Detta dokument finns också i pdf-format Jarnas Laga SkifteProtokoll2

 

Protokoll, hållet nedanskrifve år och dagar vid på grund af Kungl. Magts utslag af d. 10 Juli 1907. förnyad handläggning af laga skiftet å alla ägorna till Jernäs by uti Nordmalings socken, Nordmalings och Bjurholms tingslag af Wästerbottens län i det delar, som genom förenämnda utslag blifvit undanröjda

 

År 1907 den 16 september kl 10 f. m. inställde sig undertecknad, kommisionslandtmätare, å vanligt ställe i Jernäs by af Nordmalings socken för att på grund af Kungl. Magts utslag af d. 10 Juli 1907 till förnyad behandling företaga laga skiftet å alla ägorna till nämnda by i de delar, som undanröjts genom Nordmalings och Bjurholms tingslag Ägodelningsrätt utslag af d. 6 September 1906, hvilket utslag genom förenämnda Kungl. Magts utslag blifvit faststäldt, och hade därvid infunnit sig utom till biträde särskildt kallade edsvurna gode männen Jonas Jonsson från Långed och Gustaf Nygren från Nyåker följande skiftesdelägare Lotsen Jonas Alfred Lydig, som förvärfvat sig Karl Johan Erikssons förut antecknad skattetal 23/24 Seland No 1, Erik Jonsson, Gustaf Markström, J. A. Nordström, Albert Olofsson, J. O. Johansson, Aug. Kassberg, Johan Kassberg, E. O. Nygren, Axel Ågren, A. O. Eriksson genom Teodor Andersson enl. fullmakt (Bil. Litt Aa) Bil Aa Fullmakt, N. A. Wallander, Karl Wallander genom N. A. Wallander enl. fullmakt (Bil. Litt Ba) Bil Ba Fullmakt, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Jerfeds Ångsågs Aktiebolag som förvärvat sig Herrar Vestmans och Tjenströms förut innehafvande hemman 2 11/16 Sel. No 6 samt 387/640 Sel No 6, genom sitt ombud, Inspektor Fr. Öqvist, som företedde en så lydande fullmakt (Bil. Litt Ca) Bil Ca Fullmakt, Joh. Olof Göransson genom Karl Johansson enl. fullmakt (Bil Litt Da) Bil Da Fullmakt, E. G. Öhman, Karl Erik Eriksson genom A. Ågren enl. fullmakt (Bil. Litt Ea) Bil Ea Fullmakt, Bernhard Pettersson, Anders Davidsson, Johan Davidsson och Erik Strömgren samt lägenhetsinnehafvare Konrad Strömgren, Erik Åström,

J. E. Örgren, Aug. Johansson och J. Pettersson.

 

Finns också protokollsutdrag Jerfed Protokollutdrag Jerfeds Ångsågs Aktiebolag /Leif J

 

                                                                 § 16

Upplästes:

1o)  Den om dagens sammanträde utfärdade kungörelsen (Bil. Litt Fa) Bil Fa Kungörelse

2o)  Nordmalings och Bjurholms tingsrätt Ägodelningsrätt ofvan åberopade utslag af d. 6

          Sept. 1906 (Bil. Litt. Ga) Bil Ga Utdrag Dombok

3oKungl. Magts ofvan åberopade utslag af d. 10 Juli 1907 (Bil. Litt Ha) Bil Ha Kungl Majts Utslag

 

                                                                 § 17

På frågan, huruvida delägarna hade något jäf att mot förrättningsmännen anföra, förklarade dessa, att så ej vore förhållandet ej heller visste förrättningsmännen med sig något, som lagligen kunde hindra dem att i förrättning taga del.

 

                                                                 § 18

Sedan de till följd af Nordmalings och Bjurholms tingslags Ägodelningsrätt ofvannämnda, af Kungl. Magts, faststälda, utslag, nödvändiggjorda ändringarna i ägobeskrifning och häfveförteckning blifvit verkställda, blef den senare af dessa handlingar för delägarne föredragen, hvarefter de däri antecknade innehafven genom deras underskrifter godkändes.

 

                                                                 § 19

1907 den 17 Sept.

