegarna ej kunde förmås att förena sig denna fråga, afgåfvo förrättningsmännen efter enskild öfverläggning följande utlåtande (Bil. Litt. C) Bil C Utlåtande

 

                                            § 6

Som de företedda kartorna ansågas odugliga att läggas till grund för ifrågavarande förrättning beslöts att ny karta genom egornas ommätning skulle upprättas, vid hvilket arbete delegarne underrättades att tillhandahålla nödig handtlangning.Bil E Fullmakt

 

                                            § 7

Som intet vidare var föremål för behandling upplöstes sammanträdet.

 

År och dag som ofvan

på embetets vägnar

V. Th. Stein

 

Uppläst och justerat, som ofvan

Oläslig namnteckning  Erik Jonsson  Gustaf Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson  Olof Kassberg  E. Strömgren  Erik Sahlen  E O Nygren  Axel Ågren   Gustaf Markström  A. O. Eriksson /bomärke/  N. A. Wallander  O. A. Nordin  Jonas Öberg  Joh. Johansson  J. Holmström  J O Göransson E O Svensson J Bernhard Pettersson

An. Davidsson  Per Efprahim Persson  Johan Davidsson  Jonas Johansson  Pehr Persson  

P. A. Åsberg  Gustaf  Erikson  Conr. Strömgren  Olof Adolf Åsberg  Erik Åström

Fredrik Markström  Adolf Markström

 

Såsom godemän och vittnen underskrifva.

Helmer Hörnström   Johan Björklund

 

                                           

§ 8

År 1902 Juni den 9.

S. D. Sedan  kungörelse, så lydande (Bilaga litt D) Bil D Kungörelse blifvit å laga tid i Nordmalings sockens kyrka uppläst, instälde undertecknad denna dag åter å förrättningsstället , der vid sammanträdet öppnade följande i akttagit instädelse skiftesdelegarna Karl Johan Eriksson, Erik Jonsson, Johan Adolf Nordström, Johan Olof Johansson, Erik Gustaf Markström, Olof Kassberg, Erik Strömgren, Erik Olofsson Sahlén, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, Nils Olof Wallander, Jonas Öberg, Olof Arvid Nordin, Herrar Vestman och Tjernström genom inspektor J. Holmström, Johan Johansson, Erik Olof Svensson, Johan Olof Göransson, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Johan Davidsson såsom rågrannar från Öre by Jakob Jernbom, Per Efraim Pettersson, Jakob Strömberg, Mo- och Domsjö Aktiebolag genom faktor August Lundin enligt så lydande fullmakt (Bilaga litt E), Bil E Fullmakt Erik Öberg, P. W. Jernbom, Johan Eriksson, Johanna Hällman, August Lundin, Johan Björklund, Klara Eriksson och Adolf Eriksson, de åtta sistnämnda genom Jakob Jernbom enligt så lydande fullmakt (Bilaga litt. F) Bil F Fullmakt . Att såsom godemän biträda hade på särskild kallelse tillstädeskommit förut antecknade godemännen Helmer Hörnström och Joh. Björklund.

 

                                            § 9

Ny karta öfver skifteslagets alla egor har sedan förra sammanträdet af undertecknad blifvit upprättad och befunnes vid nu föredragen rågångsfråga alla rågångar kring skifteslagets egor klara ock ostridiga samt godkänner till framtida efterrättelse sådan är å marken finnes ock blivit å den till grund för laga skiftet upprättade kartan upptagna.

 

                                            § 10

Föredroges följande frågor till behandling, nämligen:

1o)    om egoutbyte med angränsande byar och hemman

2o)    Om avskiljande af den mark, hvilken såsom inrösnings- eller afrösningsjord beräknas

        skall ock

3o)    Om egograderingen

        Angående egoutbyte så yrkades det ej af någon, hvarför denna fråga fick förfalla.

Beträffande avskiljande af den mark, hvilken såsom inrösnings- eller afrösningsjord beräknas skall, så öfverlemnade delegarna åt förrättningsmännen att under pågående besigtning ock gradering bestämma.

                                            § 11

Lästes ock tydliggjordes för delegarna Kongl. Skiftesstagans 64 §, hvarefter tillkännagafs, att egograderingar skulle börjas den 8 instundande Juli.

