skiftes

[1] Nederst på första sidan i originalet står: utan afgift samt V. Th. Stein

 

                                                                                                             Bil. Litt. Ga

 

Utdrag af domboken, hållen vid sammanträde med Nordmalings och Bjurholms tingslag Egodelningsrätt i Jernäs by den 4, 5 och 7 September år 1906.

 

                                                                 § 12

Sedan Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein, uppå af Konungens Befattningshafvande meddeladt förordnande den 12 augusti 1901 börjat och 10 November afslutat laga skifte å alla egorna till Jernäs by i Nordmalings socken, så hade skiftesdelegarna August Kassberg, Johan Olof Göransson, Anders Olof Eriksson och Johan Adolf Kassberg, den sistnämnde personligen, och de öfviga genom lagligen befullmäktigade ombud, den 7 December 1905 till Rättens Ordförande ingifvit en så lydande besvärsskrift:

”Till Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelningsrätt.

Öfver det af Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein förrättade och den 10 November 1905 afslutade laga skifte af Järnäs by, Nordmalings socken, få vi undertecknade vördsamt anföra besvär med yrkande af förrättningens undanrödjande på följande grunder:

 

1o  graderingen å våra Anders Olof Erikssons, August Kassbergs och J. Kassbergs skiften är alldeles för hög i jämförelse med graden å annan jord.

 

2o  skiftesläggningen för oss alla är obekväm samt vållar betydande svårigheter och olägenheter, hvartill mig J. O. Göransson kommer att den tomt, som jag erhållit, är alldeles för liten och omöjlig att bebygga af orsaker, jag vid rättegång skall påvisa.

 

3o  en till mitt J. O. Göranssons utskifte ledande väg är förlagd på sådant sätt att ej blott förlust af mark uppstår utanöfver betydande hinder och olägenheter vållas i bruket och odlingen af mina ägor.

 

o  ehuru vid skiftet bestämdes att visst område skulle såsom samfäld mark afsättas såsom utgräfvingsodling, - en åtgärd, hvilken visserligen bestämd genom förening, dock möjligen icke är laglig – har förrättningsmannen af detta område tilldelat en delägare en del såsom eget skifte hvarigenom allas rätt kränks.

 

5o  från omförmälda samfälda område som genom utgräfning skall odlas, måste vatten afledas, men har förrättningsmannen underlåtit att från mina J. O. Göranssons nedanförliggande ägor afdraga den för afloppsdike nödiga mark, tillfölje hvaraf jag, då odling och utgräfning skall företagas, skulle kunna att lida betydande förlust.

 

6o  i afseende å ståndskogslikviden, som bestämts skola utgå in natura, har icke föreskrifvits tid inom hvilken den skall vara afslutat och uttagen.

För vår del yrka vi emellertid att den skall utgå i penningar.

 

1o  förekomma i öfrigt att från förrättningens början sådana fel, som ovillkorligen inverka på förrättningen i dess helhet, men hvilken fel vi icke kunna här närmare angifva, då de i saknad af handlingar och protokoll äro svåra att utvekla. De äro dock af den beskaffenhet att förrättningen bör i sin helhet omgöras.

På grund af hvad vi sålunda anfört våga vi vördsamt yrka laga skiftesförrättningens i Järnäs by undanrödjande i dess helhet med återförvisning till förrättningsmannen till förnyad behandling på egen bekostnad.

Vid besvärens behandling inför Ägodelningsrätten, hvilken behandling vi påyrka må ske å stället, förbehållen vi oss rätt att vidare utveckla vår talan samt framlägga de ytterligare skäl vi kunna hafva till våra yrkande.

Järnäs den 5 december 1905.

Agust Kassberg gen. E. H. Kassberg enl. fullmakt, J. O. Göransson gen Karl A. Johansson enl. fullm., A. O. Eriksson gen. E. T. Andersson enl. fullm., Johan Adolf Kassberg egare af 2 seland No 2.