Som ägobeskrifning (Beskrifning ofver alla egorna) och häfveförteckning (Hafdeforteckning) nu voro i fullständigt skick, föredroges för delägarna de i Kungl. Skiftesstagans 53 § 4de och följande mom omförmälda frågor, och ingingo delägarna efter öfverläggning följande förening (Bil. 3.110 Litt. Ia) Bil Ia Förening

Vidare förekom ej, utan tillkännagafs, att nytt sammanträde framdeles kommer att kungöras.

Jernäs den 17 September 1907

På Embetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll af den 16 och 17 September är för oss uppläst och justeras härmed.

Dag som ofvan

Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson

E. Strömgren  E O Nygren  A. Ågren  C. Strömgren  N. A. Wallander Karl Wallander enl fullmakt 

O. A. Nordin  Jonas Öberg  K. E. Eriksson genom A. Ågren  J B Pettersson  Johan Davidsson 

Joh. Johansson  Johan Adolf Kassberg  J O Göransson Genom K Johansson enl fullmakt

E G Öhman  August Kassberg  A O Eriksson genom T. Andersson enl fullmakt  An. Davidsson

Jerfeds Ångsågs Aktiebolag

gen Fredrik Öqvist enl fullmakt

 

Såsom godemän och vittnen underskrifva

 

Jonas Jonsson                                          Gd Nygren

 

År 1908 den 4 Maj kl 10 f. m. instälde sig undertecknad åter å förrättningsstället för att sedan kungörelse, så lydande (Bil. Litt Ka) Bil Ka Kungörelse blifvit å laga tid i sockens kyrka uppläst fortsätta behandlingen af laga skiftet, och hade därvid infunnit sig utom de förr biträdande gode männen Jonas Jonsson från Långed och Gustaf Nygren från Nyåker, följande skiftesdelägare, hemmansägarna Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Albert Olofsson, Joh. Olof Johansson, Johan Kassberg, Heribert Kassberg, som förvärfvat sig sin aflidne broder August Kassbergs skattetal 2 seland No 2 , Erik Strömgren, Erik Salén genom A. Nygren, E. O. Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson genom Teodor Andersson enl. fullmakt (Bil. Litt. La), Bil La Fullmakt

N. A. Wallander, Karl Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Joh. Johansson, Jerfeds Ångsågs Aktiebolag genom sitt ombud Inspektor Fredrik Öqvist, Joh. Olof Göransson genom Karl Johansson enl. fullmakt (bil. Litt. Ma) Bil Ma Fullmakt, E. G. Öhman, Karl Erik Eriksson genom O. A. Nordin enl fullmakt (Bil. Litt Na) Bil Na Fullmakt, Bernhard Pettersson, Herr A. Strandberg, som strykte sig hafva förvärfvat And. Davidssons förut innehafvande skattetal, 2 1/16 seland No 7, samt Joh. Davidsson, lägenhetsinnehafvarna Konrad Strömgren, Albert Holmberg, Erik Åström, Fredrik Markström, Erik Göransson, Adolf Markström, Johan Eriksson, Anders Kassberg, K. V. Fällman, Adolf Brännlund, August Johansson, Jonas Pettersson, Jonas Edv. Örgren och Alb. Andersson, som förvärvat en lägenhet från hemmanet 5 ¼ Seland No 3 hvarjämte anmäldes att Alb. Häggström förvärfvat en lägenhet af O. A. Nordins och Jonas Öbergs hemman.

 

                                                                 § 20

Upplästes den om sammanträdet utfärdade kungörelsen.

 

                                                                 § 21

Föredroges för delägarna de i Skiftesstagan 53 § 6te och 7de mom. omförmälda frågor och träffade delägarna härom efter öfverläggning följande förening (Bil. Litt. Oa) Bil Oa Förening

 

                                                                 § 22

Förevisades en af förrättningsmännen utarbetad skiftesplan, och hade enligt denna ägor tilldelats:

 

från No 1.