 

Vidare förekom ej, betygas

År och dag som ofvan

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss, skiftesdelegare och rågrannar uppläst och vader härmed justerat

Jernäs den 9 Juni 1902

???? Eriksson  Erik Jonsson  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson E. G. Markström 

Albert Olofsson  Olof Kassberg  Erik Sahlen  Axel Ågren  Anders Olof Eriksson /Bomärke/

N. A.  Wallander  E. Strömgren  E O Nygren  Jonas Öberg  O. A. Nordin  J Holmström 

Joh. Johansson E O Svensson  J O Göransson  J. B. Pettersson  An. Davidsson

Johan Davidsson  Aug. Lundin

 

Såsom gode män och vittnen underskrifva

Helmer Hörnström             Johan Björklund

 

                                            § 12

År 1903 den 18 Maj

S. D. Sedan kungörelse, så lydande (Bilaga litt G) Bil G Kungörelse.htm blifvit å laga tid i Nordmalings sockens kyrka uppläst, instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället , där ock sammanträdets öppnade följande iakttagit inställelse: skiftesdelegarna Karl Johan Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Johan Olof Johansson, Albert Olofsson, Erik Salén, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Herrar Vestman och Tjernström genom Inspektor J. Holmström, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Joh. Davidsson. Sedan förra sammanträdet hade skiftesdelegaren Olof Kassberg aflidit, ock anmäler sig såsom egare af dennes hemman hans söner August och Johan Kassberg. Närvarande voro vidare hemmansegare J. O. Göransson och E. O. Svensson.

Såsom kronoombud hade på särskild kallelse instält sig notarien A. Ortman enligt så lydande förordnande (Bil. Litt H). Bil H Förordande.htm

Dessutom hade följande afsöndningsinnehafvare tillstädeskommit , nemligen August Göransson, Adolf Häggström, Erik Salén, Erik Strömmer, Johan Häggström, Johan Robert Holmberg, Konrad Strömgren, Erik Åström, Fredrik Markström, Adolf Markström, Erik Göransson, Anders Kassberg genom E. H. Kassberg en fullmakt, Bil Fullmakt Anders Kassberg  Johan Eriksson, Isak Molin, J. Olof Ögren, Karl Vilhelm Fällman, Adolf Brännlund, Jonas Edvard Ögren genom O. A. Nordin enl fullmakt Bil Fullmakt Ögren-Eriksson och Jonas Pettersson, vidare närvar nämndemannen W. Holmgren från Bredvik inlämnade en så fullmakt (Bil Litt Ha) Bil Ha Fullmakt

Att såsom gode män vid förrättningen biträda hade på särskild kallelse infunnit sig edsvurne gode männen vid skiftesverket Joh. Björklund från Bredvik och Jonas Jonsson från Långed, med hvilka senare på tillfrågan ej heller något jäf gjort sig kändt.

 Det finns en fullmakt för Isak Molin / Leif J. Bil Fullmakt Isak Molin 2

                                            § 13

Anmäldes följande förändringar i egarerättsförhållandera:

att Erik Olof Svenssons förut antecknade skattetal 2 11/16 seland No 6 Jernäs genom arfskifte fördelas sålunda

att Erik Olof Svensson själf                        vore egare af                        1 153/320      seland

att sonen Erik Gustaf Öman                        do     do   do                          387/1280       do

att dottern Hildur Katarina                          do     do    do                         387/1280       do

att Herrar Vestman och Tjernström              do     do    do                        387/1280       do

att dottern Gärda Maria                                do     do    do                         387/1280       do

                                                                                                    Summa  2 11/16             do

 

att den åt Johan Kassberg enka på viss tid upplåtna torplägenheten numera återfallit till stamhemmanet No 2 Järnäs

att E. H. Kassberg genom testamente erhållit en evärdelig afsöndring från No 2.

 

                                            § 14

den i § 11 detta protokoll nämnda graderingen hade under Juli, Augusti och September månader sistlida år i öfversstämmelse med Kungl. Skiftesstagans 64 § företagits och hade under nämnda arbete äfven bestämts, hvilka egofigurer skulle hänföras till inrösnings- och afsöndringsjorden.

 

                                            § 15

Egobeskrifning och häfveförteckning hade nu upprättas, och genomgicks enligt den senare af dessa handlingar under den 18, 19 och hvars och ens innehaf, godkännes och underskrefs.

