Nml.  1646 den 15 augusti

§   1.
Upplästes H. K. Majts, vår allernådigste drottnings tionde Mandat med förordning att Pastor Loci, samt med Lands och Tolvmän skola försöka och trovärdige tionde räknare, som med Rättrådighet där med umgå att Cronan och Prästerskapet icke sker något underslev.

§  2.
Jacob Asmundsson i Lögdeå blev förordnat att vara socken skrivare.

§  3.
Olof Olofsson i Aspeå besvärar sig att hans granne Lars Eriksson skällt sig för tjuf. Men Lars Erichsson intet hava skällt honom för tjuf, utan tog sin ord igen och sade sig intet annat hava sagt utom att han tyckt det han hade något mer äng efter sin åker än som (han) hade efter sin åker. Och efter det var ovisst huru därom var beskaffat, därföre sattes det till Gode mäns syn och skelning, som skola därom vara besked å nästa tingh.

§  4.
Tolfmän i Grundsunda genom deras skrivelse vittna med Johan Eriksson i Öden av Grundsunda, det bemälte Johans häst hade i föregången höst blivit tagen Norr om Ländsmans gården till Ängiersiöö, t. 3 mila vägh. Då haver bonden Nils Johansson i Ängersjö dit hästen kom, sänt samma häst ifrån sig till Ländsmans gården medan en Sidensiöö bonde som då låg där i hållet -- vilken lät en morgon taga samma häst till Umeå, tio Milar -- och driver häst så illa att han aldrig hade någon synnerligit gagn av honom utan blev omsider död utav samma fördärv. Efter Nils Johansson haver så släppt hästen utur sina händer och han kom okändom till händers och blev fördärvad, därför är Rättens dom att Nils bliver Johans fångeman och söker sin skada igen av den som samma skjutsfärd mötte. Hästen är värderad för 30 daler kmt. och skall bliva betalt till Michaelis tid nästkommande.

§  5.
Erik Andersson i Mo besvärade sig att den tid han i föleden vinter var till Härnösandh med Cronones penningar, då störtade hans häst på resan, och begärde att socknen ville göra väl och hjälpa sig något till upprättelse. Så blev honom beviljat förutom -- 5 dr. i lego penning-- 2 1/2 dr. av varje fjärding, som bliver -- 10 dr. utom legan.

§  6.
Erik Andersson i Aspeå kärar till Olof Eriksson i Hyngelsböle att han skall vara sig något skyldig på sin S. sons Anders Erikssons. knäktestånd. Nu kom bemälte O. E. och framlade en sedel skriven av kyrkoherden Vällärde herr Pedär och bekräfftat med gode mäns vittne, att bemälte E. A. haver bekommit 3 Riksdaler  1645 den 12 Aprilis och med sådant avsked att ovan bemälte Andärs aldrig haver något mer uppå samma knäktstånd att fordra.

§  7.
Belangande de 9 dr. kmt. som Erik Håkansson fordrar av Nils Östensson i Sunnansiö, därom vittna Tolfmän att Nils Östensson haver samma penningar betalat till E. Hå. och ansett penningarne intet är kommna uti hans händer. -- Så haver de blivit räknad för honom uti  knäktstånd. Men efter alla bekände E. Håkansson, själv tolffman, hava tillstadt N. Östensson att utaga bemälte penningar av sig, och alltså lovade nu denne själv ställa bemälte E. Håkansson för bemälte penningar till freds där de icke skäligen kunna bevisa dem vara satte för honom uti ett knäktestånd, och änteligen så laga att detta kommer aldrig mer uti krakel eller efterfrågan. Nu kommer han andra dagen och vill göra Ed att N. Östensson var sig samma penningar skyldig och sålunda kom tvetalan uti, desslikes beviste Jonas Eriksson i Mo att E. Håkansson haver givit samma penningar till sin broders son Lars Persson ( Pädärsson ) och alltså haver gubben mehr  krävt.

§  8.
Tolfmän vittnade det hustro Märit Jonsdtr, sal. O. Jär:s. efterlåtne änka i Örsbäck, skall hava utav sal. Grels Joenssons barn och arvingar i Södärbyn för ett Smidesstäd två Smidesbaljor-- 17 dr. kmt. som Sven Persson i Sörbyn skall svara för. Och hu. Märit haver aldrig att kräva Grels Jonssons arvvingar utan Swen Pedersson i Söderbyn för samma städ och baljor att svara.

§  9.
Sibbiörn i Öre kärar efter ett Åkerstycke som Jonas Mikaelsson ( Jon Michelsson ) i Håknäs haver havt av sig  och sina föräldrar till fyra och tjugo år före detta. Och efter ärendet är gammalt sköts det till nämden som ingen skäl haver de skola giva skrifteligit vittnesbörd och förekomma till nästa Ting att Resolveras.                                               

Algot Jonsson i Öre ( Joensson i Öhre ) bliver skyldig hustro Anna, Erik Håkanssons barn om i Giäfle efter giordh räkning och bevislige qvittenser-- 30 daler smt. och därpå är levererat-- 1 1/2 Lizpund Strömming som skall avdragas å summa.

§  10.
Länsmannen Östen Persson räckte  Mats Eriksson i Hörnsiö hand att han skall skaffa hans syster Märit Eriksdtr det henne blev tillmätt för sin tjänst efter Tobias i  Gräsmyr, nämligen en ny vallmars kiortel, ett överliv av rött ? och 5 alnar vallmar (vadmal).

§  11.
Olov Månsson i Mo skall betala Samuel Isaksson  - 2 1/3 dr. smt. för ett ängesstycke, Ånäset benämnt, och sedan aldrig pröva med det att åtala.

§  12.
Isak Håkansson i Mo skall betala Per Ingelsson i Levar -- 2 dr kmt. till Korsmässo, som han skyldig är på den Noten som han haver köpt av honom.

§  13.
Tomas Algotsson i Levar lät 3:e. gången uppbjuda 10 seland jord i benämde Lefvar och honom blev beviljat dombrev.

§  14.
Jonas Eriksson  i Lögdeå lät 3:e. gången uppbjuda 11 sel. jord i benämde Lögdeå som han köpt haver av Olof Persson i Baggård. Item (likaså) en stång Jord i Stillänge som han köpt haver av hustro Anna, Olov Eriks ? efterleverska i Lögdeå. Blev ock bevilliat dombrev, efter det haver stått i oppbud i många år .