Nordmaling 1646 den 9 november

§  1.
Angav befallningsmannen H. Majts. nådige Mandat om tillstundande Rikzdag som hållas skall i Stockholm nästkommande 13 Jan. eller 20:e. dag Juhl begynner.

§  2.
Tillsades att Tolfmän skola skaffa åboer på ödeshemman, men Lars Mattsson, en finne, tog - 6 sel. i Hörnsiöö, som haver i 6 år legat öde.

§  3.
Landshöfdingen, Välbenämnde Hans Strijkz sedel blev uppläster angående andre lägenheter till residens byggningen nu som den anvisade penninghjälpen.

Rätten: Tolfmän lovade göra efter sin förmågo, dock uti Navwen så mycket som möjligt ske kan.

§  4.
Tolvmän beviljade att de som inga hästar hava till att skjutsa med, de måge ligga i Länsmans gården när posten kommer och bära honom såsom en post vederbör, och således bliver skjutsfärderna förkortade. Men om sommaren lovades Matz i Fyllingen från Grundsunda socken, slippa vid posten i Avan eller Lögdeå.

§  5.
Thomas Eriksson i Långed lovade opptaga 9 sädesland Jord ibm. som haver i 4 år legat öde av hans fädärnes jord.

§  6.
Per Svensson ( Pädhär Swensson ) och Per Tomasson i Långed togo tillhoppa --6 sädesland Jord i bemälte Långed, legat öde i 12 år.

§  7.
Eljest vad som belangar den övriga Ödes jord som i socknen finnes och icke skaffas åbo oppå innan Walborgsmässe, den skall socknen stänga och bärga med dagsverken till Cronones behof.

§  8.
Per Håkansson i Norrbyn opptager 3 seland jord som för 3 år sedan är bliven öde utur hans eget hemman där i Norrbyn.

§  9.
Belangande tvisten emellan Olof Olofsson och Lars Erikssons. Hustru i Aspeå uppskjuts till nästa laga Ting efter Olof Olofsson är sjuker, som Anders Jonsson i Avan och Per Ersson i Aspeå vittnade.

§   10.

Karin Eriksdotter i Sunnansjö går fullkomlig till sin jord: --6 sel. jord för alla syskonen där sammastädes och vad som är Öde skrives, det skall räknas av Anders Anderssons Jord, som nu bor i Hallen, för den del som (Jon Jos)……. haver löst av syskonens  fader broder.

§  11.
Per Mattsson i Agnäs efterlåts opptaga 15 sädesland Ödesjord i Agnäset. Haver legat öde från 1634.

§  12.
Hans Rutsson i Djupsjö efterlåts att opptaga 7 1/2 sel. jord i bemälte Diupsiöö. Haver legat öde efter 1633,  3 1/2 sel. öde ifrån 1634 -- 4 sel. och 3 sel. haver han tillförne

§  13.
Per Svensson  i Långed  klagade det han haver lejt två åtskillige pojkar och givit dem legoppenngar, och en pojke var hos honom någon tid och sedan kom brodern, Tomas Eriksson och tog gossen igen. Parterna blevo förlikte i så motto, Thomas lofvar honom den andre brodern Per Eriksson, till skiutsfärd och vallgosse.

§  14.
Blev avsagt att sockneskrivaren skall hålla räkning med fjärdings karlarna på by och bonde vad de utgöra och vad som Resterar. Att han kan göra dem viss räkning före, när så fordras.

§  15.
Blev Länsman och Tolfman allvarliga tillsagd och förmantes, innan nästkommande Valborgsmässo att skaffa åboer på vad ödesjord som finnes kan, att icke av någon till detta dato är försakbart upptages, -- var annorlunda sker -- skall socknen vara förpliktad att stänga om ägorna och sedan slå och bärga hö genast till Cronones Nytto.

§  16.
Anders Andersson  i Sunnansjö bekom testamentsbrev uppå - 10 1/2 sel. jord och gård samt lösörer uti Hallen, som hans syskon barns Zakarias  (Tomasson)  i Hallen honom testamenterat haver för det att han skall honom och hans hustro till sin döde dagar väl syta och förestå, att sedan låta dem hederliga komma till graven.