 

§ 15 - 45 är överkorsade

 

                                            § 16

Föredrogos af de öfriga i Kungl. Skiftesstaggans 6 kap. 53 § förekommande frågor följande:

Om undantag af mark för delegarnas allmänna behof

Om delningsgrunden

Om grunderna för blifvande odlings-, häfde- och ståndskogsliqviden i och träffar delegarna följande öfverenskommelses: (Bilagorna Litt I och J) Bil I Förening  Bil J Förening

 

                                            § 17

Som någon enighet angående sättet för ståndskogslikvidens utgörande ej kunde åstadkommas, i det flertalet delegare yrkar, att densamma skulle utgå i skogsförödenheter då, däremot Herrar Vestman och Tjärnström genom Inspektor J. Holmström, Johan Johansson, E. H. Kassberg, Bernhard Pettersson, N. A. Wallander, J. O. Göransson och Erik Olof Svensson yrkar att den skulle utgå i kontanta penningar, afgåfva förrättningsmännen efter öfverläggning följande utlåtande (Bil. Litt K) Bil K Utlåtande

 

Vidare förekom ej, betygar

Jernäs den 22 Maj 1903

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

 

Förestående protokoll är för oss uppläst, och justeras härmed

År och dag som ofvan

? ? Eriksson  Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson  Albert Olofsson  Johan Kassberg  August Kassberg genom E H Kassberg  Erik Strömgren  Erik Sahlen  E O Nygren  A. Ågren  A. O. Eriksson N. A Wallander O. A Nordin  Jonas Öberg  Joh. Johansson  J Holmström  E O Sves??  J O Göransson  J. B. Pettersson  An. Davidsson  Johan Davidsson  C. E. Eriksson genom O. A. Nordin  J. E. Örgern  Jonas Pettersson  Conr. Strömgren  J. O. Örgren  K. W Fälman/också bom/  Erik Åström  Isack Molin  Bil Fullmakt Isak Molin 1  J Häggström Johan Robert Holmberg  Adolf Markström  Erik Göransson  Fr. Markström  Anders Kassberg  ? Johan Ericksson  Erik Strömmer  August Göransson

 

Arthur Ortman

Kronoombud

 

Det finns en fullmakt Bil Fullmakt Jonas Pettersson för Jonas Pettersson som till hör detta sammanträde / Leif J

 

Såsom godemän och vittnen underskrifva

Jonas Jonsson                                          Johan Björklund

 

                                            § 18

År 1904 den 30 mars

S: D. Sedan kungörelse, så lydande (bil. Litt L) Bil L Kungörelse blifvit å laga tid i Nordmalings sockens kyrka uppläst, instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället och hade vid sammanträdes öppnande följande iakttagit inställelse: Kongl. Lotstyrelsen genom Lotslöjtnanten Herr J. R. O. Liljeqvist, som företedde ett så lydande förordnande (Bil. Litt M.). Bil M Bevakande Skiftesdelegarna Karl Johan Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, J. A. Nordström, Albert Olofsson, Joh. Olof Johansson, August Kassberg, Johan Kassberg, Erik Strömgren, Karl Strömmer, Erik Salén genom Erik Nygren enl. fullmakt, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Herrar Vestman och Tjernström genom inspektor J. Holmström, J. O. Göransson, Erik Olof Svensson, Erik Gustaf Öhman, Hildur Katharina Eriksdotter genom mannen Karl Erik Eriksson, Gärda Maria Eriksdotter genom fadern Erik Olof Svensson, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Johan Davidsson; följande innehavare af på evärdelig tid afsönrade lägenheter: August Göransson, Erik Strömmer, Joh. Robert Holmberg, Konrad Strömgren, Adolf Åsberg, Fredrik Markström, Adolf Markström, Erik Göransson, Anders Kassberg, Johan Eriksson, Jonas Edvald Örgren, Jonas Petterson och Heribert Kassberg. Att såsom gode män biträda, hade på särskild kallelser tillstädeskommit förut antecknade Joh. Björklund från Bredvik och Jonas Jonsson från Långed.

 

                                            § 19

Upplästes den förenämnda om sammanträdet utfärdade kungörelsen.

 

                                            § 20

Anmälde N. A. Wallander, att han till sin son Karl försålt hälften af sitt hemman 4 7/8 seland No 5, så att han och Karl Wallander numera voro egare af 2 7/16 seland hvardera, likaså anmälde Erik Olof Svensson, att han till sin son, Erik Gustaf Öhman, sålt sitt egande skattetal 1 153/320 seland så att denne, Öman, numera vore egare af 1 999/1280 seland No 6.