I anledning häraf och sedan en vid tingslagets Häradsrätt uppkommen tvist mellan Hemmansegaren Johan Nyberg i Bredvik, kärande, och Jernäs byamän, svarande, angående rågången emellan Bredviks och Jernäs byar, blifvit afslutad genom af Häradsrätten den 19 sistlidna Juni faststäld förlikning, däri Nyberg afstått från allt anspråk på egor, som ingått uti här ifrågavarande laga skifte, hade sammanträde för besvärens pröfning blifvit utsatt till den 4 September kl 10 f. m. i byn, därom kungörelse den 5 Augusti blifvit uppläst i Nordmalings kyrka samt skiftesmannen särskildt underrättats, och hade Egodelningsrätten ordförande anmodat Kommissionslandtmätaren Frans Sjöström i Umeå att sammanträdet såsom sakkunnig person biträda Rätten.

Då nu Rätten å utsatt tid sammanträdde instälde sig Stein och Sjöström samt följande skiftesdelegare: Karl Johan Eriksson, Erik Jonsson, Gustaf Markström, J. A. Nordström, Karl Strömmer, Adolf Häggström, Erik Salén, August Kassberg, Johan Kassberg, Heribert Kassberg, Erik Strömgren, E. O. Nygren, Axel Ågren, Konrad Strömgren, Anders Olof Eriksson, N. A. Wallander, Karl Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Johan Olof Göransson, E. G Öhman, Bernhard Pettersson och Anders Davidsson, alla personligen. Därjämte instälde sig Jerfeds Ångsågs Aktiebolag, som enligt hvad Egodelningsrätten hade sig bekant, numera förväfvat de hemmansdelar, hvilka uti delningslutskrifningen uppgifvits tillhöra Tjernström o Westman, genom Inspektoren Fredrik Öqvist, hvilken medelast bolagsstämmaprotokoll och fullmakt styrka sin behörighet att vid detta sammanträde föra bolagets talan.

Rättens ordförande, tillkännagaf att besvär den 10 sistlidna Januari efter besvärstidens utgång med allmänna posten till honom inkommit från Tjernström o Westman, men att nämnda besvär, enär de ej ingifvits i den ordning 129 § skiftesstagan samt vid laga skiftets afslutande meddelad besvärhänvisning föreskrifva, lemnats utan afseende.

Efter föredragning af besvären framhöllo klagandena, att de 23 ar af egofiguren 6591, som tillskiftats Johan Olof Göransson såsom egare till 2 11/16 seland No 6 Litt Fe, icke, såsom i delningsbeskrifvningen uppgifvits, lågo inom egolottens första skifte, utan inom det andra.

Stein medgaf, att ett fel därutinnan egt rum, men anförde till ursäkt därför den omständighet, att första och andra skiftet vore skilda endast medelst samfälld mark och därför kunde betraktas såsom ett enda skifte. Så hade och en början skall, men då de för vinnande af större tydlighet åtskilts i delningsbeskrifvningen, hade nämnda område af förbiseende upptagits i det första skiftet.

Lägenhetsegaren Albert Holmberg lät genom skiftesdelegaren Johan Johansson ingifva ett den 25 Mars 1900 dagtecknade köpebref, hvarigenom egaren till 2 5/8 seland No 3 E. O. Nygren från sin hemmansdel till Holmberg försålt en lägenhet; och framhöll Johansson å Holmbergs vägnar, att särskilda egor för nämnda lägenhet ej utskiftas, samt att det af Holmberg förvärfvade området enligt skiftesplanen föllo utom de för nämnda hemmansdel utlagda, med Litt Cd betecknade egor samt tillskiftats annan delegare.

I anledning däraf uppgaf Stein, att Holmberg genom att uteblifva från alla skiftessammanträden utom det första vållat nämnda misstag. Såsom af häfteförteckningen framginge hade Holmberg uppgifvits innehafva lägenheten endast med nyttjanderätt.

