År 1631 den 16 Aug. hölls Laga Ting med Allmogen å rättan Tingsdag i Befalln.mans med fl. Närvaro, enär alla Kronans ärenden på Laga Ting förhandlat blev.

Då fordrade Bef.man Välaktad M. M. utlagorna av socknen.  Då befanns, att såsom Tolv Edsvurna män  för Rätten vittnade med deras Ed, att nu för två eller tre år sedan är bliven någon Ödes Jord, dess (land) bättre är genom hjälplöse Öde blivna som här efter förmäles;
-Gräsmyre är tio Sel. Jord Öde. Allt folk är utdött, och ingen däruppå sitter. Ej heller sitta vill.
-I Hummelholm är tre Sel. Jord Öde och ingen bärgar henne.
-I Agnäset är halv nionde sädesland.
-I Brassebacka  är 25 Sel. alldeles Öde blivne, och ingen  samma Jord uppå Bol haver.  Bleve i förliden i förlidet år för deras grova missgärning avrättad, och ingen däruppå nu besitta ville, då det ligger sju milar upp i fjället ifrån landsvägen, och är alldeles Öde.

Därför tigga och bedja vi fattiga undersåtar, som bygga och boendes äro i Nordmaling, hos de och Välborne Herrar (själva) och Kammarråd, så och Hans Gevlige Ståthållare.
Vi fattige skattskyldige män måge alldeles bliva förskonade och av med förbemälte Ödes Jord, efter det vi hava själva (karg) Jord i våra Byar som alltid mest skada göre på själva säden och årsväxten.
Att denna Ödes Jord är inför Lag och Rätta i Befallningsmans och Lagförarens och Tolvmäns närvaro grannerligen rannsakat och skärskådat, så att det sannfärdeligen befunnit är. Detta till ytterligare vitsord haver vi begärt när Kyrkoherden samt Laggföraren Signet här nedan undersätter låta, bredvid vårt
Datum Anno et Die ut Supra.

§  1.
Johan Nilsson i Ava haver förvitt Erich Larsson i Rönnholm för det han haver undandöllt en tunna Kramsill. Detta han intet bevisa kunde. Johan Nilsson för sitt ohemult beklagande
Penningar
Jag oppburit     3 marker
Saker   -    3 marker

§  2.
Abraham Jonsson i Afua för dombrott emot Anders Jonsson ibidem. Han därföre, efter det han icke vill fly av gården som i förledne år avdömt blev
Saker -  6 marker
Penningar - 6 marker  jag oppburit