Bil. Litt. Fa

 

 

                                            Kungörelse

 

 

Sedan de besvärjer Jernäs skiftesdelegare i underdånighet anfört öfver Nordmalings och Bjurholms tingsrätt Egodelningsrätt utslag den 6 September 1906, genom Kongl. Majts utslag den 10 Juli 1907, ej föranledt till någon ändring i Egodelningsrättens ofvannämnda utslag i hvad det blifvit öfverklagadt, kungöres, i enlighet med Kongl skiftesstadgans 106 §, härmed, att landtmäterisammanträde kommer att hållas inom Jernäs skifteslag å vanligt ställe Måndagen den 16 September klockan 10 förmiddagen till hviket sammanträde samliga skiftesdelegare och andra, som förrättningen rörer, härmed kallas.

 

Nordmaling den 31 Augusti 1907

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Uppläst i Nordmalings Kyrka den 1 September 1907, betygar

H Alfred Andersson

Past adj