Alfred Lydig                   med utflyttningsskyldighet                          1 skifte         under Litt    Aa

Erik Jonsson                                     Do                                              1    ”                 ”       ”     Ab

E: Gustaf Markström      utan åbyggnader                                          1    ”                 ”       ”     Ac

J. Adolf Nordström        med qvarboenderätt                                     2 Skiften           ”       ”     Ad

Albert Olofsson              med utflyttningsskyldighet                           2    ”                 ”       ”     Ae

Joh. Olof Johansson        med qvarboenderätt                                     3    ”             ”           ”     Af

 

från No 2

Heribert Kassberg          med utflyttningsskyldighet                          1 skifte         ”           ”     Ba

Johan Kassberg                                Do                                              2 skiften       ”           ”     Bb

 

från No 3

Erik Strömgren                                 Do                                               2    ”             ”           ”     Ca

Karl Strömmer               utan åbyggnader                                            2    ”             ”           ”     Cb

Erik Salén                       ”                 ”                                                 2    ”             ”           ”     Cc

Erik Olof Nygren            med qvarboenderätt                                     4    ”             ”           ”     Cd

Axel Ågren                     ”                 ”                                                 4    ”             ”           ”     Ce

 

från No 4

Gustaf Markström          med utflyttningsskyldighet                            1 skifte         ”           ”     Da

Anders Olof Eriksson     ”                 ”                                                 1    ”             ”           2    Db

 

från No 5

N.A. Wallander              med qvarboenderätt                                      4    ”             ”           ”     Ea

Karl Wallander               med utflyttningsskyldighet                            4    ”                 ”       ”     Eb

O. A. Nordin                  med qvarboenderätt                                       4    ”             ”           ”     Ec

Jonas Öberg                   ”                 ”                                                   2    ”             ”           ”     Ed

 

från No 6

Johan Johansson             ”                 ”                                                 3    ”             ”           ”     Fa

Jerfeds Ångsågs AB       utan åbyggnader                                            3    ”             ”           ”     Fb

J. O. Göransson             med utflyttningsskyldighet                             4    ”                 ”       ”     Fc

E. G. Öhman                  med qvarboenderätt                                       3    ”             ”           ”     Fd

Karl Erik Eriksson          med utflyttningsskyldighet                              1 skifte         ”           ”     Fe

Jerfeds Ångs. AB           ”                 ”                                                    2 skiften       ”           ”     Ff

 

från No 7

Bernhard Pettersson       med qvarboenderätt                                         4    ”                 ”       ”     Ga

Herr A. Strandberg         med utflyttningsskyldighet                               2    ”                 ”       ”     Gb

Johan Davidsson             med qvarboenderätt                                         4    ”                 ”       ”     Gc

 

Följande lägenhetsinnehafvare har tilldelats ägor, nämligen

 

från No 1

Karl Strömmer               med qvarboenderätt                                         1    ”                 ”       ”     Ada

August Göransson          ”                 ”                                                    1    ”                 ”       ”     Adb

P. E. Persson                  ”                 ”                                                    1    ”                 ”       ”     Ag

Adolf Häggström            ”                 ”                                                    1    ”                 ”       ”     Ah

Erik Salén                       ”                 ”                                                     1    ”                 ”       ”     Ai

Erik Strömmer                ”                 ”                                                     1    ”                 ”       ”     Ak

 

Den från No 2 afsöndrad lägenhet, som förut innehafts af Heribert Kassberg, hade numera återfallit till stamhemmanet.

 

från No 3

Johan Häggström            med qvarboenderätt                                  1 skifte         under    Litt Cf

Per Anton Åsberg           med qvarboenderätt                                  1    ”                 ”       ”     Cg

Gustaf Eriksson              ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Cg

Albert Holmberg             ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Ch

Konrad Strömgren          ”                 ”                                             2 skiften           ”       ”     Ci

Adolf Åsberg                  ”                 ”                                             1 skifte             ”       ”     Ck

Erik Åström                    ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Cl

Albert Holmberg             ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Cm

Albert Andersson           ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Cn

Skolhustomten                ”                 ”                                             1    ”                 ”       ”     Co

 

från No 4

Fredrik Markström         ”                 ”                                             2 skiften           ”       ”     Daa

Erik Göransson               ”                 ”                                             2    ”                 ”       ”    Dab

Adolf Markström            ”                 ”                                             2    ”                 ”       ”     Dac

