Bil. Litt. Oa

 

 

 

                      Förening

 

Undertecknade, delegare i Järnäs skifteslag hafva vid skiftessammanträdet denna dag träffat efter öfverläggning följande öfverkommelser:

 

1o) Till grund för det bidrag, som skall utgå till den, som genom ålägges att utflytta,

bestämmas följande priser:

1 hästdagsverke till         till                 50 öre per timme

1 muraredagsverke         ”                    50 öre per timme

1 mansdagsverke           ”                   

Från Maj t.o.m. September                  30 öre per timme

Under öfriga månader af året                20 öre per timme

Bränt tegel                     ”                    Kr 5 per 100 st

Obränt tegel                   ”                    Kr 3 per 100 st

      Kalk                              ”                    Kr 1.10 per hektoliter

      Takspån                         ”                    Kr 1,25 per aln

      Spik                               ”                    gångbart pris

 

2o) Flyttningen skall vara verkställd inom 3 år efter skiftets fastställelse, och skall

Utflyttningsbidraget, som vi bestämma att i sin helhet utgå i penningar, erlägges med 1/3- del för hvarje af dessa 3 år.

 

3o) Brunnsgräfning å de nya boningsplatserna skall vara verkstäld inom 1 år efter skiftets

fastställelse, och beräknas kostnaden härför i öfversstämmelse med utflyttningskostnaden i öfrigt

 

4o) Af de nya vägar, som vid skiftet utläggas, skola de, som från de nya tomtplatserna leda till,

  närmaste utfartsväg, vara brutna och i farbart skick inom ett år efter skiftes fastställelse, de

  öfviga inom 6 år efter samma tid.

      Vägbrytningsarbetet skall utgöras af hela skifteslaget med dagsverken efter skattetal.

 

5o)  Den eller de, som ålägges att utflytta till s. k. Kråken befrias från skyldigheten

   att deltaga i anläggningen af nya vägarna mot villkor, att han eller de själfva ensamt bryta

   utfartsväg till Öre byaväg.

 

Sålunda öfverenskommet och beslutat

Jernäs den 4 Maj 1908

Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson 

Johan Adolf Kassberg  E. H: Kassberg  Erik Strömgren  Erik Salen genom A. Nygren 

E. O. Nygren  A. Ågren  A. O. Eriksson genom E. T. Andersson Enl fullm,  A. O. Wallander 

Karl Wallander  O. A. Nordin Jonas Öberg  Joh. Johansson  Jerfeds Ångsågs Aktiebolag gm Fredrik Öqvist Johan Göransson  Karl Johansson   E G Öhman  Karl Eriksson  J B Pettersson  A Strandberg  Johan Davidsson  Adolf Markström  Aug. Pettersson  Albert Andersson 

Erik Göransson  Conr. Strömgren  Albert Holmberg  Jonas Pettersson L J Ericksson 

J A Bränlund  K. V. Fällman /bomärke/  N. A. Johnson  Anders Kassberg  J. E. Ögren

 

 

Delegares egenhändiga namnteckningar bevittnas af gode männen

 

Jonas Jonsson                                      G ? Nygren