Nedanstående är något ihopblandat då det är läst från olika källor

Nordmaling 1629  14 december.            

§  1.
Samma dag hades en gift bonde benämd Håkan Sjulsson i Hyngelsböle inför rätten och bekände sig allt han haver gjort. Annan gången var med den ogifta  Conan såsom han i förlidne år hadde barn med, nämligen Magdalena Persdtr i Levar  och samma gifte bonde haver två gånger till förne, gjort enfallt hoor, och nu är den tredje gången, och samma Cona nu med barn är och bekänner inför rätten att förr benämnte Håckan Siulsson är rätte barnafadern och efter det att han är tvenne gånger till förne uti sådana grova Laster och missgjärningar bedrivit och besked kommit ifrån den Cungeligh Hoffrätt att han skulle benådas och sluppit med böter uti en pennig Summa, vilken han nu måste påstå Utgivit haver och efter det han nu den tredje gången sådan grov Last och Synd gjort och bedrivet haver, äre te nu båda efter Sweriges Lagh och den Konungsligh Hofrätts ordning dömt ifrån Livet.

§  2.
Framsteg Anders Jonsson från Ava och sig klageligen inför rätten tillkännagav om sin hustrus styvfader Abraham Jonsson i Avua som nu bägge två på hemmet boendes äro, och efter det samma gård som tillförne på tomten stått haver, som av våde uppbränt blev var Andärs Jonssons hustrus fädärnes gård, och efter det förbenämde Abraham haver nu samma gård av  nyo oppbyggt, och de nu icke båda på gården sig behjälpa kunde med husrum, och samma gård nu utav Gode Män nu till högsta värderas är för - 60 daler.

Blev av Nämden avdömt att Abraham Jonsson skall bekomma för sin halva gård penningar 30 daler och där med avika, så framt att han icke vill penningar emot taga, så skall han taga sin halva gård och flytta honom utav tomten, efter som gode män honom på hans del husen skattat äre.

Dess likes blev ock avdömt att efter det Abraham Jonsson i Avua haver köpt Sal. Nils Staffanssons hemman i Avua, nämligen Jorden och icke gården blev av nämnden avdömt att efter Abraham haver köpt Jorden skall han och behålla gården. Efter gode mäns värdäring, men så framt att han icke vill behålla gården för belalning så skall han ingaledes hava makt och lov att behålla Jorden eller ock lösa henne till sig för penning.

 SAKÖREN 1629

Tomas Carlsson i Öre haver olofligen tagit näver på Sven i Långeds skog, han därför som står i Byggninga Balken 29 Capitel saker 3 mk.

Lars Olofsson i Aspeå stämnd men icke tillstäds, saker för treska och olydno, 3 mk.

3.                                                                 BELÄGRAD.

Domboken p.3 angav Fjärdingsmannen Oluff Pederson i Asby en sak som var 1629 skett för 14 år sedan, Anno 1615, om en knäkt hustru bemält Segredh Pedersdoter  barnfödd i Västerbotten och hennes man hetat Erich Abelsson i Lijgde  som var en Landsknekt, och han var därtill stadder i Ryssland, haver hans hustru emellertid han borta var, låtit sig belägra av en ogift dräng, benämnd Jacob Åswedsson i Lijgde, som var den tiden icke mera än 16 (25) år gammal, men är nu förbenämnde vorden gift, och hennes man Erich Abelsson haver då varit i Tyskland söderut med andra  kneckter i 5 år, det ingen utav visste antingen han var levande eller döder, men strax därefter de sin gärning gjort och bedrivit haver. Vid pass 20 dygn därefter kom hennes man ifrån Ryssland och var då hemma vid pass 4 eller 5 år, då blev han död. Och strax därefter henes man Erich Abelsson död var, kom hon uti stor fattigdom och eländighet, och efter det hon nu så i en stor armod kommen var, tänkte Segredh på sin förriga onda gärning som hon med Jacop Åsvedsson gjort och bedrivit haver, att det skulle vara orsaken till hennes fattigdom och armod. Så haver ofta bemälda Segredh gått till sin Kyrkoherde Herr Peder och bekänt sin onda synd och missgärning, det så prästen strax vittnar ………Båda dömdes ifrån livet..   Målet vidare till Hovrätten.

Samma dag 14 Dec. 1629, ingav Fjärdingsman en sak att en gift bonde, benämnd Håkan Sjulsson i Hyngelsböle, som nu haver andra gången gjort enfallt hor med en ogift Kona, benämnt Malin Pedersdotter i Levar, som han i förledna år haver haft oäkta barn med, och nu det andra, och förbenämnde Håkan Sjulsson haver tillförne andra resan gjort enfallt hor, och nu är det tredje gången.  Och förbenämnda Kona Malin hades nu inför Rätten, då bekände hon att förbenämnde Håkan Sjulsson vara rätte barnafadern till barnet som hon nu vidgår, och efter det hon är nu tvenne gånger tillförne sådana grova laster och synder gjort och bedrivit haver, äro nu efter Sveriges Lag och den Konungsliga Hovrätts ordning dömt ifrån livet.  ( Horkarlen och Horkonan benådades senare, men kunde såsom medellösa intet utgiva, allt det han äger, både i löst och fast, haver han tillförne utgivit i böter för sitt horeri, som han gjort och bedrivit haver.

  Kom för Rätten Nils Larsson fordom boendes i Rönnholm, och bekände sig att hava med sin Hustrus samtycke sållt och upplåtit sin Svärfar Erik Larsson i förbemälda Rönnholm, i Aspeå by till sin arv ägt Hus och Jord, som han efter sina föräldrar ärvt haver.  Varför haver han givit sin broder penningar 17 dr. vilket för bemälde penningar bekommer han ……………. Slut.