Bilaga litt Xa

Lotskaptens-

Expeditionen

i

Luleå

 

 

Till

Lotsförmanen M. A. Tjernström.

 

 

Sedan Kommissionslandtmätaren V. Th. Stein, genom skrifvelse af den 13 innevarande månad meddelat att slutsammanträde är utlyst att hållas med Jernäs skifteslag i Nordmalings socken i Jernäs by, Tisdagen den 1 instundande Juni klockan 10 f.m., till hvilket sammanträde kallelse samtidigt meddelats; så får jag anmoda Eder att  i egenskap af Lotsverkets ombud på grund af Eder tidigare meddeladt förordnade vid sagda sammanträde närvara, gällande detta som fullmakt för Eder.

 

Luleå, lotskaptensexpeditionen, den 15 maj 1909

 

Under Lotskaptens tjänsteresa

Oläslig namnteckning

Lotslöjtant

 

 

 

 

D.N: e257.

R.N:e 411.