Nml.  1642 den 6 aug.

§  1.
Samma dag kärade hustru Märta Larsdotter salig Olof Jonssons efterlåtne änka i Örsbäck att kyrkoherden Välärde herr Pädhär i Nordmalingh haver gått i Löfte för 32 dr. smt. som han skulle hava utur Örsbäck hemmanet för det hennes styfson gick ut till prästeknäkt, 12-män lovade följa henne uti prästgården och skaffa henne rätt därpå.

§  2.
Tilldömdes Lars Mickelsson sin betalning av hustru Rågierd i Orrböle för en tunna salt och 2 tunnor som hennes sal. man haver tagit av honom.

§  3.
Vad som belangar de 8 dr. kmt. som Lars Mickelsson fordrar av hu. i Långnäset, därom är 12-mäns mening att Lars skall göra sig fullkomligt betalat av den Koppar? hon honom för sin skull anvardat haver eller det är ovisst huru godt han var till värde.

§  4.
Belangande Johan Perssons  Ländsmanssons käromål i Själevad som efter 5 Lispund tjära av Nils Persson i Ledusjö, 2 Lispund och Erik Anundsson i Ledsiö 2 tunnor och Nils Mårtensson i Baggård, så föregiva de att Jon Pedärssons dräng Jonas Mårtensson haver befallt dem föra tjäran in på gärdeskutan som då låg på avfärdig, oavsett att där voro någre på skutan eller ej. Desse uppskjöts till nästa Ting och då skulle Jon komma till svars.

§  5.
Olof Eriksson i Lögdeå låter 1:a. gången uppbuda 12 selad jord i Lögdeå belägen, för 22 daler kmt. som han köpt haver av Olof Persson i Baggård. Han av hustru Sara, sal. Olof Perssons  i Lögdeå, en stång jord i Stillänge för en daler kmt.