 

                                            § 21

Yrkade Lotslöjtnanten Herr Liljeqvist, att den lägenhet, Högsmaln kallad, som tilldelats de på s. k. Storklubben stationerade lotsarna, skulle jemngod utstakas på för dem lämplig plats vid s. k. Klubbhamn, skiftesdelegarna bestredo detta under yrkande, att lotserna fortfarande skulle behålla samma lägenhet, de förut innehaft och företedde delegaren Johan Johansson utdrag af protokoll hållit af förste landtmätaren A. M. Strinnholm år 1821 vid sammanträde med Jernäs byamän, och framgick af detta att meranämnda lägenhet vore belägen ungefär 1600 alnar i vester från byn.

 

                                            § 22

Föredrogos för delegarna i 53 § 6ta och 7de  mom. och träffar delegarne härom följande förening (Bil Litt N.) Bil N Förening

 

                                            § 23

Som någon enighet angående sättet för utflyttningsbidragets utgörande ej kunde ernås, i det att åtskilliga yrkar, att detta i sin helhet skulle utgå med penningar, andra åter, att det skulle utgöras till två tredjedelar med penningar och till en tredjedel med dagsverken, så afgåfvo förrättningsmännen efter öfverläggning följande utlåtande: (Bil. Litt. O.) Bil O Utlåtande

 

                                            § 24

Då på framställd fråga något vidare ej var att till protokollet anföra, förklarades sammanträdet afslutadt med tillkännagifvande, att dag för sammanträdet i och för provisorisk skiftesplans visande framdeles skulle kungöras.

 

Jernäs den 31 Mars 1904

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och vader härmed justeradt.

 

År och dag som ofvan.

Oläslig namnteckning  Erik Jonsson E. G. Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson  A Kassberg  J A Kassberg  E Strömgren  E. J. Strömmer  Erik Sahlen enligt fullmakt  E O Nygren  A. Ågren  A O Eriksson  N. A. Wallander  Karl Wallander 

O. A Nordin  Jonas Öberg  Joh. Johansson  E. A.   Tjernström o Westman g J Holmström enl. fullmakt  J O Göransson  E O Svensson  E G Öhman  K Eriksson J B Pettersson 

An. Davidsson  Johan Davidsson  August Göransson  Erik Strömmer  

Johan Robert Holmberg  C. Strömgren  O. A Åsberg  Fredrik Markström  Adolf Markström  E. Göransson  Anders Kassberg  J Eric  J. E. Ögren  J. Pettersson  E. H. Kassberg  ????Liljeqvist Lotslöjtnant Kronoombud

 

Såsom gode män och vittnen underskrifver

Jonas Jonsson                     Johan Björklund

 

                                            § 25

År 1904 den 1 Augusti

Sedan kungörelse, så lydande (Bil. Litt. P) Bil P Kungörelse blifvit å laga tid i socknens kyrka uppläst, instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället, och hade vid sammanträdets öppnande förutom förut biträdande gode männen Jonas Jonsson från Långed och Joh. Björklund från Bredvik följande infunnit sig: Kongl. Lotsstyrsen genom Lotslöjtanten J. R. V. Liljeqvist, hemmansegare K. J. Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Albert Olofsson, Joh. Olof Johansson, August Kassberg, Johan Kassberg, Erik Strömgren, Erik Salén genom Erik Nygren enligt fullmakt, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Herrar Vestman och Tjernström genom inspektor J. Holmström, J. O. Göransson, Erik Gustaf Öhman, Hildur Katharina Eriksdotter genom mannen Karl Erik Eriksson, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Johan Davidsson, afsöndringsinnehafvare Heribert Kassberg, Johan Häggström, Conrad Hörngren, Erik Åström, Fredrik Markström, Erik Göransson, Adolf Markström, Anders Kassberg, August Johansson, Adolf Brännlund.

 

                                            § 26

Upplästes den förenämnda om sammanträdet och föredrar kungörelsen.

