Bilaga Litt Ua.

 

                                            Kungörelse

 

Med anledning af Konungens Befattningshafvandes förordnande för undertecknad att verkställa laga skifte å alla egorna till Jernäs by uti Nordmalings socken, varder härmed landtmäterisammanträde utsatt att hållas i skolhuset inom skifteslaget Måndagen den 7 September kl 10 f. m., vid hvilket sammanträde till behandling förekommer: husvärdering, odlings- och häfdebesigtning m. m. hvilket härmed kungöres till deras kännedom, som förrättning kan göra.

 

 

Nordmaling den 22 Augusti 1908

 

På Embetets vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare.

 

 

Att förestående kungörelse blifvit uppläst från predikstolen i Nordmalings sockens kyrka söndagen den 23 Augusti 1908 intygar:

 

Gustaf Söderman