Avskrift                                                     Inlägges i lagaskiftesakten 264

 

 

A nr 381

A.D.900/1944

 

 

                                            Till

                                                                 Länsstyrelsen i Västerbottens län

 

      

                      Med återställande av remitterade handlingarna rörande Ruben Nygrens med flera ansökan, att det av Länstyrelsen enligt utslag den 17 juni 1919 fastställda gemensamhetsfisket i Järnäs bys oskiftade fiskevatten i Nordmalings socken måtte utsträckas att

gälla för ytterligare 25 år från den 10 oktober 1944 (Edert ärende Fi Nr 13  E.D.1944), får överlantmätaren härmed vördsamt anföra följande.

       Såsom anförts i yttrandena av fiskeriintendenterna i Övre norra distriktet och i Österhavets distrikt, är ett villkor för att ansökningen skall kunna beviljas, att den biträtts av alla dem, som äga del i fisket. Här verkställd utredning angående vilka fastigheter, som äga del i Järnäs bys oskiftade fiskevatten, har givit följande resultat.

       Järnäs by har delats genom att åren 1901 – 1909 verkställt och det 19 januari 1910 fastställt laga skifte. Vid skiftet bestämdes genom en mellan skiftesdelägarna den 17 september 1907 träffad förening att "fisket såsom hittils förblifver gemensamt för samtliga skattägare”.

Inom skifteslaget fanns redan före laga skiftet ett stort antal avsöndrade lägenheter, vilka vid skiftet redovisades såsom särskilda ägolotter. Bestämmelsen att fisket skulle vara samfällt för samtliga skattägare torde innebära, att dessa lägenheter icke äga del i fisket, såvida icke särskilda bestämmelser om delaktighet i stamfastighetens rätt till fiske intagits i de upplåtelseavhandlingar, varigenom lägenheterna avsöndrats. Å lantmäterikontoret saknas tillgång till dessa upplåtelseavhandlingar beträffande flertalet av de före laga skiftet avsöndrade lägenheterna, varför här icke kunnat utredas, huruvida till äventyrs någon eller några av dessa lägenheter på grund av bestämmelser i respektive upplåtelseavhandlingar tillerkänts andel i fisket.

Beträffande ett fåtal av de vid laga skiftet redovisade avsöndringarna finnas emellertid avskrifter av upplåtelseavhandlingarna tillgängliga å lantmäterikontoret. Detsamma är förhållandet beträffande de efter tiden för laga skiftet gjorda avsöndringarna. Dessa upplåtelseavhandlingar ha genomgåtts för att få utrönt, huruvida lägenheterna tillerkänts andel i fisket.

Utredningen ha givit till resultat, att följande fastigheter torde få anses äga del i byns samfällda fiskevatten med följande delaktighetstal. 

Fastighet

Mantal

Delaktighet i fisket

efter mantal

i %

Järnäs

12

23/576

30 % av 23/576

0,4713

    ”

13

23/576

23/576

1,5710

    ”

18

5/48

90 % av 5/48

3,6885

    ”

116

1/48

1/48

0,8197

    ”

117

11/576

11/576

0,7514

    ”

122

avst.

10 % av 5/48

0,4098

    ”

123

23/384

23/384

2,3566

    ”

124

23/384

23/384

2,3566

    ”

126

avst.

35 % av 23/576

0,5499

    ”

128

5/96

5/96

2,0492

    ”

129

5/96

5/96

2,0492

    ”

131

avst.

17,5 % av 23/576

0,2749

    ”

132

avst.

17,5 % av 23/576

0,2749

    ”

22

1/12

1/12

3,2787

    ”

23

1/12

1/12

3,2787

    ”

32

7/192

7/192

1,4344

    ”

33

7/192

7/192

1,4344

    ”

34

7/192

7/192

1,4344

    ”

35

7/64

7/64

4,3033

    ”

318

29/768

29/768

1,4857

    ”

319

1/5120

1/5120

0,0077

    ”

320

23/3072

23/3072

0,2946

    ”

321

7/1024

7/1024

0,2690

    ”

322

7/1024

7/1024

0,2690

    ”

323

1/1024

1/1024

0,0384

    ”

324

5/1024

5/1024

0,1921

    ”

325

1/192

1/192

0,2049

    ”

326

49/320

49/320

6,0246

    ”

47

7/48

7/48

5,7377

    ”

412

7/96

7/96

2,8689

    ”

413

7/96

7/96

2,8689

    ”

55

15/128

15/128

3,9959

    ”

512

7/256

7/256

1,0758

    ”

515

1/12

1/12

3,2787

    ”

517

3/128

3/128

0,9221

    ”

518

13/256

13/256

1,9980

    ”

521

9/128

9/128

2,7664

    ”

522

1/32

1/32

1,2295

    ”

523

1/192

1/192

0,2049

    ”

524

5/384

5/384

0,5123

    ”

62

43/384

43/384

4,4057

    ”

65

2279/30720

2279/30720

2,9188

    ”

66

129/10240

129/10240

0,4956

    ”

69

avs.