 

                                            § 27

Förevisades för delegarna en af förrättningsmännen utarbetad provisorisk skiftesplan, enligt hvilken Karl Johan Eriksson med qvarboenderätt erhållit alla sina egor för 23/24 seland i 3 skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt. Aa, Erik Jonsson med utflyttningsskyldighet alla sina egor för 23/24 seland i ett enda skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt Ab, Gustaf Markström alla sina egor för 23/24 seland utan åbyggnader i ett enda skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt Ac, J. A. Nordström med qvarboenderätt alla sina egor för 2 7/8 seland i 4 skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt Ad, Albert Olofsson med utflyttningsskyldighet alla sina egor för 2 ½ seland i 2 skiften, å kartan och i handlingarna betecknade med litt Ae, Joh. Olof Johansson med qvarboenderätt alla sina egor för 2 ½ seland i 3 skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt. Af, från No 1 hade följande innehafvare af på evärdelig tid afsöndrade lägenheter tilldelas egor nemligen

Karl Strömmer                     under             litt Ad2           i ett skifte

August Göransson                ”                    litt Adb           ”  ”     ”

Per Efraim Persson               ”                    litt Ag             ”  ”    ”

Adolf Häggström                  ”                    litt Ah             ”  ”    ”

Erik Salén                            ”                    litt Ai              i 2 skiften

Erik Strömmer                     ”                     litt Ak            i 1 skifte

samtliga med qvarboenderätt.

från No 2 hade August Kassberg erhållit alla sina egor för 2 seland med qvarboenderätt i 3 skiften å kartan och i handlingarna betecknandt med litt Ba, Johan Kassberg med qvarboenderätt alla sina egor för 2 seland i 3 skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt Bb, samt Herbert Kassberg utan åbyggnader en evädelig afsöndring i två skiften å kartan och i handlingarna betecknad med litt Bc. från No 3 har Erik Strömgren under litt Ca med utflyttningsskyldighet erhållit alla sina egor för 21/24 seland i 2 skiften, Karl Strömmer under litt Cb utan åbyggnader alla sin egor för 21/24 seland i 2 skiften, Erik Salén under litt Cc utan åbyggnader alla sina egor för 21/24 seland i ett enda skifte, Erik Olof Nygren under litt Cd med qvarboenderätt alla sina egor för 2 5/8 seland i 4 skiften, samt Axel Ågren under litt Ce med utflyttningsskyldighet alla egor för 5 ¼ seland i 4 skiften, från detta No hade följande innehafvare af på evärdelig tid afsöndade lägenheter erhållit alla sina egor, nemligen

Johan Häggström                 under litt Cf i ett skifte

Per Anton Åsberg                  ”       ”   Cg ” ”    ”

Gustaf Eriksson                      ”       ”   Ch ” ”    ”

Joh. Rob. Holmberg               ”       ”   Ci  i 2 skiften

Conrad Strömgren                 ”       ”   Cj  i 2 skiften

Adolf Åsberg   ”       ”                         Ck i 1 skifte

Erik Åström                           ”       ”   Cl i 2 skiften.

från No 4 hade Gustaf Markström med utflyttningsskyldighet under litt Da erhållit alla sina egor för 3 ½ seland i ett enda skifte och Anders Olof Eriksson med utflyttningsskyldighet alla sina egor för 3 ½ seland i 2 skiften, å kartan och i handlingarna betecknad med litt Db, samt följande af på evärdig tid afsöndade lägenheters innehafvare med qvarboenderätt, sina egor nemligen:

Fredrik Markström              under litt  Daa i två skiften

Erik Göransson                      ”        ”  Dab ”  ”       ”

Adolf Nordström                   ”        ”   Dac ”  ”        ”

Edvard Markström                 ”        ”   Dad ” ett skifte

Johan Eriksson                       ”        ”   Dba ”  ”     ”

Anders Kassberg                   ”        ”    Dbb ”  ”     ”

 

från No 5 hade N. A. Wallander med qvarboenderätt erhållit alla sina egor för 2 7/16 seland under litt Ea i 4 skiften, Karl Wallander utan åbyggnader alla sina egor för 2 7/16 seland under litt Eb i 4 skiften, O. A. Nordin med qvarboenderätt under litt Ec alla sina egor för 2 7/16 seland i 3 skiften, Jonas Öberg med qvarboenderätt under litt Ed alla sina egor för 2 7/16 seland i ett enda skifte samt följande innehafvaren af på evärdlig tid afsöndade lägenheter med qvarboenderätt erhållit alla sina egor nemligen

Isak Molin                           under litt Ee i ett skifte

Joh. Olof Ögren                   ”         ”  Ef ”   ”    ”