Edvard Markström         utan åbyggnader                                         2    ”                 ”       ”     Dad

Johan Eriksson               utan åbyggnader                                         1 skifte            ”       ”       Dba

Anders Kassberg            med qvarboenderätt                                    1    ”                 ”       ”     Dbb

 

från No 5

Isak Molin                      ”                                                                  1    ”                 ”       ”     Ee

Joh. Olof Ögren              ”                                                                 1    ”                 ”       ”     Ef

C. W. Fällman                ”                                                                 1    ”                 ”       ”     Eg

Alb. Häggström              ”                                                                  1    ”                 ”       ”     Eh

 

från No 6

Adolf Brännlund             ”                                                                 1    ”                 ”       ”     Fg

Aug. Johansson              ”                                                                  2 skiften           ”       ”     Fh

 

från hela skifteslaget

Jonas Edv. Örgren          ”                                                                   1 skifte             ”       ”     Sa

Jonas Pettersson             ”                                                                   2 skiften           ”       ”     Sb

Kungl. Lotsverket           utan åbyggnader                                          3 skiften           ”       ”    Sc

 

                                                        § 23

Mot skiftesplanen framstäldes endast följande anmärkningar:

Adolf Nordström önskade att östra rågången å hans hemskifte måtte framdragas i rät linie söderut till den södra rågången.

Heribert Kassberg önskar qvarbo å den gamla tomten, då han ansåg sig genom åbyggnadernas läge hafva större rättighet att qvarbo än Axel Ågren eller N. A. Wallander.

Johan Kassberg ansåg sig böra få större hemskifte.

Axel Ågren ansåg, att den odlingsmark som vid sjöbotten tillagts hans andra skifte, istället bort läggas i sammanhang med något af hans öfvriga skiften.

Anders Olof Eriksson önskar få utbyte mellan odlingsmark i närheten af den honom tillämnade tomtplatsen mot odlingsmark i s. k. Tjuremyren.

O. A. Nordin önskar omläggning af till fjärde skiftet, så att det blefve längre och smalare.

August Pettersson anmälde, att han och hans broder Johan Pettersson numera vore innehafvare till hälften hvardera af den afsöndring, som tillagts Per Efriam Persson under Litt Ag, hvarför han önskar få denna delad midt itu.

 

                                                        § 23

Beträffande dessa anmärkningar funno förrättningsmännen efter öfverläggning;

rörande den af Adolf Nordström framstälda anmärkningen, att den brytning af östra rågången af hans hemskifte, som nu finnes ej kunde medföra någon nämnvärd olägenhet för detta, så däremot en framdragning af samma rågång söderut skulle vålla sönderskärande af flera mindre åkertegar till olägenhet för såväl hans eget som angränsande åkerskiften.

rörande den af Heribert Kassberg framstälda anmärkningen, att han ej vill utflytta, funno förrättningsmännen, som värderat såväl hans samt A. Ågrens åbyggnader, denne senare med stöd af skiftesstagans 96 § mera berättigad att qvarbo, hvarjämte Kassberg, om han skulle qvarbo, måste tilläggas 3 skiften, så han genom att utflytta kunde erhålla alla sina ägor i ett enda skifte.

Johan Kassberg anmärkning befanns ej kunna bifallas utan förfång för öfvriga delägare, hvilket ansågs vara förhållande äfven med den af Axel Ågren framstälda anmärkningen.

Anders Olof Eriksson anmärkning ansågs kunna till fördel honom bifallas utan förfång för öfvriga delägare, hvarför beslöts, att ändring skulle företagas i öfverensstämmande med hans uttalade önskan.

O. A: Nordins anmärkning ansågs ej vara af beskaffenhet, att den borde bifallas.

 

Vidare förekom ej, utan tillkännagafs att sedan beslutade ändringar i skiftesplanen företagits och densamma blifvit fullständigt uträknad samt tjänlig väderlek inträdt nytt sammanträde i och för skiftesutstakningen skulle kungöras.

 

Jernäs den 5 Maj 1908

På Ämbetets vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed, som ofvan

Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Albert Olofsson  Joh Olof Johansson

Erik Sahlen gen E. Nygren  E O Nygren  A. O. Eriksson genom E. T. Andersson Enl. ? 

