Nml.  1640.

Samma dag trädde för rätten fjärdingsman Olof Håkansson i Hyngelsböle ( Hynnerbölle ) och angav en högmålssak, som härefter förmäles, sålunda att en gift bonde benämnt Erik Nilsson i   Hummelholm, haver bedrivit enfallt hoor med en ogift kona benämnt Brita Axelsdtr i Hörnsjö  Hörnsiöö ), och förbemälte kona erkänner arr förbemälde Erich Nilsson är rätte fadern till fostret, som hon fött haver. Hon bekänner att samma foster icke var fullbordat och däruti skulle fattas. efter hennes räkning, vid nyårstid haver han gjort henne med barn på kyrkovallen uti hans bod, och om valborgsmesse haver samma fostret med henne förgåtts. Eftersom hon nu inför rätten bekänner, tillspordes henne ytterligare varest hon gjort utav samma foster, som hon fött haver, svarade hon;  Efter det hadde icke liv, ej heller var det fullbordat, och icke syntes någon skapnad, då haver hon kastat på elden och uppbränt.  Däremot svarar Erich Nilsson och säger sig aldrig hava med henne att beställa till det ringaste, ej heller han kommit med henne, varken i säng eller säte, utan han bekänner, att han haver kommit till henne om Pedärs mässe tid, och där legat i hennes stuga uti hennes säng och hon haver legat på bänken, men icke haver han med henne om något sängelag att beställa, men likväl står konan på sin bekännelse stadigt och säger att han haver gjort sin onda begäran om samma natt när han var med henne i stugan. Och den andra gången, säger hon, att han haver besovit sig på kyrkovallen, om Nyårs tid.  Däremot nekade han stadigt, och sade sig aldrig hava med henne något att beskaffa.

Nordmaling 1640 den 19 aug.

Berättar förbenämnde kona nu på tinget att det skulle ändå mera fattas till dess fostret var fullgått och om Walborgsmesse haver hon mist barnet och oppbrändt det i sin stuga spis.  Och nu berättar grannarna att hon haver ingen Eld på en lång tid haft i sin stuga på en års dag eller mera.

 

Nordmaling 1640 den 19 aug.

§  1.
Kom för rätten Hu. Elisabeth,  Tomas Perssons hu. i Brattfors och åkärade Olov Månsson i Mo på sin oäkta sons vägnar, benämnt Per Kristoffersson  i det att förbemälte Olov Månsson haver utlejt hennes son till lands knekt för sitt hemman, nämligen halvparten, och en annan andra halvparten, därföre haver han utvisats för halvknekte ståndet 60 daler koppar mynt, däruppå haver hu. Elisabeth uppburet, som hon nu bekänner 27 1/2 dr. kmt.  Rester henne ännu - 32 1/2 mark kmt. dem hon nu med första lägenhet betala skall utan någon gensägelse med böter till görandess.

§  2.
Johan Eriksson i Mo haver utlejt den andra halva knekten, och därföre utrustat honom likasom Olov Månsson för halvt knektestånd Nämligen 60 dr. kmt. Däruppå haver knäkten samt modern uppburit i penningar å dess värde till 25 1/2 dr.  Rester henne ännu 35 1/2 dr. kmt. dem hon och nu med första lägenhet betala skall.

 

Nordmaling 1640 den 14 december

§  1.
En ogift dräng benämnt Per Eriksson i Örsbäck  haver för 3 år sedan besuvit en ogift jänta Brita Axellsdotter och haver avlat barn tillsammans och hon bekänner stadigt inför rätten att förbemälte P. E. är rätte fadern till barnet som hon fött haver.  Tillspordes konan varest hon haver gjort utav barnet. Då bekänner hon sig fattig synderska att hon haver om Jacoppi tid, emedan folket var i Kyrkan, haver hon fött barnet i bastugan och det hadde liv.  Då haver hon tagit ett stycke kläde och lagt det på munnen och därmed blev barnet kvävt, och sedan haver hon kastat fostret in i bastu-ungnen och uppbränt det.  Därföre är hon dömt efter sina gärningar ifrån livet efter det andra Capitlet i Högmålsbalken, och drängen är dömd efter det 3 Capittel i Giftomåla Balken för mökränkningen.  Saker 40 mark.

§  2.
Om Nyårsnatt där efter 1638 haver förbemälte kona Brita belägrat sig med en gift bonde benämnt Erik Nilsson i Hummelholm ( E. N. i Humbleholm ) på kyrkovallen uti hans egen bod om Nyårsnatt, och den andra gången bekänner de sig båda haft sängelag hemma uti hennes egen stuga om Pedärsmesse tid, och då var hon med barn som drängen gjort haver.  Bekänner de sig båda nu inför rätten sådan grov synd och last hava bedrivit för deras gärningar äro de å båda sidor dömt ifrån livet och domen försändt till den Kunungsliga Hofrätt.  Vad mordet vidkommer gör hon dem båda fri, där före att de hava aldrig varit i råd och dåd med sig därom att hon skulle förgörat.

§  3.
En knäkthustru, benämnt hu. Brita, salig Per Erikssons  efterleverska i Sunnansjö, fordrade på sin mans vägnar för ett halvt knäktstånd som Olof Olofsson i Sörbyn hennes man skyldig är, och därföre skall hon hava efter tolfmäns läsning 60 dr. kmt. Däruppå haver hennes Sal. Man Uppburet 19 dr. 13 öre, rester ännu 40 dr. 19 öre dem han med första lägenhet betala skall, och emedan penningarne äro borta för hu. Brita, haver han nu inför rätten lovat henne att vara uti en stuga i Assby, och så mycket jord där hon skall utså - 3 skiäl korn uppå att uppehålla sina små 6 barn med, tilldess penningarne äro för henne borta.

1640 haver Anders Jonsson levererat till ifrån Erich Siulsson Norköping på mine vägnar förskrevne  - 10 daler Silver Mynt eller 20  daler kmt efter det jag var honom skyldig  så mycket Penningar.