Karl Vilhelm Fällman          ”         ”  Eg ”   ”    ”

från No 6 hade Joh. Johansson under litt Fa med qvarboenderätt tilldelas alla sina egor för 2 11/16 seland i 2 skiften, Herrar Vestman och Tjernström under Fb utan åbyggnader för 2 11/16 seland alla sina egor i 2 skiften, Joh. Olof Göransson under litt Fc med utflyttningsskyldighet för 2 11/16 seland alla sina egor i 4 skiften, E. G. Öhman under litt Fd med qvarboenderätt för 1 199/1280 seland alla sina egor i 3 skiften, Hulda Katharina Eriksdotter utan åbyggnader under Fe för 387/1280 seland alla sina egor i ett enda skifte, samt följande innehafvare af på evärdig tid afsöndrade lägenheter med qvarboenderätt erhållit alla sina egor, nemligen

Adolf Brännlund                   under litt Fg i två skiften

August Johansson                  ”         ”  Fh ” tre skiften

dessutom hade från samma nummer under litt Ff Herrar Vestman och Tjernström utan åbyggnader tilldelas för 387/649 seland alla sina egor i 2 skiften.

Från No 7 hade Bernhard Pettersson under litt Ga med qvarboenderätt erhållit alla sina egor för 4 1/8 seland i 4 skiften, Anders Davidsson med utflyttningsskyldighet under litt Gb för 2 1/16 seland alla sina egor i 3 skiften samt Johan Davidsson under litt Gc med qvarboenderätt alla sina egor för 2 1/16 seland i 3 skiften vidare hade innehafvarar af från hela skifteslaget på evärdelig tid afsöndande lägenheter tilldelas egor, nemligen Jonas Edvard Örgren under litt Sa i ett skifte med qvarboenderätt, Jonas Pettersson likaledes med qvarboenderätt under litt Sb i 2 skiften samt Kongl. Lotsstyrelsen under Sc i ett skifte utan åbyggnader.

 

                                            § 28

I mot den förevisade skiftesplanen framstäldes af några delegare åtskilliga mindre anmärkningar och beslöto förrättningsmännen, att i öfverensstämmelse med dessas önskemål ändringar skulle företagas i skiftesläggningen i de fall, detta utan men för öfvriga skiftesdelegare kunde ske, och tillkännagafs, att utstakning och rörläggning skall företagas så snart nämnda ändringar verkstälts eller med början kommande måndag.

 

                                            § 29

Lotslöjtanten J. R. V. Liljeqvist anhöll att efter skiftets fastställande erhålla utdrag av protokoll ock karta i de delar, som berörde den Kongl. Lotsstyrelsen tilldelad lägenhet.

 

                                            § 30

Vidare förekom ej, och tillkännagafs att efter verkstäld utstakning och rörläggning odlings-  häfvebesiktning skulle företagas.

 

Jernäs den 2 Augusti 1904

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och varder härmed justerat, år och dag som ofvan.

 

J. R. V. Liljeqvist Kronoombud                                      E. G. Markström

Lotslöjtant                                                                       Johan Johansson

J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson  E. H. Kassberg E. Strömgren 

A. Ågren  A. O. Eriksson  N. A. Wallander O. A. Nordin  Jonas Öberg  E. A. Tjenström och Vestman g J. Holmström  E. G. Öhman  J .B. Pettersson  An. Davidsson  Johan Davidsson  C. Strömgren  Adolf Markström  Johan Häggström

 

Egenhändiga namnteckningar bevittnas af gode männen

Jonas Jonsson                     Johan Björklund

 

                                            § 31

År 1904 den 17 Oktober, sedan kungörelse, så lydande (bilaga Litt Q) Bil Q Kungörelse blifvit å laga tid i socknens kyrka uppläst, sammanträdde åter förrättningsmännen och delegarna, och hade af dessa senare vid dagens sammanträde infunnit sig: Karl Johan Eriksson, Gustaf Markström, Albert Olofsson, Joh. Olof Johansson, Erik Strömgren, Erik Salén genom Erik Nygren enl. fullmakt, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Olof Göransson, Johan Johansson, E. G. Öhman, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Joh. Davidsson, afsöndringsinnehafvarna Adolf Markström, Fredrik Markström, Erik Göransson, Per Anton Åsberg, Adolf Brännlund och

E. H. Kassberg.

 

                                            § 32

Upplästes ofvannämnda, om sammanträdet utfärdade kungörelsen.

