1638,10/12

§1
En ogift dräng, benömnd Peder Andersson, ( Per Andersson ) svarandes ……………. Som haver gjort Mökränkning med Kristina Eriksdotter i Kasa, och förbenämnde  Peder Andersson är barnfödd i Västerbotten i Bögdå socken ( Bygdeå ), och efter det han bekänner sig nu inför Rätten, att vara rätte fadern  till barnet.  RESOLUTUO:  är han därför dömd efter det 3 Capitlet Giftermåla Balken,  saker 40 dr.

§2
En Landsknekt benämd Lars Nilsson i Rönholm haver gjort Mökränkning med Anna Pedersdotter i Angnäs, ( Anna Persdotter i Agnäs ) och förbemälde konna haver i förledne vinter fött barn, och bekänner hon, att förbemälde Lars Nilsson  är fadren till barnet, och efter det knekten är nu icke hemma utan i Tyskland stadder, såframt han icke hemkommen, skall hans med (rotebonde) Anders Jonsson i Afua svara till sakören 40 marker.
1640 haver Anders Jonsson levererat till Erich Siulsson ifrån Norrköping ( Erik Sjulsson ) på mine vägnar förskrevne  - 10 dr.Silver Mynt eller 20  dr. kmt efter det jag var honom skyldig  så mycket Penningar.