Bil. Litt. ?

 

Utdrag af protokoll, hållet i Jerfed vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarne i Jerfved Ångsågs Aktiebolag den 30 Maj 1907.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                 § 7

Till styrelseledamöter utsågs härefter Herr Erik Huss i Jerfed, jemväl till verkställande direktör, J. Vestman i Hampnäs och O. Hellström i Näs.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                 § 8

Åt verkställande direktören uppdrogs att sjelf eller genom han förordnar anhängiggöra och utföra Aktiebolagets talan i såväl civila som kriminella mål inför alla domstolar, exekutionssäten och administrativa myndigheter i Konungarike Sverige både såsom kärande och svarande, samt att vid kyrko- och kommunalstämmor, landtmäteri- och öfriga sammanträden, af hvad namn de vara må, föra Aktiebolagets talan, utöfva dess rösträtt och dess rätt i alla hänseenden bevaka.

 

Som ofvan

Efter uppdrag

A. Tingwall

 

 

Genast uppläst och justerat

 

E. Huss          J. Vestman    O. Hellström     Anna Tjernström

 

 

Rätt utdrag betygar

 

V. Backlund                        Thorsten ????berg