Bil. litt. Ia

 

                                            Förening                              till § 19

 

Undertecknade, delägare i Jernäs skifteslag af Nordmalings socken hafver under landtmäterisammanträde denna dag efter öfverläggning träffat följande öfverenskommelser:

 

1o Såsom undantag af mark för gemensamt behof afsättes af oskifto:

a)  alla å den till grund för laga skiftet upprättande kartor upptagna vägar och stigar, med undantag af dem, som genom vid skiftet afvsatta, nya vägar, kommer att blifva öfverflödiga.

b)   före skiftet samfälda sjöarna, hafsvikerna och bäckarna Nis 580, 783a, 809, 810, 811, 859, 1015, 1044, 1135,1164, 1177, 1419, 1706,1833, 1910, 1911, 1912, 2350, 2351, 2406, 2472, 2529, 2614, 2833, 2933, 3618, 3619, 4013, 4034, 4035, 4241, 4509, 4647, 4823, 5018, 5088, 5148, 5165, 5305, 5367, 5377, 6283, 6583, 6723, 6724, 6980, 7400, 7599, 7615, 7651, 7912, 8043, 8071, 8105, 8527, 8612, 8613, 8614, 8615, 8715 och 8739.

c)  före skiftet samfälda, utom fastelandet liggande skären. Västra Lillklubben, Storklubben, Östra klubben, Piljägaren, Skarsta, Lillsvarthällan, Storsvarthällan, Norrbyshällan, Hvitörn, Lillhällan, Lekatthällan, Sikhällan, Rönn, holmarna Nis 803 t. o. m. 808, Bleka, Svartbådan, Gryltklubben[Ä1] , Storhällan, Hamngrundet,

d)   Upplagsplatsen vid Krikehamn af fig Nis  3556, 3557, 3558, 3560, 3615 och 3516.

e)   upplagsplats vid Kyrkhällviken af fig Nis 3229, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236 och 3238.

f)     Upplagsplats vid Faxneviken af fig 3229.

g)   Upplagsplats å Sandörn af fig 2929.

h)   plats för fiskeläget vid Sandörn af fig 2934, 3049, 3050, 3051, 313 0ch 3114.

i)     plats för fiskeläget vid Fårskärsudden 2913, af 2916, 2917 – 2920 och af 2928.

      k)  plats för fiskeläget vid västra stranden af Tannersbukten af fig 2834, af 2837, af 2838, af

           2941 och af 2941.

      l)  plats för fiskeläget vid Bredskärsviken af 2783, af 2996, af 2797, af 2804, af 2805, af

           2806, af 2820, 2821 och af 2822.

      m) plats för fiskeläget å Storklubben af 2554.

      n) plats för fiskeläget vid Laxskärsviken af 1902, af 1903, af 1904, af 1906, af 1907, 1908,

           1909, af 1915, af 1916, af 1920, 1921, 1922, af 1923 och af 1039.

      o) plats för fiskeläget vid Bredafvabukten af fig 1894

      p) plats för fiskeläget vid Svartviken af 1194, af 1195, af 1443, 1444 – 1446, af 1459, af

           1461, 1462 – 1467 och 1469.

      q) Upplagsplats vid Lillbölessundet af 1014, af 1037 0ch af 1039.

      r)  Upplagsplats efter östra stranden av Kråkskäret till Öre rå af fig Nis 1, 3 – 6, 9, 10,

     20 – 23, 25, 32, 33, 34, 36, 38, 168, 169, 177, 178, 181, 295 – 298, 380 – 382, 437 – 445,

     537 – 540, 542, 583 – 587, 591 - 592, 600 – 602, af 603, 6722, 6725 – 6727, 6979, 6981,

     6982, 6989 – 6991, 7018, 7019, 7278, 7279, 7285, 7286, 7290 – 7292.

s) Upplagsplats å Stickskärskatan fig 2, 7, 8, 11, 12 af 13, 14 och af 15.

t)  Upplagsplats vid Stickskärssundet af 6977, 6978, af 6983, af 6984, af 6986, af 6988.

u) för afloppsdike från fjärden till Norsviken

v) för avloppsdike från Godnorsjön till fjärden.

x) för avloppsdike från Kråksundet till Stickskärsundet.

y) för avloppsdike från Kråksundet till Stor-Örviken.

å) Lertag i ock utanför E. O. Nygrens holmgärda.

ä) plats för fiskeläget vid klubbhamnen af 1939, af 1940, af 1941, af 1943, 1944 - 1948,

     af 1949, af 1950, 1951, af 1984a, af 1993a, 1994 – 1997, 1999-2000, 2346 – 2349, 2352 –

     2358, af 2359, af 2360, 2361, 2362, af 2363, 2364 – 2366, af 2367, 2503, af 2528, af 2552

     och af 2553.