}43/384

 

4,4057

    ”

617

61/768

    ”

621

37/3072

129/5120

0,9913

    ”

622

13/192

13/192

2,6639

    ”

623

17/384

17/384

1,7418

    ”

72

11/64

11/64

6,7623

    ”

74

11/128

11/128

3,3811

    ”

76

3/64

11/128

3,3811

Summa

 

 

2 13/24

100,0000

 

Beträffande lägenheternas fiskerätt må antecknas följande.

Järnäs 69 utgör en av länstyrelsen den 12 april 1910 fastställd avsöndring från 43/384 mantal Järnäs 63. Till grund för avsöndringen ligger ett köpekontrakt av den 21 maj 1900, varigenom N. A. Johansson till E. A. Tjernström och J. Westman sålde fastigheten 43/384 mantal Järnäs 63 med undantag av vissa områden, som säljaren förbehöll sig. Dessa områden utgöra Lägenheten Järnäs 69 I köpekontraktet stadgades bl.a.: ”Säljaren förbehåller sig :=:=:=: allt fiske som tillhör hemmanet i insjöar och bäckar och hafsstranden och uteliggande skär” Lägenheten Järnäs 69 har vid laga skiftet på byn redovisats under litt. Fh. Stamfastigheten Järnäs 63 har genom en den 1 maj 1912 fastställd ägostyckning delats i Järnäs 610 -617 . Därvid tilldelades Järnäs 617 om 61/768 mantal styckningsfastighetens hela andel i byns gemensamma fiske och vatten.

Järnäs 122 har bildas genom 28 augusti 1931 fastställd avstyckning från 5/48 mantal Järnäs 18 Vid avstyckningen bestämdes, att med det avstyckade området skulle följa 10 % av stamfastigheten andel i samfälligheter. Fisket är icke särskilt nämnt, men torde få anses inbegripet i begreppet ”samfälligheter”.

Järnäs 126 och 127 ha bildas genom en den 29 februari 1936 fastställd avstyckning från 23/576 mantal Järnäs 12. Vid avstyckningen bestämdes, att med vart och ett av de båda avstyckade områdena skulle följa andel i sådana områden och ägor, som omförmälas i 19 kap. 12 § andra stycket jorddelningslagen, med 35 § av stamfastighetens andel däri. Fisket är icke särskilt nämnt. Sannolikt torde emellertid de avstyckade områdena få anses ha del även i det för byns samfällda fisket med samma delaktighetstal. Järnäs 127 har sedermera genom ett den 18 december 1941 fastställt laga skifte delas i Järnäs 131 och 132, vardera utgörande hälften av 127. Till var och en av dessa hör sålunda hälften av den andel i samfälligheter m. m., som förut tillkom Järnäs 127.

              Såsom förut nämnts finns i Järnäs by ett stort antal avsöndrade lägenheter, beträffande vilka utredning här icke har kunnat verkställas, huruvida de äga del i det samfällda fisket, enär de ursprungliga upplåtelseavhandlingarna icke finnas här tillgängliga. Dessa lägenheter äro följande:

Järnäs 16    avs.   fr.   23/192 mantal   15 , numera motsvarande 123 och 124

     ”    17              ”     ”             23/192 mantal   15  , numera motsvarande 123 och 124

     ”    110               ”     ”                 5/24      ”       18  o. 1 ”               ”     18 , 128  och    129

     ”    111            ”     ”               5/24      ”       18  o. 1 ”               ”     18 , 128  och 129

     ”    112             ”     ”              5/24      ”       18  o. 1 ”               ”     18 , 128  och 129

     ”    113             ”     ”              5/24       ”      18  o. 1 ”               ”     18 , 128  och 129

     ”   114             ”     ”               5/24       ”      18  o. 1 ”               ”     18 , 128  och 129

