1623  S:Johannis  -  1624  S: Johannis,  Nordmalings Socken
Närvarande: Fogden Axell Christophersson och Nämnden

Framkom Michell Oluffsson i Langedh, tredje resan oppböd de  - 8 mark Jord han uti Panta haft hade i  - 20 år, antingen få sina Penningar igen, eller oppå Jorden dombrev bekomma, det Nämnden honom  lovade, att inom   - 5 veckor ske skall.

  Framkom Peder Andersson i Nyåker och Rätten tillkännagav att hava Olof Joenss tillförendes boendes i Helsingeland i Båldnäs Socken i Finferdz by sålt någon Jord sålunda, att för:de Peder Andersson haver med sins hustrus ja och Samtyckning sålt bemälte Oluf Joenssons  - 12 sädesland Jord i bemälte Nyåker, och haver givit för Jord och gård  - 20 daler Penningar, vilken jord förr varit öde i tre år efter det bevis som Anno 1620 däruppå givet är och nu för detta år 1623 haver för:de Peter Andersson givit Cronan All Utlagor efter samma jord,  och var ofta Peder Andersson bördeman till Jorden, ty hans moder Gundeborg var arvinge, därigenom blev jorden öde.  På det jorden skall bliva upphävdad är honom lov givit samma jord att vederkännas för den orsaks skull som fömält stått och den nu tillställt ofta bemälte Olof Joensson, ty han haver nu henne för sin nöd bort sålt i alla sina arvingars närvaro.