Insyning av nybygge vid Staggträsket

Uplästes ett nu ingifwit, så lydande Syne Instrument:

Till följe af Konungs Befallnings Hafwandes förordnande den 29. februari 1804 att Syna och beskrifwa de af Mårtten Nilsson, Upgifne lägenheter, till ett Nybygges anläggande, uti Umeå lappmarck, å Stagträsk lijdan, har undertecknad låtit, igenom kungjörelse och bud, sammankalla näst gräntsande, byjamän; och som efter anmodan Nämndemännen Pehr Ersson i Wormträsk, och Jon Ersson i Björk selle woro till komne och uppå efter fråggan för klara des ojäfagtige, så besågos hwarje lägenhet för sig och befants, som följer.

Till tomt, och bostad utsagos ställe wid östra sidan om Stagträsket, 2 ½ mil i sydost, från Sorselle Kyrcka.

Till åker fins medelmåttig grof Jord mån, nog stenig, är bewäxte med Tall och Någon björck, Om 4 tunnelands widd. för menas blifwa någorlunda bördig.

Till äng.

1. Lajckor bäcken, ifrån Lajckorträsket, ned till Johan Erssons Äng i blatnickselle, kan Igenom dämning och Röjsell af kasta 3 ½ Skrin

2. Abmoberg bäcken som komer i från Abmoberget, och rinner ned i Lajckorbäcken med de Myror som are på båda sidor om bäcken Natturlig slog, 3 skrin, och det som genom Röjdsell och dämning kan upodlas, 3 skrin, tillsammans 6 skrin.

3. Lillbäck myran, belägen närmare bostaden i Sydwäst, af kastar l skrin

4 Ålder Myran, bränn Myran, Med fyra andra små Myror, alla belägne på södra sidan om Abmo bäcken, af kastar swagt myr gräs tilsammans 3 skrin.

5. Storbäcken, Med Stor fracken myran som är belägen, straxt wästan storbäcken, af kastar tillsammans 2 skrin belägen i wäster från bostaden en half mil.

6. Wid Garg Ån, i från Öfwerån, till och med Bäfwer selle, Routo bäcken Rödnings land, tilsammans l skrin, Är belägen i nord från bostaden ½ mill.

7. Sobbträsk bäcken, Med lill Myran sör om bäcken, och twå Sobb träsk myror på sör sidan om träsket, af kastar 2 Skrin bälägne i öster innom ½ mill.

8. Kall Kjäll Myran, och brått Myran, belägen litet närmare bostaden af kastar tillsammans l skrin

9. Kjärn Myran, af kastar swagt myr gräs l skrin

10. Yter Lajicko bäcken ifrån Sjön, så ned efter bäcken till Skoträsket af kastar myr gräs 3 skrin

11. Bran bergs myran äfwen i söder lite närmare bostaden af kastar ½ skrin

12. fräcken Wick Myran, äfwen i söder om 1/4 mill. Af kastar ½ skrin

13. Twå små myror inanför Lajickor träsket af kastar swagt myr gräs tilsammans l skrin

Summa 25 ½ Skrin

Till Mulbete Är Någor lunda til gång. Husbehofs timmer Gärdsell och wed fång finnes.

Fiske till Hus behof i Stagträsken och i 2ne Sobb träsken inom l/2 mill.
Qwarnställe sönnerstii träsket inom 1/8 mill.
Wid dese Lägenheters up låtande till Mårtten Nilsson har ej någon att på minna.

l händelse söckanden erhåller Konungens Befallnings Hafwands tillstånd, att dese lägenheter Nytja och upodla, föreslås femton frihets år

Så ledes wara befunnit Intyga Stagträsk Lidan den 25te October 1804
Olof: Peh: Lyckzell.
Pehr Ersson i Wormträsk, Jon Ersson i Björckselle

Nämnde Männ.
Häremot var ej något at påminna; Hwadan Resolverades:

Ät Sökande Mårten Nilsson til erhållande tilstånd, at tiltänkte Nybygget uptaga, må hos Konungens Befallnings Hafwande i Länet sig widare ödmjukeligen anmäla.