Nordmaling 1647 den 6 december

§ 1
Jacob Asmundsson och Tomas Algotsson, skola strax efter Nyår komma till Hägdånger och vara där till svars huru de hava bytt med sin syster, hu. Elisabeth i Tårom där om Kristoffer Hansson i Helgum.

§  2
Isak Håkansson i Mo skall giva hu. Maria ( Märit ) , sal. Olof Månssons ibm. kornet uti 10 skylar till, på arvsbyte som felat än där i Moo efter bemälte O. Månsson

§  3
Vad som belangar den lösöre arv som Mikael Olofsson ifrån Bureå socken fordrar efter sal. hu. Abeluna, Olof Mårtenssons i Mo, där om vittnade Jonas  Eriksson i Lögdeå och Sven Håkansson i Djupsjö , det han Öde själv bekände, att utom det att sal. Olof Månsson och hu. Abeluna haver testamenterat både löst och fast under varandra, haver han givit dem i ställe en (Kutzänka) för -- 6 dr, en Gryta för -- 7 dr. och en barkad hud för -- 2 dr. vitt mynt. Alltså haver ovanbemälte Michel Olofsson ingen lösöre att kräva. Men Jord haver han med sina medarvingar att kräva, 19 sel. land i benämnda Moo.

§  4
Anders Abrahamsson i Öre lochtade J. E. i Lögdeå, Saker -- 3 mk. treskiftes.

§  5
Jonas Eriksson i Lögdeå besvärade sig, det en hans sochne bonde, Svän Nilsson i Långed haver förlidne höst före Birgitta dag av vanskötsel i det han uppå Kyrkovallen släpt eld lös, och gjort därmed sina grannar stor skada, som skole av gode männen ?  Men efter banemannen var utfattig, togs det i betänkande att efter mätemanna orden, skall tagas vittnesbörd under Socknens och Kyrkoherdens signete att säkra brandstod.

§  6
Frågade Välbenämnde Bookhållaren Erik Persson om befallnings mannen och Landsskrivaren haver tagit några utlagor av de hemman som äro Öde skrivna. Därpå svarade både män och gemene Man nej.

§  7
E. dh.?  15 sel. i  Agnäset som äro skrivna öde ifrån 1634 och likväl varit i fullt bruk, den Per Mattsson haver brukat. Men hans granne Påhl haver i 6 år skattat -- 15 sel. och i 3 år 12 sel. och allt lika god och brukad jord, och det allt efter Tolvmäns skepelse. Peder Mattsson haver i 8 år skattat  2 sel. och 3 dr. om år. Bliver -- 24 mk, äger 1 sto och 5 kor och bekänner sig intet bliva mera än 1 ko och ingen häst när han kom dit.

  Byarna.                                                     
§  1.  (8)
Tolvman bekände att välbemälte Befallningsman haver på vart Laga Tingh allvarlig förmanat dem att de skulle laga så att de skulle skriva sådana Ödes och Husarme längder, som de med åren kunde bestå.

§  2.
Agnäset:  Enevald Håkansson haver i ett år brukat 5 1/2 sel. jord i Torrböle och ett år hans dotter och haver inga utlagor därav gjort. Därföre skall han räknas det Första året som frihets år, och giva utlagorna därefter för detta året, men pigans år pro resto.  D:o. bärgat i Brattfors -- 4 sel. bärgat 4 skrindor hö, skall hava -- 2 pro lassen.

§  3.
Brattfors: Detta förutom är där i byn ett mantal jord, därav haver Anders Tomasson ibm. brukat 6 sel. och hans fader i lika motto 4 år, nu alldeles utfattiga män och haver tillförande intet slaget. Länsman haver slaget av tio, Herr Joen haver slagit 4 sel.

§  4.
Jacob i Brattfors opptog 5 1/2 sel. på frihet, av det 10 sel. som Länsman haver slagit. Nu är 19 sel. i samma by oupptagne, på vilka 12-män skola skaffa åboer till våren och låta bärga Cronones behof.

§  5
Gräsmyre: Jonas Persson i Gräsmyre äger 20 sel. där är Öde.

§  6
Lars Zackrisson i Torrböle har i år brukat 8 sel. jord, men här efter tager han opp 6 sel. på frihet. Har varit skatte 8 sel. om 12 sel., dock ej slaget och står i förvaring.

§  7
Mikael Eriksson i Örsbäck brukar 7 1/2 sel. jord i Grässmyre och brukar 7 sel. Ödes jord hö som  bärges av ödes jorden. Bliver till 60 lass, som hela byn skall svara till, Michill skall taga all 7 sel. på frihet eller mista de 1 1/2 sel. Alltså opptagit här i byn -- 20 sel.

§  8
Vad icke bliver upptagit av Ödes jorden, det skola 12-män hägna och bärga.

§  9
Per Persson i Örsbäck räckte herr Pedär handen på -- 30 dr. koppar att betala till Mårten Jacobsson på Per Danielssons vägnar, och sedan skall Pedär vara för herr Per otilltalat när som han haver betalat.

Johan Andersson i Baggård upptager 2 sel. jord uti Sunnansjö.

§  10.
Vad som belangar 3 tunnor tiära som hu. Rågärd, Sven Perssons i Sörbyn , kan vara förkommen i det han levererade in på Länsmans med sina med skeppares skuta, och där förkommen, skulle Länsmannen med sina Consorter betala.

§  11.
Per Davidssons handskrift i Håknäs på 7 sel. jord och gården där efter, blev 1:a. gången uppbuden, den Abraham Persson  i Härnösandh haver i pant för 30 dr. 24 öre kmt.

§  12.
Pål Pålsson i Agnäs  i Agnäset räckte Per Mattsson sin granne handen att giva honom sine utlagde penningar för hans jord där i Agnäset, Nämligen - 60 dr. kmt. så att Påwell bliver boendes där i Agnäset, och Pehr Mattsson efter han aldrig uti 11 års tid haver gjort någre utlagor. Söker sig hemvist var han kan.

År 1647 upptagna hemman på frihet, emedan som förskrevna hemman alldeles äro utan Åboer av efterföljande orsaker:
Gräsmyr 1633, Lars Zackrisson soldat,  Orrböle 1633 -34, Per Persson  d:o.  Hörnsjö 1640,  Lars Mattsson Finne.