Saxnäs nybygge utsyning 1749

Uplästes det besiktnings Instrument, som Länsmannen Nils Siulsson i Granbyn jemte Nybyggaren Erik Johansson wid Storuhman och Nämdemannen Thomas Andersson ifrån Ran samt lappländaren Per Persson i Gran byn, ifrån sig lemnat öfwer af dem hållen utsyning å de Åker och ängeslägenheter, som Catecheten Anders Persson begärt till Nybygge få uptaga, och hwaröfwer Landshöfdinge Ämbetet den 11. April förl. År till Syn resolverat, lydande sielfwa instrumentet sålunda:

Underteknade hafwa förledne sommar efter Höglofliga Landshöfdinge ämbetets resolution, af den 11 april 1748 synt och anteknat then trakt och lägenheter wid Olsele eller Storwallen, therest Anders Pärsson ämnar Nybygge inrätta, och befunnit som följer.

Jordmon består af hwitaktig jord, mest mulljord, på Brännäset derest gården kommer ät sättas.
Men Atjaholmen som ligger litet upföre Brännäset, är litet gröfre och något stenigare jord, dock till åkerbruk tienlig, och kan desse förenämde platser wara tillräckelig till en fierde dels mantal åkerjord, begge ställen bestå af björk, dels ock af grof granskog.

Ängar äro bestående af myror, såsom Taggejegge hwaraf hö kan ränta till 2 winterskrinnor hö i nordwäst ifrån Bostället, opföre Elfwen 1½ fierdedels mil.
D:o Jorbejegge i norr ifrån Bostället, nedanföre den förenämde, hwaraf kan bergas til 1½ skrinda hö. D:o en myra, belägen på södra sidan om Elfwen, emellan de förenämde, hwaraf kan ränta halfannan skrinna hö.
Kuokiesjegge, belägen i öster ifrån Bostället en half fierdedels Mil nedanföre Elfwen, och kan ränta 2 skrinnor hö. Af Ruokojegge kan bergås en half skrinna hö, belägen ett stycke öster om Kuokesjegge.
Åddejegge ungefär 1½ fierdedel öster om Jorbbejegge och kan bergas deraf halfannan skrinda hö.

Rödningsland finnes på begge sidor om elfwen och serdeles på södra sidan ofwanföre Bostället, Vide dels Mil upföre elfwen. D:o nedföre elfwen, på bägge sidor om elfwen, till yttre änden af Bladtwiken, wid pass en Mil ifrån Bostället, för hwilka rödnings tracter ingen wiss skrindtal kan åsättas, förr än blifwa uprögde. Än en myra, Hupptiesjegge kallat, på södra sidan om elfwen, Vi Mil ifrån Bostället, bärgas till 3 skrinnor hö. D:o Rackmyra, en half fierdedels Mil i wäster ifrån Bostället, bärgas ock till 3 skrinnor hö. Än en myra, Mutkejegge kallat, i öster söder utföre elfwen en fierdedels Mil och kan bergås till en skrinda hö.

Desse lägenheter förmodas med tiden wara, när the blifwa uparbetade, tillräckelige för Vi dels Mantal. Och finnes här wid nödtorftig wedbrand, timber och näfwerskog, någorlunda mulbete, så ock qwarnställe uti Abmojuck, öster ut ifrån Bostället wid pass en half Mil, therest qwarn kan gå Höst och wår. Således ware synt och befunnit Attestera Sorsele den 9 Julii 1748 Nils Siulsson Erik Johansson Tomas Andersson Per Persson

Härwid yttrade sig Lappmannen Per Thuresson såsom innehafware af landet therå Nybruks ställen blifwit synte, åt dess son Jacob äfwen tänkt å samma ställe nybygge uppodla, kunnande annars icke säga att inrättandet af Nybruk länder honom till förfång.
Och ehuruwäl rätten af Synemännen theraf Erik Johansson
wid Storuman ej war tilstädes utom hwad theras skrifteliga berättelse innehåller, ej kunde widare beskied om ägornes beskaffenhet erhålla, så wida the måste tilstå thet the en del af ägorne ej sedt.
Icke desto mindre som Anders Persson
erkände Nybruks tilfälligheterne wara af sådan beskaffenhet, ät han förmente dem kunna swara emot va dels Mantal; Altså må bepröfwande häraf jemte Rättens project till 15 Års frihet för Anders Persson, på Konungens Befallnings hafwandes widare godtfinnande ankomma

 

Ny utsyning av Saxnäs nybygge 1752

Androgo Nämdemännen Olof Johansson i Brattfors och Håkan Håkansson i Örträsk, att de jemte Länsmannen Nils Siulsson i Granbyn, till följe af Konungens Befallningshafandes i orten den 30 Januarii sidstl. år afgifne förordnande, besiktigat hwad Lägenhet på en och en half mil i sydost ifrån Sorsele Kyrka wid Windelån på Per Thuressons skatteland Olsele Landet kallat, till Nybygges inrättande finnas kan, om tillstånd hwar till bemälte Per Thuressons Son Jakob anhållit, angifwande Nämdemännen ett af dem skriftel. författat synings Instrument, som upplästes och hwaraf intogs följande lägenheter utsedde wara:

Åkerland på Norra sidan om Ohlsele uppå Granudden Skajesnjöni kallat, bestående dels af sandmo dels lättmylla och något stenaktig jordmån, bewuxit med Gran- och tallskog, någorlunda fri från frost och tillräckeligt till 2 tunnors utsäde.

Ängeslägenheter:

1. Straxt nedanföre Bostället och utföre Elfwen en rödningstract på Södra sidan om Afwan.

2. På Storvaln någon hårdwallsslott.

3. Utföre Elfwen på Norra sidan ett rödningsnäs.

4. Söder om Elfwen 1/4 mil ifrån Bostället Storbackmyran som strax kan bergas.

5. På Norra sidan af Ritteksoen eller Wägselet, ett litet rödningsnäs.

6. På Södra sidan om Sehlet frussennäset.
7. Ofwanför bostället söder om Elfwen en rödningstract Widudden kallat.
8. I Wäster från Bostället och på södra sidan om Ohlselet Rackmyran.

9. Än mera i Wäster uppföre Elfwen Lappmyran ungefär en half mil ifrån Bostället.

10. På Norra sidan om Elfwen råndmyran.
11. Hwalfmyran.

12. Norrut ifrån bostället Nymyran.
13. Oppför och på Norra sidan om Elfwen, en holme Widjeholmen kallad.

14. Ytterst och på Södra sidan om Ohselet Gräntjernmyran, som jemte någre af förr namde straxt kan bergas.

Warandes utom the nu nämde änges lägenheter på båda sidor om Elfwen ofwan ock nedanföre bostället någre små starrstränder som kunna bergas straxt.

Qwarnställe finnes i Sommarträsk bäcken ungefär ¼ dels mil ifrån Gården, Mulbete och liten Näfwerskog i Swartliden samt tilräckelig wedbrand och timberskog, kunnande fiske idkas dels i små Siöar dels i Elfwen.

Och emedan Synemännen widare förutsätta, att de utsynte och förberörde ägorna i framtiden och då the uppodlade warda, kunna skattas för ¼ dels Mtl. och att ingen så nära angränsande finnes som af detta Nybygges anläggande lider intrång, warande Lapplandaren Per Thuresson ganska wäl nöjd att dess son sig å Ohlsele Landet husligen nedsatt, ty aktade Rätten billigt, till Konungens Befallningshafwandes i orten widare bepröfwande, föreslå det Jakob Persson må på dess upptagande Nybygge njuta femton års frihet ifrån Kronoutskylderne.