 

                                            § 33

Utstakning och rörläggning hade nu i enlighet med §104 ?? företagits och afslutas sedan förra sammanträdestillfället och förklarade sig delegarna hafva erhållit tydlig kännedom om sina nya egolotter.

 

                                            § 34

Föredrogs frågan om till tillträdet af de nya egolotterna, men kunde mellan delegara ej  träffas överenskommelse om tiden för detsamma, hvarför tillkännagafs, att tillträdet jemlikt 107 § Kongl. Skiftesstagan skulle ske, så snart tiden till klander å skiftet, utan att sådant klander blifvit anmäldt, till, ädalupit eller skiftet, i händelse af klander, genom laga kraft egande utslag blifvit faststäldt, dock att hvad och en ägde att derpå sin åker växande grödan själf berga.

 

                                            § 35

Företogs frågan om ståndskogsliqviden, och förenade sig delegarna om att sjäfva ombestyra densamma genom revirförvaltaren, Jägmästaren Berggren, som åtagit sig detta uppdrag med löfte att företaga uppräkningen af de i liqviden ingående träden kommande vår.

 

Vidare förekom ej, utan kallades delegarna att för protokolljustering åter sammankomma torsdagen instundande dennes kl 7 e. m.

 

Jernäs den 17 oktober 1904.

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll af den 17de dennes är för oss uppläst och justeras härmed.

Jernäs den 21 oktober 1904

 

E. G. Markström                Albert Olofsson

Joh Olof Johansson            E. Strömgren

N. A. Wallander                  A. Ågren

O. A. Nordin                       Jonas Öberg

J O Göransson                    Joh. Johansson

An. Davidsson                    J. B. Pettersson

Johan Davidsson

 

Såsom gode män och vittnen:

Jonas Jonsson                     Johan Björklund

 

                                            § 36

År 1905 den 17 April instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället, och hade därvid infunnit sig förutom de förut biträdande godemännen Jonas Jonsson från Långed och Johan Björklund från Bredvik, delegarna Karl J. Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Albert Olofsson, Joh. Olof Johansson, Erik Strömgren, Karl Strömgren, E. O. Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Olof Göransson, Gustaf Öhman, Johan Johansson, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson och Johan Davidsson, Afsöndringsinnehafvarna Heribert Kassberg, Rob. Holmberg, Konrad Strömgren, Adolf Brännlund, Adolf Markström, Fredrik Markström, Erik Göransson, J. Åström, ???? Göransson, J. Häggström, A Häggström och Johan Eriksson.

 

                                            § 37

Upplästes den om sammanträdet utfärdat kungörelser (Bil Litt. R) Bil R Kungörelse

 

                                            § 38

Framstäldes af delegarna det önskemålet, att ståndskogsliqviden uppgörelsen skulle blifva en särskild förrättning, efter det skiftet för öfvigt blifvit faststäldt, detta därför att de i så fall skulle blifva i tillfälle att tillträda sina nya egolotter i tid att å dessa företaga höstbrukningen, och blef dessa enhälligt beslutadt.

 

                                            § 39

Tillkännagafs att den 97 § skiftesstadgan omförnälda uppskattning och värdering af den kostnad, som med de beslutad utflyttningarnas verkställande voro förenad, nu omedelbart skulle företagas af förrättningsmännen, och uppmanades delegarna att därvid närvara för att lemna erfordliga upplysningar.  Likvid Utflyttning  Utflyttningskostnad   Byggnadsbeskrivning

Vidare förekom ej, utan kallades delegarna att för protokolljusteringen åter sammanträda onsdagen den 19 instundande dennes kl 6 e. m.

 

Jernäs d. 17 April 1905

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed.

Jernäs den 19 April 1905

 

Erik Jonsson  J A Nordström  E. G. Markström  E H Kassberg  A. O. Eriksson /Bomärke/  Erik Strömgren  E O Nygren  C. J. Strömmer  N. A. Wallander  Jonas Öberg  Joh. Johansson J O Göransson  Joh Olof Johannson  E G Öhman  C. J. Eriksson  J B Pettersson 

An. Davidsson  Johan Davidsson  C. Strömgren A. Ågren

 

Närvarande delegares egenhändiga namnteckningar bevittna godemännen

 

Jonas Jonsson                     Johan Björklund

 

 