Egodelningsrätten vidtog härefter för granskande af den i egobeskrifningerna gifva graderingen undersökning ej blott af åtskilliga egotrakter, som tillskiftats August Kassberg för 2 seland No 2 Litt Ba, Johan Kassberg för 2 seland No 2 Litt Bb och Anders Olof Eriksson för 3 1/2 seland No 4 Litt Db och å hvilka undersökning af dem begäres, utan äfven, för vinande af jämförelse, å en stor mängd andra, här och hvar inom skifteslaget belägna egofigurer, och fastsattes denna undersökning under de två följande dagarna den 5 och den 6 September. I sammanhang därmed togs i betraktande det Johan Olof Göransson tillskiftade område, som beräknas skola användas till tomt, och fann egodelningsrätten det därtill fullt lämpligt och tillräckligt.

Efter afslutande af undersökningarna yrkade klaganderna bifall till sina besvär samt fordrade i ersättning för kostnader och besvär etthundra kronor.

Stein anförde, att, äfven om anledning möjligen kunde finnas till förrättningens återförvisande, sådant fel dock ej torde förefinnas, att de med återförvisandet följande kostnaden kunde skäligen påföras Stein. För sin inställelse vid detta sammanträde fordrade Stein ersättning enligt följande förteckning:

Arvodesräkning för inställelse vid Egodelningsrättens Sammanträde i Jernäs by d. 4 t. o. m. 6 September 1906.

Resa från Lefvar till Jernäs och åter 3 mil á 4.80               Kr 14:40

Arvode för 3 dagar á 10 kr                                              ”    30:-

                                            Summa                                Kr 44:40

Jernäs den 6 September 1906

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

 

Utslag

Afsagde den 6 September.

Hvad beträffar de emot graderingen anförda besvär finner Egodelningsrätten, på grund af hvad vid den verkstälda undersökningen blifvit utrönt, skäligt endast i så måtta bifalla besvären, att gradtalet bestämmes å egofiguren 4861 till 3, å 4862 till 3,5, å 4863 till 4, å 4864 och 4866 till 6, å 8512 till 8, å 8513, 8514, 8515 och 8516 till 4 samt å 8517 och 8518 till 5;

I anledning af dessa ändringar pröfvar egodelningsrätten lagligt att, med undanrödjande af alla efter egograderingen vidtagna åtgärder och träffande föreningar, visa förrättningen åter till skiftesmannen, som har att densamma ånyo företaga och därmed lagligen förfara;

Men varda klagandenas yrkande att skiftesmannen måtte själf vidkännas blifvande kostnader, samt att ersättning för utgifter å målet måtte klagandena tillerkännas af egodelningsrätten ogillade;

finnande Egodelningsrätten vid det förhållande, att skiftesläggningen blifvit undanröjd, hvad klagandena i öfrigt anfört icke erfordra vidare utlåtande.

Kostnaderna å Egodelningsrätten sammanträde, utgörande ersättning till ordföranden åttionio kronor 92 öre till ledamöterna nittioen kronor 92 öre och till Kommissionslandtmätaren Sjöström etthundratolf kronor 98 öre, så och ersättning till skiftesmannen för dennes inställelse fyrtiofyra kronor 40 öre skola lika med öfviga skifteskostmader fördelas mellan delegerna, åliggande klagandena att förskottsvis utgifva nämnda belopp.

Den som med detta utslag icke åtnöjes, eger att inom trettio dagar härefter eller sist Lördagen den 6 nästkommande oktober månad till Egodelningsrättens ordförande eller Konungens Befattningshafvande i länet ingifva sina till Konungen stälda underdåniga besvär; bifoga och i två exemplar de till saken hörande bevis han kan anse nödigt företa.

 

År och dag som ofvan

På Egodelningsrättens vägnar

Axel Reuterskiöld