Domboken av Ångermanland över alla avdömde Saker som för Lag och Rätta avsagde äro, uppå  det år  1612.

Den 2 Februarii stod  Laga Ting i Nordmalings Socken

Herman Suensson i Orrebölett  för Jungfrukränkning med Ingeborg i Orsbeck, Sak,40 mk
Penningar  8 daler, Utgav

Östen Davidsson i Ava, för Jungfrukränkning med Sara därsammastädes, Sak,40 mk
Penningar 8 1/2 daler, Utgav

Johan Nilsson i Håknäs , för Jungfrukränkning med Karin Olofsdotter , Sak - 40 mk
Penningar 9 daler, Utgav

Daniell i Torrebölett för någon bodrächt han gjort hade. Sak 9 daler
Penningar 9 dalel, Utgav

Anders Davidsson i Håknäs haver slagit Abraham i Ava en blånad på Kyrkevägen den tid de gingo ifrån Kyrkan.Sak 9 daler
Penningar 9 daler, Utgav

Thomas Christiansson i Bredvik haver gjort Lönskeläge med Karin ibidem,  Sak 3 daler
Penningar 21 öre, Utgav

Haver Jacob Aasmundsson i Lygdö gjort Jungfrukränkning med Anna Erichsdotter i Djupsiö, Sak  40 mk
Penningar 18 daler, Utgav

Erich Abbelsson i Lygdö haver gjort Lönskeläge med Anna Eriksdotter i Djupsjö  Sak 3 daler
Penningar 15 öre, Utgav

Samma Tid och Dag blev för Rätten uppenbarat och tillkänna givit om ett Mord, som en kåna Karin Olofsdotter vid namn, bedrivit haver. Då blev på det flitigaste därom rannsakat och henne tillfrågat, om hon sådant bedrivit hade, det hon då icke undfalla kunde, utan frivilligt bekände, som härefter förmäles /: Således att hon aldrig bekänt för sin Matmoder eller någon där i gården det hon var med barn, utan så ofta de henne frågade, nekade hon alltid. Och då hennes födslestund tillstundade, var hon uti fähuset. Och bekände, att hon strax Navlen ifrån barnet, och sedan lade det vid en Ladu Lodhe, och gick själv efter en Tid att bese Barnet. Och när hon igen kom, sade hon att det var dött igenom sin handeverks förvållande. Som skedde Sju dagar för Kyndelsmässo Tid i detta år, och gjorde hon för Rätten Barnafadreren fri, samt andre, att de aldrig hava varit i råd med henne. Därför blev hon dömt ifrån Livet, utan hon synnerlig och särdeles Konungs Gunst och Nåder åtnjutandes varder.
Summa
Penningar 35 daler 20 öre

Samma Tid och Dag vittnade 12 Män i Nämden om ett Jordeköp, sålunda att Per Andersson i Rönnholm hade sålt och upplåtit Håkan Sjulssons i Hyngiertzbölett Tio marker Jord Liggandes i Ledusiö för Halfiortonde Daler Penningar gott och gällt Mynt.

Då kommo fram för Rätten Erich Jerlesson i Lygdö, Olof Eriksson och Jören Erichsson i Lygdö och vittnade om ett Jordeköp sålunda att en vid namn Sigfrid i Gottne i Själevad och bekände sig hava godvilligen upplåtit och försålt Esaias Davidsson i Lygdö 12 Seland Jord Liggande i Lygdö för 12 daler Penningar