                                            § 40

År 1905 den 10 november kl 10 f. m. instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället, och hade därvid förutom det förr biträdande gode männen Jonas Jonsson från Långed och Johan Björklund från Bredvik följande delegare, nämligen Karl Johan Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Albert Olofsson, Johan Olof Johansson, August Göransson, Erik Salén genom Erik Nygren, August Kassberg genom Heribert Kassberg enl fullmakt, Bil Fullmakt Agust Kassberg Johan Kassberg, Heribert Kassberg, Erik Strömgren, E. O. Nygren, Axel Ågren, Joh. Robert Holmberg, Konrad Strömgren, Erik Åström, Fredrik Markström, Erik Göransson, Adolf Markström, A. O. Eriksson, Johan Eriksson, Anders Kassberg, N. A. Wallander, Karl Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, K. W. Fällman, Johan Johansson, Vestman och Tjernström genom Inspektor J. Holmström enl. fullmakt (Bil. Litt S), Bil S Fullmakt Johan Olof Göransson, E. G. Öhman, H. K. Eriksdotter genom mannen Karl Erik Eriksson, Adolf Brännlund, August Johansson, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson, Johan Davidsson, Jonas Edvard Örgren samt Kongl. Lotsverket genom Lotsförmannen M. A. Tjernström som företedde följande skrifvelse (Bil. Litt T). Bil T Förordande

 

                                            § 41

Upplästes den om sammanträdet utfärdade kungörelsen (Bil. Litt U.) Bil U Kungörelse

 

Det finns en separat kallelse Bil Kallelse till herrar Westman och Tjenström / Leif J.

 

                                            § 42

Upplästes odlingsliqviden.  Odlings-och Hafteliqvid

 

                                            § 43

Upplästes värderinginstrumentet Utflyttningskostnad  öfver flyttningskostnaderna, och blef af delegarna godkänt.

 

                                            § 44

Till att mottaga och qvittera alla handlingar rörande skiftet utsågs Gustaf Markström.

 

                                            § 45

Då på framstäld fråga något vidare ej var att till protokollet anföra förklarades laga skiftet å Jernäs by afslutat med tillkännagifvande, att den därmed missnöjde egde att, på sånt § 129 skiftesstagan säger, inom sextio (60) dagar härefter sina besvär till Herr Ordföraren i Nordmalings och Bjurholms tingslags Egodelningsrätt ingifva.

 

Jernäs den 10 November 1905

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed, Jernäs som ofvan

Gustaf Markström              J. A. Nordström

Albert Olofsson                   Joh Olof Johansson

August Göransson              E. H. Kassberg

? Strömgren                        A. Ågren

E. O: Nygren                      C. Strömgren

E. Åström                           Fr. Markström

E Göransson                       N. A. Wallander

Adolf Markström                Carl Wallander

O. A. Nordin                       Jonas Öberg

Karl Eriksson                     J B Pettersson

J. A. Brännlund                   Johan Davidsson

J. E. Ögren                         För Kongl Lotsverket

C J Eriksson                       M. A. Tjernström

Erik Jonsson

 

Följande delegare vägrar sina underskrifter på följande skäl:

Erik Salén genom sitt ombud Erik Nygren på den grund att han ej ansåg sig hafva fått något gårdsskifte.

August Kassberg genom sitt ombud Heribert Kassberg, emedan han ansåg sig hafva fått för liten tomt.

Johan Kassberg, emedan han ej ansåg sig hafva någon nytta af andras utflyttningar.

Joh. Robert Holmberg, emedan han ansåg sig hafva fått för litet.

Anders Olof Eriksson, emedan han ansåg sig hafva fått för litet utflyttningsbidrag.

Johan Johansson på grund af missnöje med värderingsinstrumentet.

Herrar Vestman och Tjernström genom Inspektor J. Holmström utan att uppgifva något skäl.

Joh. Olof Göransson på grund, att han ansåg sig hafva fått sina egor för mycket skingrade, och att han ej skulle gjort några delegares förfång genom att erhålla större skifte.

G. Öhman på grund att han ej kunnat taga del af skifteshandlingarna.

August Johansson på grund af missnöje med skiftet.

Anders Davidsson på grund af missnöje med erhållen gårdstomt, samt emedan Jakob Öbergs utfartsväg ginge genom hans gårdsskifte.

Johan Eriksson på den grund att han hade så liten del i skifteslaget

och Anders Kassberg emedan han ej såge att skrifva vid eldsljus.

 

Såsom gode män och vittnen

Jonas Jonsson                     Johan Björklund