Bil. Litt. Ha

 

 

                                            Kungl Majts

 

Utslag på de besvär dels Jerfeds Ångsågs Aktiebolag samt J. A. Nordström, Carl Johan Eriksson, N. A. Wallander, Karl Wallander, O. A. Nordin, E G. Markström, A. Ågren, E.O. Nygren, Bernh. Pettersson, Johan Davidsson, Jonas Öberg, Joh. Ol. Johanson och Albert Olofson dels ock Anders Olof Eriksson, August Kasberg, Johan Adolf Kasberg, Johan Olof Göransson, Joh. Johansson, A. Davidsson, K. J. Strömmer och E. G. Öhman i underdånighet anfört däröfver att,

sedan Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein efter vederbörligt förordnande med biträde af gode män företagit och den 10 November 1905 afslutat laga skifte å alla ägorna till Jernäs by i Nordmalings socken och Västerbottens län,

och August Kasberg, Johan Olof Göransson, Anders Olof Eriksson och Johan Adolf Kasberg hos Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelningsrätt öfverklagat förrättningen, där vid de mot densamma anmärkt, att graderingen å de Anders Olof Eriksson, August Kasberg och Johan Adolf Kasberg tilldelade skiften vore alldeles för hög i jämförelse med graden å annan jord, äfvensom framställt åtskilliga anmärkningar beträffande undantag af mark för delägarnas allmänna behof, skiftesläggning och ståndskogslikvid med mera samt på grund af hvad i besvären sålunda anförts yrkat, att förrättningen måtte undanröjas i dess helhet och återförvisas till förrättningsmannen till förnyad behandling på dennes egen bekostnad;

så har Ägodelningsrätten vid sammanträde inom skifteslaget och efter besiktning å marken genom utslag den 6 September 1906 utlåtit sig, att hvad beträffande de emot graderingen anförda besvär Ägodelningsrätten, på grund af hvad vid den verkställda undersökningen blifvit utrönt funne skäligt endast i så måtto bifalla besvären, att gradtalet bestämdes å ägofiguren 4861 till 3, å 4862 till 3,5, å 4863 till 4, å 4864 0ch 4866 till 6, å 8512 till 8, å 8513, 8514, 8515 0ch 8516 till 4 samt å 8517 och 8518 till 5, att i anledning af dessa ändringar Ägodelningsrätten pröfade lagligt att, med undanröjande af alla efter ägograderingen vidtagna åtgärder och träffade föreningar, visa förrättningar åter till skiftesmannen, som hade att densanna ånyo företaga och därmed lagligen förfara, men att framställda yrkanden, att skiftesmannen måtte själf vidkännas blifande kostnader samt att ersättning för utgifter å målet måtte August Kasberg och hans medparter vid Ägodelningsrätten tillerkännas, af Ägodelningsrätten ogillades, att Ägodelningsrätten, vid det förhållande att skiftesläggningen blifvit undanröjd, finna hvad i öfrigt anförts icke erfordra vidare utlåtande, samt att kostnaderna å Ägodelningsrättens sammanträde, utgörande ersättning till ordförande åttionio kronor 92 öre, till ledamöterna nittioen kronor 92 öre och till Kommissionslandtmätaren Sjöström, hvilken såsom sakkunnig biträdt Ägodelningsrätten, etthundratolf kronor 98 öre, så och ersättning till skiftesmannen för dennes inställelse fyrtiofyra kronor 40 öre, skulle lika med öfriga skifteskostnader fördelas mellan delägarna, men att det emellertid skulle åligga August Kasberg och hans medparter vid Ägodelningsrätten att förskottsvis utgifva nämnda belopp;

däri klagandena i underdånighet sökt ändring med yrkande, Jerfeds Ångsågs Aktiebolag och medparter att, med upphäfvande af Ägodelningsrättens utslag, skiftesmännens ägogradering måtte fastställas, samt Anders Olof Eriksson jämte medparter att förrättningsmannen måtte åläggas ensam vidkännas kostnaden för Ägodelningsrättens sammanträde och för skiftets förnyade behandling;

 

Med Kungl. Majts Högsta Domstol beslutat; Gifvet den 10 Juli 1907.

Kungl. Majts har i nåder låtit Sig föredragas ofvanberörda underdåniga besvär och finner ej skäl göra ändring i Ägodelningsrättens utslag i hvad det blifvit öfverklagadt. Det vederbörande till underdåning efterrättelse länder.

 

Under kungl. Majts Sekret

 

 

 

 

 

Carl Christiansson

 

 

Utslag på underdåniga besvär af dels Jerfeds Ångsågs Aktiebolag med flera och Anders Olof Eriksson med flera.

 

 

 

[1] På fösta sidan av detta utslag finns följande nedskrivet

a)     Stående text; Öfverlämnas jämte förrättningshandlingarna och en karta till Kommisionsslandtmätaren

        V. Th. Stein, Umeå, i Landskansliet, den 29 Juli 1907.

Oläsligt namn

                             Oläsligt namn

b)       Landskansliet

        Den 29 Jul. 1907

        Utan afgift

Kongl Majts Befattningshafvande i Västerbottens län för att – jämte förättningshandlingar och en karta (i träfodral) – tillställas kommissionslandtmätare V. Th. Stein