Katarina Anundsdotters förklaring till sitt lägersmål med styvfadern.
Behandlat den 16 januari 1770 i Lycksele tingsrätt häradsrätt.

Förekallades Katarina Anundsdotter ifrån Granbyn, som af Lappe Läns Man Nils Siulsson angafs hafwa födt oäkta barn.
Och berättade Katarina, att hennes nu mera afledne Stiuffader Thomas Persson skall År 1768 tre weckor efter Påsk, under thet hon och hennes föräldrar haft theras tilhåll i Burträsk Sochn på Bodbys mark hafwa en dag, wid tilfälle att Katarina waridt i skogen efter Renarne, henne twenne särskilte gånger wåldtagit och med Katarina kiötslig beblandelse plägat, hwaraf hon hafwande blifwit och år 1769 onsdagen efter trettonde dag Juhl hos Nybyggaren Anders Hansson i Stensund, ther hon då tjent, barn en flicka som an lefwer, framfödt, och skall Katarina med ingen annan än thenne Thomas Persson haft att beställa.

Katarina Anundsdotter frågades om hon omtalt för någon, när hon kom utur skogen, thet Stiuffadren med henne beblandelse haft? Swarade att hon thet icke tordts, eftersom Thomas Persson skal henne sådant strängeligen förbudit, samt han warit en öfwerdådig menniska, som hon fruktat skulle dräpa henne, om hon gierningen omtalte.
Frågades om hon, efter thet hon förmärkt sig wara hafwande, omtalt sådant för någon? Swarade, for ingen annan än Thomas Persson, som då äfwen skal förbudit henne att uptäcka sitt tillstånd.

Frågades å hwilken hon bekändt wid barna födslen? Swarade, att hon på sitt Hus bonde folks och Anders Sjulssons Hustrus tilfågan, ej skal gifwit tydelige swar, utan the gissat, att Lappdrängen Anders Thomasson skulle wara hennes lägersman, ehuru Katarina thet aldrig sagt, som hon icke heller med honom skal haft att beställa.

Frågades när hon då första gången omtalte eller yppade att hon af Stiuffadern blifwit häfdad? Swarade, att hon, efter thet Stiuffadren dödt, sidstl. Andersmässotid för Comministern Degerman i Sorsele, sådant första gången bekändt.

Frågades hwarför icke Katarina sig förledit År här wid Rätten instälte och bekände sitt brott, så att Härads Rätten medan Thomas Persson än lefde, kunnat honom höra? Swarade, att hon, som då nyligen födt barnet, warit så siuk, att hon ej förmått färdas hit flere milars wäg ifrån Stensund, ther hon tjent.

Frågades om hon warit ute på Landet i Burträsk Sochn, när Thomas Persson förledne Wår å Lördagen efter första bönedagen, i kåtan funnits till döds skuten? Swarade Nej.

Frågades om hon har någon kundskap antingen Thomas Persson sielf sig lifwet afhändt eller någon annan thet giordt? Swarade, att hon therom icke hördt någon berättelse, men will förmena att han, för then med Katarina bedrefne ogierning sig sielf lifwet afhändt.

Nybyggaren Hans Hansson i Stensund samt Anders Siulsson och hans Hustru Anna Hans dotter efterskickades, och blefwo hwar och en för sig särskilt hörde, berättande

1o. Hans Hansson att Katarina födt barn en dag i Januarii Månad förledit År, näst förrän han reste til marknaden och Tinget, sa att hon då icke kunnat följa them; Och som hon då icke eller bekändt på någon annan an Lappdrängen Anders Thomasson, så har Hans Hansson tyckt Saken ej wara af särdeles wärde.

2o.  Anders Siulsson förmälte att han hördt Katarina, såwäl före som efter thet hon födde barnet, säja att Anders Thomasson wore dertill fader, och

3o.  Anna Hans dotter intygade, att Katarina före, under och efter barnfödslen påstått, att Anders Thomasson henne häfdat och ej thet ringaste om sammanlag med Stiuf fadren nämdt, tilläggande alla tre thesse personer, att the therom icke skola ringaste kundskap haft förran sistledne wår, då thet förspordes, att Thomas Persson sig til döds skutit, samt the således begynt gissa, att han torde warit barnafader.

Katharina Anundsdotter tilstod ock nu, att hon bekändt thet Anders Thomasson warit barnafader, samt thet eftersom Thomas Persson hade bedt henne skylla på Anders, hwilket hon dock nu mera ej will göra, eftersom han wore oskyldig, och aldrig med Katarina umgänge plägat, utan Stiuffadren Thomas Persson samt ingen annan henne lägrat.

Thenne Katarina är några och tiugu År gammal, liten och undersätsig till wäxten, har förr icke for lägersmål eller annat brott pliktat, ägande någorlunda Christendoms kundskap, som ett Herr Kyrkioherdens Lindals till Härads Rätten å thenne dag aflemnade intyg, utwiste.

Then af Katarina Anunds dotter utnämde Lägersman, hennes Stiuffader förbenämde Thomas Persson, har i lifstiden en gång for tiufnad med spöslitande blifwit straffad samt äfwen  warit i Bygde Sochn for wåldtägts brott misstänkt och angifwen, samt annars fördt ett bullersamt och oroligt lefwerne, som han ock, såsom död funnen i en Lapp Kata i Burtrask Sochn, utan att utrönas kunnat, om han sig sielf skutit, eller andre thet giordt, blifwit efter hållen undersökning och Härads Rättens beslut, afsides i Kyrkiogård lagd.

Ransakningen uplästes och widkändes, hwarefter Afsades:

Ehuruwäl Katarina Anundsdotter bekändt att hennes Stiuffader, Thomas Persson, skall år 1768 i Burträsk Sochn henne med thet barn rådt, som hon i början af Januarii Månad sidstl. År födt och än lefwer; dock som Thomas Persson sedermera genom döden afgådt, sa att han öfwerthet af Katarina angifne grofwa Brott icke kan höras, och Katarinas berättelse med omständigheter icke eller kunna styrkas;

Altså, och i anledning af hwad 55. Cap: 1 § Missgärnings balken samt slutet af 36 § i 17 Cap: Rätteg. balken stadgar, warder Katarina Anundsdotter ifrån thet å bekände brottet i Lagen stadgade dödsstraff befriad samt endast skyldig förklarad, att utgifwa lönskaläges böter fem daler Silfwermynt jemte Twå daler samma mynt till Kyrkan, och att undergå enskilt afläsning i Sacristian; ankommande likwäl sådant, samt huru Katarina Anundsdotter gjort sig til något arbitralt straff skyldigt, på Kungl.Maijts Högloftiga Swea Hofrätts högrättwisa bepröfwande.