Bil. Litt. Va

 

Undertecknade, delägare i Jernäs skifteslag, hafva vid landtmäterisammanträde denna dag träffat följande

 

                                            Förening

 

Den odlings- och häfdevärdering, som företogs i och för liqvid mellan delägarna vid föregående handläggning af detta laga skifte, men, som undanröjdes genom Kungl. Maj;ts utslag af d. 10 Juli 1907, godkännes af oss till alla delar att lägga till grund för den liqvid i förberörda hänseende, som nu skall upprättas, med undantag dock för värderingen af odlingsarbetet å ägofigurena Nis 8289 – 8291 för hvilka någon ersättning ej skall beräknas.

 

 

Sålunda öfverenskommmet och beslutat

 

Jernäs den 7 September 1908.

 

J. A. Lydig,  Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson  Albert Olofsson  E. H. Kassberg  J. A. Kassberg  E. Strömgren  Erik Sahlen Genom E. Nygren  A. Ågren 

A O Eriksson Gn E T Andersson enl fullmakt  N. A Wallander  Jonas Öberg  Joh. Johansson 

Jerfeds Ångsågs Aktiebolag

gm Fredrik Öqvist

J O Göransson Genom Karl Johansson el fullmakt  G Öhman J B Pettersson  Johan Davidsson

 

Delegarnas egenhändiga underskrifter bevittnas af godemännen

 

Jonas Jonsson                     E. Göransson