ö) röttag väster om Fredrik Markströms torp.

a1) grustag vid klubbvägen 2652, af 2653, af 2655, af 2656, af 2660, af 2665a, af 2666,

      af 2667, af 2669 och 2674.

b1) Sandtag vid klubbvägen af 2696, af 2697, 2692, af 2694, af 2704, af 2705

c1) Linsänkningsplats vid Fjärden af 4393 och 4395.

e1) grus- och sandtag på s. k. heden.

d1) Omläggning till 6 meters bredd genom s. k. Västeråkern af kyrkvägen.

f1) Tillökning till 5 meters bredd af stigen till s. k. Nygärdan, allt på sätt kartan närmare

      utvisar. Dessutom medgifves hvarje delägare rättighet dels att vintertid fritt färdas öfver

      annans skifte med villkor, att skada å stångskog och hägnader ej göres dels att å hela

  hafvstränderna från Krikehamn till Öre rå å intill 23 meters bredd från stranden landsätta

  båtar och upplägga fiskeredskap m. m., hvarjämte fisket såsom hittils förblifven gemensamt

  för samtliga skattägare.

 

2o Skatten eller hemmanstalet skall vara måttstocken vid våra ögons fördelning, sålunda att ägor tilldelas

från No1 Jonas Alfred Lydig                                            för                      23/24       seland

                Erik Jonsson                                                   ”                         23/24       ”

                Gustav Markström                                          ”                         23/24       ”

                J. A. Nordström                                             ”                         2 7/8        ”

                Albert Olofsso0n                                            ”                         2 ½          ”

                Joh. Olof Johansson                                        ”                         2 ½          ”

från No2   August Kassberg                                            ”                         2              ”

                Johan Kassberg                                              ”                         2              ”

från No3   Erik Strömgren                                               ”                         21/24       ”

                Karl Strömmer                                               ”                         21/24       ”

                Erik Salén                                                       ”                         21/24       ”

                Erik Olof Nygren                                            ”                         2 5/8        ”

                Axel Ågren                                                     ”                         5 ¼          ”

från No4   Gustaf Markström                                          ”                         3 ½          ”

                A. O. Eriksson                                               ”                         3 ½          ”

från No5   N. A. Wallander                                             ”                         2 7/16      ”

                Karl Wallander                                               ”                         2 7/16      ”

                O. A. Nordin                                                  ”                         2 7/16      ”

                Jonas Öberg                                                   ”                         2 7/16      ”

från No6   Johan Johansson                                             ”                         2 11/16    ”

                Jerfeds Ångs. Aktiebolag                                ”                         2 11/16    ”

                J. O. Göransson                                             ”                         2 11/16    ”

                Erik Gustaf Öhman                                         ”                         1 999/1280”

                Karl Erik Eriksson                                          ”                         387/1280 ”

                Jerfeds Ångs. Aktiebolag                                ”                         387/640   ”

från No7   Bernhard Pettersson                                       ”                         4 1/8        ”

                Anders Davidsson                                          ”                         2 1/16      ”                 samt

                Johan Davidsson                                             ”                         2 1/16      ”

 

3o Till för blifvande odlings- och häfdeliqvid hafva beslutat:

Att för att av åker, efter areal räknadt, då densamma befunnes vara i full häfd samt fullständigt bruten 6 kronor, däraf 3 kronor för brytningen och 3 kr för häfden; för myrjord och därmed jämförlig mark sänkes brytningsersättnigen till Kr 2,50 för ar. Åt förrättningsmännen öfverlemnas att under blifvande besigtning och värdering å marken sänka dessa värden för sämre häfdad och ej fullständigt bruten åker.

I ofvanstående värden är äfven ersättning för minskad afkastning inbegripen.

Att för ett ar av äng efter uppskattning räknadt erlägges 2 kronor, härifrån undantages sjöfoderslåtten i Långviken, för hvilken ersättning ej beräknas.

    I detta värde värde för ängen inbegripes äfven af densamma minskad afkastning

 

4o Tiden, inom hvilken utgående liqvid skall vara gulden, bestämmer vi till 2 år efter skiftets

fastställelse, sålunda att 1/3 erlägges inom ett år och de öfvriga 2/3 inom 2 år efter fastställelsen.

     

      5o Rörande ståndskogsliqviden hafva vi beslutat, att denna skall ske efter skiftet fastställelse.

 

                      Sålunda öfverenskommet och beslutad

                      Jernäs den 17 sept 1907.

 

          Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson 

E. Strömgren  E O Nygren  A. Ågren  C. Strömgren  N. A. Wallander  Karl Wallander enl fullmakt  O. A. Nordin  Jonas Öberg  K. E. Eriksson genom A. Ågren  J. B. Pettersson  Johan Davidsson  Johan Adolf Kassberg  August Kassberg  A O Eriksson genom T. Andersson enl fullmakt  Joh. Johansson E G Öhman  J O Göransson genom K Johansson enl fullmakt  And. Davidsson     Jerfeds Ångsågs Aktiebolag

                                                                                  gm Fredrik Öqvist enl fullmakt

 

Delegarnas egenhändiga namnteckningar bevittnas af

 

Jonas Jonsson                                                           G? Nygren

Godeman                                                                   Godeman


 [Ä1]Heter numera Grisselklubben