N. A. Wallander  Karl Wallander  Jonas Öberg  Joh. Johansson  Johan O. Göransson genom Karl Johansson  J. B. Pettersson  Johan Davidsson  C. Strömgren Erik Åström  Adolf Markström 

Fr. Markström  A. Strandberg

 

Deleganes egenhändiga namnteckningar och att Heribert Kassberg vägrade sin underskrift på den grund, att han ej ansåg sig skyldig utflytta, Johan Kassberg på den grund att i beskrifvningen öfver skiftesplanen för honom insatts med utflyttningsskyldighet, då han ansåg att i stället bort stå med qvarboenderätt, Erik Strömgren på den grund, att hans gårdsskifte ej vore fullständigt uträknat, Axel Ågren på den grund att den af honom framstälda ändringsbegäran i skiftesplanen ej bifallits samt att samtliga öfvriga såsom vid sammanträdet närvarande delägare ej infunnit sig vid protokollsjusteringen intyga gode männen.

 

Jonas Jonsson                                                                               G.d. Nygren

 

År 1908 25 Maj kl. 10 f. m. instälde sig undertecknad, landtmätare, åter å förrättningsstället, för att enligt därom i laga tid i sockens kyrka uppläst kungörelse fortsätta laga skiftet, och hade därvid infunnit sig utom förr biträdande gode mannen Jonas Jonsson från Långed och edsvurne gode mannen Erik Göransson från Hummelholm, som tillkallats att biträda i stället för Gustaf Nygren från Nyåker, följande skiftesdelägare, nämligen hemmansägarna Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Albert Olofsson, Johan Olof Johansson, Heribert Kassberg, Johan Kassberg genom Heribert Kassberg enligt fullmakt (Bil. Litt Pa) Bil Pa Fullmakt, Erik Strömgren, Erik Salén genom E. Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson genom Teodor Andersson enl. fullmakt (Bil. Litt Qa) Bil Qa Fullmakt, N. A. Wallander, O. A. Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Joh. Olof Göransson genom Karl Johansson enl. fullmakt (Bil. Litt Ra) Bil Ra Fullmakt, E. Gustaf Öhman, Bernhard Pettersson och Johan Davidson, lägenhetsinnehafvarna Erik Åström, Johan Häggström, Adolf Häggström, Jonas  Pettersson, Konrad Strömgren, Fredrik Markström, Isak Molin och Erik Strömmer.

 

                                                        § 24

Upplästes den om dagens sammanträde utfärdade kungörelsen (Bil. Litt Sa). Bil Sa Kungörelse

 

                                                        § 25

På tillfrågor huruvida delägarna hade något jäf eller någon annan anmärkning att mot gode mannen Erik Göransson framställa, förklarade dessa, att så ej vore förhållandet, och visste ej heller Göransson med sig något, som lagligen kunde hindra att vid förrättningen biträda.

 

                                                        § 26

Sedan nu de vid förra skiftessammanträdet beslutade ändringarna i den då företedda skiftesplanen blifvit verkstälda, samt planen i öfrigt blifvet fullständigt uträknad, förevisades denna ånyo för delägarna, och hade i denna jämfört med dene vid förra sammanträdet visade beträffande skiftesantalet företagits den ändringen, att Erik Strömgren numera erhållit 3 skiften.

 

                                                        § 27

Anmälde delägarna Heribert Kassberg och N. A. Wallander, att de vore ägare till samtliga å deras gamla tomtplatser belägna åbyggnader hvadan[Ä1]  något utflyttningsbidrag ej skulle beräknas för Johan Kassberg och Karl Wallander.

Vidare förekom ej, utan tillkännagafs, att utstakning och rörläggning i öfverensstämmelse med den nu företedda planen, påföljande dag skulle taga sin början, och tillsade delägarna att hädvid tillhandahålla nödigt handtlangningsmanskap, hvarjämte de kallades att efter fullbordandet af lagda göromål åter sammanträda med förrättningsmännen.