     ”   37                  ”     ”               7/64       ”      32 , 33 och 34

     ”   38              ”     ”               7/64        ”      32 , 33 och 34

     ”    39             ”     ”               7/64        ”      32 , 33 och 34

     ”    310            ”     ”               7/64       ”       32 , 33 och 34

     ”    311            ”     ”              7/192        ”      33 och 7/384 mantal av 34

     ”    312           ”     ”                7/64        ”      35

     ”    316           ”     ”                7/64        ”      32 , 33och 34

     ”    327           ”     ”                  ”           ”      35

     ”    328          ”      ”                  ”           ”      32 , 33och 34

     ”    43            ”     ”                   ”          ”       42 , numera motsvarande 412 och 415

     ”    44            ”     ”                   ”          ”       42 , numera motsvarande 412 och 415

     ”    45             ”     ”                  ”           ”       42 , numera motsvarande 412 och 415

     ”    46             ”     ”                  ”           ”       42 , numera motsvarande 412 och 415

     ”    48             ”     ”                  ”           ”       47

     ”    49             ”     ”                  ”           ”        47

     ”    410           ”     ”                   ”           ”        42 , numera motsvarande  412 och 415

     ”    56             ”     ”               15/64        ”       54 och 55  ”          ”          55, 512, 517 och 518

     ”    75             ”     ”               11/64         ”      73 och 74   ”          ”         74, 76 och 77

              Beträffande övriga avsöndrande lägenheter inom byn finnas avskrifter av de ursprungliga upplåtelseavhandlinarna i lantmäterikontorets arkiv. Vid studium av dessa har befunnits, att, utom beträffande Järnäs 69, för vilken tidigare redogjorts, i övrigt icke i någon av dessa upplåtelseavhandlingar finnas några uttryckliga bestämmelser om andel i byns samfällda fiske eller eljest om rätt till fiske. Emellertid förtjänar följande omständigheter att anmärkas.

               Följande lägenheter ha enligt köpeavhandlingarnas ordalydelse sålts till fiskare:

Järnäs 115, avsöndrat     från  5/48 mantal   18

     ”   24            ”             ”   1/12        ”  23

     ”   314           ”             ”   13/64      ”  35

     ”  57            ”             ”   13/64      ”  54 och 55 numera motsvarande

                                                                                       55, 512, 517 och 518

     ”  58            ”             ”    13/64     ”  54 och 55 numera motsvarande

                                                                                       55, 512, 517 och 518

     ”  59            ”             ”    13/64     ”  54 och 55 numera motsvarande

                                                                                       55, 512, 517 och 518

     ”  510            ”             ”    13/128”     55

     ”  511            ”             ”    13/128”     55

            Järnäs 59 har sedermera genom laga skifte delas i Järnäs 530 och 531, vardera utgörande hälften av 59.

            I upplåtelseavhandlingen rörande Järnäs 330, avsöndras från lägenheten Järnäs 38, har föreskrivits att i köpet ingick, utom annat, ”hälften i befintlig fiskredskap, vår andel uti 2ne[Ä1]  den ena å fiskläget ”tjeruskär” och den andra uti pålbergsviken befintliga sjöbodar”.

            I upplåtelseavhandlingen rörande Järnäs 331, avsöndrat från lägenheten Järnäs 312, har föreskrivits att i köpet ingick, utom annat, ”oss tillhörigt fiskehus”.

            I upplåtelseavhandlingen rörande lägenheten Järnäs 411, avsöndras från 7/48 mantal Järnäs 47, har föreskrivits, att i köpet ingick, utom annat, ”1/2 i befintlig fiskredskap”.

            Den nu remitterande ansökningen om förlängd tid för genemsamhetsfisket i Järnäs by har undertecknade av ett stort antal personer. Då emellertid uppgift saknas om vilken eller vilka fastigheter var och en äger och sådan uppgift icke heller eljest är här tillgänglig, kan här icke närmare utredas, huruvida samtliga delägare i byns samfällda fiskevatten undertecknat ansökningen. Dylik uppgift torde emellertid kunna erhållas av vederbörande häradskrivare, till vilken ärendet sålunda lämpligen synes böra remitteras.

           

            Umeå i Västerbottens läns lantmäterikontor den 4 oktober 1944.

 

                                           Einar Wistrand

 

                                                              /Carl Johan Dyfverman

 

                                                              Bestyrkes Umeå i Västerbottens läns lantmä-

                                                                                  terikontor den 7 oktober 1944

                                                              Carl Johan Dyfverman

 


 [Ä1]2 st ??