Nml.  1634.

 

Fj-män: David i Bredvik , Olof i Aspeå ,  Olof Håkansson och Zakarias Nilsson.

§1
Nils Olofsson i Djupsjö  är i rykte kommen för en tunna smör som hetes (sägs) det han i förlidne Korsmesse 1631 skulle hava bortstulit. En tunna Smör och en fjärding Lax smul  75  En tunna  eller var  5 Lisp. smör, utur en sjöbod i Härnösandh som hörde  hr. Matts uti Thorsåker till.

§ 2
Hustru Kerstin i Agnäs  haver förvitit sin granne Hustru Anna ibid. det hon skull hava avhänt ett får ifrån sig olovligen, det hon ej bevisa kunde.  Hon därföre penningar   -   saker  3 mk.

§ 3
Desse efterskivna äre Ländsman olydige och icke ville komma tillstädes när han stämmer dem i Skjutsfärd. För deras olydno och treska skola de böta vardera  Saker - 3 mk.
Jon Nilsson i Hörnsjö, Olof Nilsson ibid. Samuel Esajasson i Lögdeå  ( Samuel Esaiesson i Lygde ) och Olof Larsson i Brattfors.

§ 4
Kom för rätten Johan Eriksson i Mo och sig storligen besvärade utöver en häst som blev i förliden sommar ihjälriden, att en fendrik i Westerbotn Jacob Larsson benämnt, som honom ihjäl ridit när han reste till begravning och efter det han Jon Erichssons häst blev orätt utagen för ett annat Håll som honom icke kände.
RESOLUTION:  Blev av rätten dömt det Brattforshållet och Sunnansjöhållet skall utleta vem, som härtill skyldiga äro att färdhäst betala.  Nämlig 20 daler koppar mynt att betala nästkommande Ting. Eljest skulle de böta för dombrott och än då betala hästen.

§ 5
Kom för rätten Per Andersson i Rönnholm och åkärade Olof  Persson i Aspeå By ( Olof Pädärsson i Assby ) om en mark mindre än 4 sädesland Jord liggandes i Rönnholm som Olov Pädärsson är berättigad Måhlsmahn före.
RESOLUTION:  Alldenstund barnet är icke komme till sin myndige år, är avdömt det Peter Andärsson skall behålla samma jord till den behagelig tid tilldess barnet komme till sin myndige år, eller han själv besitter det, eller ock han säljs för penningar, men Pedär Andärsson skall utgiva avrad av jorden, så länge han haver henne händer emellan. Efter gode mäns sägning och utlovar än där ovan oppå att han vill föda barnet eller och lägga föda för det.

Grundsunda 1634  15 december
Jackop Pedersson i Genes borgare i Norr Tällie haver med våld och rånat en tunna strömming från Christopher i Elönn, och samma tunna haver Christopher fört Abraham Pedersson  Borgemäster i Hernösandh till handa efter han var honom samma strömmingstunna skyldig, och leverat henne efter Abrahams begäran i Burön uti en sjöbod svale, och förbem:te tunna haver Jackop Pedersson borttagit.
Item haver Abraham Pedersson lagfört Christopher i Elönn på Hernösands Rådstuga, och dömt  honom att han skulle betala Abraham strömminggstunnan, det dock icke ---er, att Christopher haver betalat två tunnor för en emot all rätt och rättvisa. Detta ärende skall tingföras när Jackop Pedersson kommer tillstädes.