 

Jernäs den 25 Maj 1908

På Ämbetes vägnar

V. Th. Stein

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed, som ofvan

Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson  Erik Strömgren  Erik Sahlen Genom E. Nygren  N. A. Wallander O. A. Nordin  Joh. Johansson  J O Göransson genom K Johansson  E G Öhman  J B Pettersson Johan  Davidsson  Conr. Strömgren  Jonas Öberg

 

Delägarnas egenhändiga underskrifter äfvensom att Heribert Kassberg vägrade sin underskrift på den grund, att han ej ansåg sig skyldig att utflytta, Johan Kassberg genom Heribert Kassberg vägrade sin underskrift på grund af mot skiftesplanen vid förra sammanträdet framstäld anmärkning samt att öfriga såsom närvarande antecknade delägare ej infunnit sig vid protokollsjusteringen, intyga gode männen

 

Jonas Jonsson                                 E. Göransson

 

                                                        § 28

År 1908 den 7 September kl. 10 f. m. instälde sig undertecknad, landtmätare åter å förrättningsstället och hade därvid infunnit sig, utom förr biträdande gode männen Jonas Jonsson från Långed och Erik Göransson från Hummelholm hemmansägarna Alfred Lydig, Erik Jonsson, Gustaf Markström, Adolf Nordström, Johan Olof Johansson, Heribert Kassberg, Johan Kassberg genom Heribert Kassberg enl Fullmakt (Bil. Litt.Ta) Bil Ta Fullmakt, Erik Salén genom sitt ombud Erik Nygren, Axel Ågren, N. A. Wallander, Jonas Öberg, Johan Johansson, Jerfeds Ångsågs Aktiebolag genom sitt ombud Inspektoren F. Öqvist, Johan Olof Göransson genom sitt ombud Karl Johansson, E. G. Öhman, Bernhard Pettersson och Johan Davidsson.

 

                                                        § 29

Upplästes den om dagens sammanträde utfärdade kungörelsen (Bil. Litt Ua) Bil Ua Kungörelse

 

                                                        § 30

Vid föredragen fråga om odlings- och häfdeersättning ingingo delägarna följande förening (Bil. Litt Va) Bil Va Förening

Vidare förekom ej, utan tillkännagafs, att erforderliga kompletteringar i ock för liqvidernas upprättande nu skulle företagas samt att sammanträde för förrättningens afslutande kommer att framdeles kungöras.

 

Jernäs den 7 September 1908

På Ämbetes vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed. Dag som ofvan.

J. A. Lydig  Erik Jonsson  E. G. Markström  J. A. Nordström  Joh Olof Johansson  Albert Olofsson E. H. Kassberg  J. A. Kassberg genom E. H. Kassberg  Erik Strömgren  Erik Sahlen Genom E. Nygren  A. Ågren  A O Eriksson gen E T Andersson el fullmakt  N. A. Wallander  Jonas Öberg  Joh. Johansson 

Jerfeds Ångsågs Aktiebolag

gm Fredrik Öqvist

J O Göransson genom Karl Johansson el fullmakt  C G Öhman  J B Pettersson  Johan Davidsson

 

Såsom godemän och vittnen

Jonas Jonsson                                 E. Göransson

 

 

År 1909 den 1 Juni kl. 10 f. m. instälde sig undertecknad, landtmätare, åter å förrättningsstället, och hade därvid infunnit sig utom förr biträdande gode männen Jonas Jonsson från Långed och Erik Göransson från Hummelholm följande delägare: Lotsen J. Alfred Lydig, Gustaf Markström, J. Adolf Nordström. Joh. Olof Johansson, Albert Olofsson, Heribert Kassberg, Johan Kassberg, Erik Strömgren, Erik Salén genom sitt ombud E. Nygren, Erik Olof Nygren, Axel Ågren, Anders Olof Eriksson genom sitt ombud Teodor Andersson, N. A. Wallander, Karl Wallander, O. Arvid Nordin, Jonas Öberg, Johan Johansson, Jerfeds Ångsågs Aktiebolag genom sitt ombud Inspektor F. Öqvist, Joh. Olof Göransson genom sitt ombud Karl Johansson, E. Gustaf Öhman, Bernhard Pettersson, Herr A. Standberg, Johan Davidsson, lägenhetsinnehafvarna Erik Göransson, Erik Åström, Johan Eriksson, August Johansson samt Kungl. Lotsverket genom Lotsförmanen M. A. Tjernström, som företedde en så lydande fullmakt (Bil. Litt Xa) Bil Xa Fullmakt

