Nordmaling 1641 den 9 december 

Blev av välbemälde befallningsman uppläsit det nådigast Högvälborne hovrätts brev angående om Räntan han avlämnade med första över Land framföras skall till Söderarms Factorie. Såsom och att allmogen härav lande är tillåtit att sig försöka vart de sin egen gårds avel bäst kunna föryttra utan någon protest.  I lika måtto om Riksdagen som på innestående är i Stockholm, bedömt är samt flera hennes Kungl. Majts. befallning almogen kungjort.