 

                                                        § 31

Upplästes den om dagens sammanträde utfärdade kungörelse (Bil. Litt. Ya) Bil Ya Kungörelse

 

                                                        § 32

Sedan förra sammanträdet hade erfordeliga kompletteringar i ock för upprättande af liqvider rörande odling och häfd och husflyttningskostnader företagits, hvarjämte värderingsinstrument och liqvider i samma hänseende upprättats.

 

                                                        § 33

Föredrogs odlingsliqviden. (Odlings-och Hafteliqvid)

 

                                                        § 34

Föredrogs värderingsinstrument med liqvid rörande husflyttningskostnaderna, och blef den förra handlingen af delägarna godkänd med de i densamma antecknade anmärkningarna.     Likvid Utflyttning  Utflyttningskostnad

 

 

                                                        § 35

Till att mottaga, kvittera och förvara afskrift af alla skifteshandlingarna utsågs åldermannen Jonas Öberg.

 

                                                        § 36

Till de särskilda göromål, för hvilka ersättning utgår efter dagberäkning, hafva använts dagarna d. 18-19 Juni, D. 21-31 Juli, d. 8-30 Sept. 1908 samt d. 1-31 Mars och d. 1-6 April 1909.

 

                                                        § 37

Anhöll kungl. lotsverket genom sitt ombud Lotsförman m. A. Tjernström att efter skiftes fastställande erhålla utdrag af karta och protokoll å de delar, som berörde den Kungl. lotsverket tilldelade lägenheten.

 

                                                        § 38

Som enighet mellan delägarna rörande tiden för tillträde af de nya ägolotterna ej ernåtts, tillkännagafs, att tillträdet jemlikt 107 § Kungl. Skiftesstagan skulle ske, så snart tiden för klander å skiftet, utan att sådant klander blifvit anmäldt, tilländalupit, eller skiftet i händelse af klander, blifvit genom laga kraft ägande beslut faststäldt, dock att hvar och en ägde att till på åker växande gröda själf berga.

 

                                                        § 39

Då intet vidare var att till protokollet anföra, förklarades denna förrättning afslutad med tillkännagifvande, att den med förrättningen missnöje ägde att inom sextio (60) dagar härefter jämlikt 129 § Kungl. skiftesstagan sina besvär däröfver till Herr Ordförande i Nordmalings och Bjurholms tingslag Ägodelningsrätt ingifva.

 

Jernäs den 1 Juni 1909

På Ämbetes vägnar

V. Th. Stein

Kommissionslandtmätare

 

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeras härmed. Jernäs som ovan.

G. Markström                                 J. A. Nordström

Albert Olofsson                               Joh Olof Johansson

N. A. Wallander                              Jonas Öberg

J O G gen Karl Johansson el fulmakt

J B Pettersson               A Strandberg                     Johan Davidsson

Erik Åström                                    Jerfeds Ångsågs Aktiebolag

för Kungl Lotsverket                         gm Fredrik Öqvist

M. A. Tjernström

 

egenhändiga namnteckningarna äfvensom att följande delägare vägrade sina underskrifter på följande grunder: Alfred Lydig, Johan Kassberg, O. Arvid Nordin, Johan Eriksson på grund af missnöje med sina erhållna skiften. Heribert Kassberg på den grund, att han ej ansågs sig skyldig utflytta. Axel Ågren, Anders Olof Eriksson genom sitt ombud Teodor Andersson och E. Gustaf Öhman på den grund att de ej hunnit taga del af skifteshandlingarna. Johan Johansson utan att uppgifva någon orsak samt August Johansson på den grund att han ej fått någon själfväxande slått samt att öfviga såsom antecknade vid sammanträdet närvarande ej infunnit sig vid protokolljusteringen.

 

intyga gode männen

Jonas Jonsson                                 E Göransson


 [Ä1]vadan adv.

<åld.> varifrån; varför